přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plodinově specifické metodické postupy IOR

Plodinově specifické metodické postupy pro uplatňování obecných zásad IOR jsou v současné době zpracovávány ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami a plodinovými svazy. Tyto postupy budou postaveny na konkrétních zásadách a opatřeních specifických pro danou plodinu či skupinu plodin. Plodinově specifické postupy budou obsahovat zejména: aktuální přehledy o preventivních opatřeních a přímých metodách ochrany rostlin, informace a nástroje pro sledování výskytu škodlivých organismů a pro rozhodování v oblasti IOR, opatření k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům apod. Tímto úkolem je pověřena Sekce ochrany proti škodlivým organismům, resp. její Oddělení metod integrované ochrany rostlin (OMIOR). V souvislosti s naplňováním obecných zásad IOR uvedených ve Směrnici 2009/128/ES a ve snaze vyplnit mezery vyplývající z omezené existence alternativních přístupů v ochraně celé řady plodin navázalo oddělení MIOR těsnou spolupráci s Referátem zkušebnictví Odboru diagnostiky ÚKZÚZ v Olomouci, založenou na ověřování účinnosti kombinací chemických látek a biologických preparátů (tzv. studium kompatibility) v polních podmínkách. Podstatou těchto pokusů je ukázat, že kombinací obou skupin pesticidů lze dosáhnout srovnatelné účinnosti za udržitelných ekonomických podmínek s efektem sníženého obsahu reziduí pesticidů v rostlinných produktech a životním prostředí. Vedle studia účinnosti společných aplikací se bude zároveň sledovat vliv použitých účinných látek na necílové organismy.

Pracoviště podpory integrované ochrany rostlin (281027)
Šlechtitelů 773/23, Holice, Olomouc, 77900
diagnostika@ukzuzcz
Oddělení metod integrované ochrany rostlin (282020)
Zemědělská 1752/1a, Brno, 61300
ukzuz@ukzuzcz

Přílohy


27.4.2015

Hodnocení účinnosti přípravků na ochranu rostlin

V návaznosti na nové povinnosti vyplývající z novelizovaného zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči byl pro tyto účely zaveden program ověřování účinnosti vybraných přípravků na ochranu rostlin či pomocných rostlinných přípravků pro minoritní plodiny jako zdroj informací pro rozhodování pěstitelů (především zeleniny). Tato iniciativa vznikla za účelem zavádění prvků integrované ochrany rostlin (IOR) definované § 5 téhož zákona.