přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky (ÚKZÚZ ODIA/OMPZ)

Náplň a organizace mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) vychází z požadavku a potřeby poskytnout laboratořím možnost naplnit podmínky v § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 73/2014 Sb., o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře v procesu pověřování výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů (dále jen „pověření“), čemuž odpovídá jak rozsah, tak i účel organizovaných MPZ. Účelem MPZ ÚKZÚZ je externí kontrola kvality práce diagnostických laboratoří v souvislosti s pověřením. Výsledková zpráva z provedeného MPZ slouží jako jeden z podkladů pro vydání/zamítnutí rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře.

Při následné kontrole plnění technických požadavků, která je prováděna nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí, musí laboratoř doložit úspěšnou účast v programu zkoušení způsobilosti a/nebo v MPZ během tohoto období.

Ceny jednotlivých organizovaných MPZ jsou zpoplatněny dle sazebníku odborných úkonů v příloze č. 4 vyhlášky č. 221/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, v platném znění. Celková cena bude stanovena u každé zkoušky samostatně.

V rámci některých testů je nutná manipulace (zasílání, extrakce, identifikace a následná likvidace) s živými regulovanými škodlivými organismy, proto je nutné mít před přihlášením do takového testu vyřízené platné povolení Ústavu k nakládání s karanténním materiálem podle § 5 vyhlášky č. 215/2008 Sb. a dodržuje tímto povolením stanovený karanténní režim.

ÚKZÚZ jako organizátor zajišťuje v požadovaném rozsahu a kvalitě materiály pro MPZ ÚKZÚZ a činnost spojenou s jejich přípravou a rozesíláním. Rozesílání vzorků a termíny odesílání výsledků k vyhodnocení se stanoví individuálně s každým účastníkem. Zpravidla je doba na analýzu v laboratoři pět týdnů, pokud není stanoveno jinak a doba pro vyhodnocení zaslaných výsledků, jejich sumarizace a doručení zpět účastníkovi zpravidla jeden měsíc.

Vybrané MPZ jsou organizovány Oddělením mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ÚKZÚZ ve spolupráci s ODIA (v níže uvedené tabulce označené *).

V případě, že účastník MPZ ÚKZÚZ obdrží od doručovatele zásilku, jejíž obsah je poškozen (přepravou, špatnou manipulací apod.), je povinen oznámit poškození zásilky u organizátora MPZ ÚKZÚZ do 5 dnů od obdržení zásilky.


Termíny MPZ ÚKZÚZ ODIA/OMPZ
Patogen Rok Termín přihlášení Termín uspořádání
*AP (ʻCandidatus Phytoplasma maliʼ) 2017 srpen září
2018 srpen září
2019 - -
*Skupina AP (ʻCandidatus Phytoplasma maliʼ, ʻCandidatus Phytoplasma pyriʼ, ʻCandidatus Phytoplasma prunorumʼ) 2018 srpen září
*ApMV (Apple mosaic virus) a PPV (Plum pox virus) 2017 únor březen
2018 únor březen
2019 únor březen
*Globodera pallida a G. rostochiensis 2017 srpen září
2018 - -
2019 - -
Cms a Rs 2017 - -
2018 září říjen
2018 - -
*Sněti rodu Tilletia 2017 říjen listopad
2018 - -
2019 říjen listopad

Přílohy

Související odkazy

Související legislativa