přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky (ÚKZÚZ ODIA)

Náplň a organizace mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) vychází z požadavku a potřeby poskytnout laboratořím možnost naplnit podmínky v § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 73/2014 Sb., o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře v procesu pověřování výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů (dále jen „pověření“), čemuž odpovídá jak rozsah, tak i účel organizovaných MPZ. Účelem MPZ ÚKZÚZ je externí kontrola kvality práce diagnostických laboratoří v souvislosti s pověřením. Výsledková zpráva z provedeného MPZ slouží jako jeden z podkladů pro vydání/zamítnutí rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře.

Při následné kontrole plnění technických požadavků, která je prováděna nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí, musí laboratoř doložit úspěšnou účast v programu zkoušení způsobilosti a/nebo v MPZ během tohoto období.

Ceny jednotlivých organizovaných MPZ jsou zpoplatněny dle sazebníku odborných úkonů v příloze č. 4 vyhlášky č. 221/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, v platném znění. Celková cena bude stanovena u každé zkoušky samostatně.

V rámci některých testů je nutná manipulace (zasílání, extrakce, identifikace a následná likvidace) s živými regulovanými škodlivými organismy, proto je nutné mít před přihlášením do takového testu vyřízené platné povolení Ústavu k nakládání s karanténním materiálem podle § 5 vyhlášky č. 215/2008 Sb. a dodržuje tímto povolením stanovený karanténní režim.

ÚKZÚZ jako organizátor zajišťuje v požadovaném rozsahu a kvalitě materiály pro MPZ ÚKZÚZ a činnost spojenou s jejich přípravou a rozesíláním. Rozesílání vzorků a termíny odesílání výsledků k vyhodnocení se stanoví individuálně s každým účastníkem. Zpravidla je doba na analýzu v laboratoři pět týdnů, pokud není stanoveno jinak a doba pro vyhodnocení zaslaných výsledků, jejich sumarizace a doručení zpět účastníkovi zpravidla jeden měsíc.

V případě, že účastník MPZ ÚKZÚZ obdrží od doručovatele zásilku, jejíž obsah je poškozen (přepravou, špatnou manipulací apod.), je povinen oznámit poškození zásilky u organizátora MPZ ÚKZÚZ do 5 dnů od obdržení zásilky.


Termíny MPZ ÚKZÚZ ODIA
Patogen Rok Termín přihlášení Termín uspořádání
AP (ʻCandidatus Phytoplasma maliʼ) 2016 srpen září
2017 srpen září
2018 srpen září
PPV (Plum pox virus) 2016 únor březen
2017 únor březen
2018 únor březen
Globodera pallida a G. rostochiensis 2016 srpen září
2017 srpen září
2018 srpen září
Cms a Rs 2016 září říjen
2017 - -
2018 září říjen

Přílohy

Související legislativa