přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Integrovaná ochrana rostlin

Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je systém hospodaření, který upřednostňuje přirozenější alternativy ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na pesticidech. Jde o jakýsi přechod mezi konvenčním a ekologickým systémem hospodaření. Podobně jako u systému  Integrované produkce (IP) je jádrem celého systému efektivní ochrana před chorobami, škůdci a plevely, jež zajišťuje stabilní výnos a kvalitní produkci zemědělských produktů, při čemž je kladen důraz na snížení rizik dopadu vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Důležitým bodem je kvalifikované používání pesticidů v případě, že nelze regulovat populace škodlivých organizmů (ŠO) na odpovídající úrovni jiným způsobem. Uživatelé by měli používat takové pesticidy, které vykazují vysokou specifitu k danému škodlivému organizmu a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí.

V souvislosti s tímto přístupem byla v roce 2009 přijata členy Evropské Unie směrnice 2009/128/ES stanovující rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (dále jen směrnice), která je v současné době již součástí národní legislativy, resp. rostlinolékařského zákona č. 326/2004 Sb. V § 5 tohoto zákona je IOR definována jako opatření, která udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů. V této části zákona jsou také definovány povinnosti profesionálních uživatelů přípravků na ochranu rostlin a povinnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu (ÚKZÚZ). Odstavec 3 je věnován problematice zásad IOR a odkazu na prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 205/2012 o obecných zásadách IOR. Dodržování zásad je od 1.1.2014 monitorováno v rámci pravidelných kontrol jako doplněk ke kontrolám Cross Compliance. Více v kapitole Dodržování obecných zásad IOR. Sběr dat probíhá jako doplněk k pravidelným kontrolám evidence spotřeby přípravků, které jsou součástí povinných požadavků na hospodaření (PPH 10). Výstupem těchto kontrol je tedy záznam o kontrole a   XLSX Dotazník IOR Otevírá se do nového okna. (18 KB) . Pro vysvětlení otázek dotazníku lze využít PDF Průvodce IOR Otevírá se do nového okna. (5 MB) .

Dotazník IOR

Dotazník IOR

V souladu s požadavkem směrnice byl v roce 2012 v gesci Ministerstva zemědělství (MZe) zpracován Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů (NAP), jehož úkolem je:

  1. omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany zdraví lidí, ochrany vod a ochrany životního prostředí
  2. optimalizace využívání přípravků bez omezení rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů.

V roce 2018 byl NAP aktualizován pro další období (do roku 2022). 

Více informací k problematice IOR je možné získat na pracovišti

Oddělení ekologického zemědělství

Ing. Martin Prudil, Ph.D., vedoucí oddělení, Hroznová 63/2, 60300 Brno , tel. 543 548 386, martinprudil@ukzuzcz