přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Původci růžovění klasů pšenice - 2009

30.3.2010

Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného SRS a VÚRV, v.v.i. v roce 2009

Cílem průzkumu byl monitoring výskytu růžovění klasů pšenice v klasech pšenice ozimé na pozorovacích bodech (PB), včetně stanovení stupně napadení klasů a obsahu deoxynivalenolu (DON).

Výsledky:

Celkem bylo náhodně odebráno 154 vzorků klasů. Z tohoto množství bylo 103 vzorků napadeno růžověním klasů pšenice (hodnoceno symptomaticky), tj. 67 %.

Průměrný stupeň napadení klasů u pozitivních vzorků byl 1,9 (stupeň 1 - velmi slabé napadení, stupeň 10 - velmi silné napadení). Vyšší stupně napadení klasů (stupeň ≥ 5) byly zjištěny na pozemcích s orebným zpracováním půdy po předplodině kukuřici (2 případy).

Po nejméně vhodné předplodině kukuřici byla provedena orba v 10 případech a minimalizace v 8 případech. Z těchto celkem 18 porostů bylo pouze 5 porostů ošetřeno fungicidem registrovaným proti růžovění klasů pšenice (ze zbylých 13 porostů nebyl 1 porost ošetřen vůbec a 12 porostů bylo sice ošetřeno fungicidy, ale registrovanými proti jiným houbovým chorobám). Symptomaticky bylo zjištěno napadení v 17 porostech (převažovaly slabé výskyty ve stupních napadení 1, 2, 3 a pouze ve třech případech bylo zaznamenáno silnější napadení ve stupních 4, 6, 7).

Vzorků se zvýšeným obsahem DON (>0,500 mg/kg zrna) bylo zjištěno celkem 33, tj. 21 % všech odebraných vzorků, a v 5 případech se jeho obsah k tomuto limitu blížil. Nejvyšší obsah DON činil 19,250 mg/kg zrna. Hygienický limit množství DON pro zrno (1,250 mg/kg) byl překročen v 19 případech a v 1 případě se jeho obsah k tomuto limitu přiblížil. Průměrný obsah DON ve vzorcích s jeho výskytem byl 0,721 mg/kg zrna.

Z fungicidů registrovaných do pšenice proti růžovění klasů pšenice byly použity Fandango 200 EC, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Prosaro 250 EC a Swing Top. Z 28 vzorků odebraných v porostech ošetřených některým z těchto přípravků přesto byly v 21 případech zjištěny buď příznaky výskytu růžovění klasů pšenice, nebo alespoň přítomnost DON. Kromě tří vzorků, které překročily hygienický limit množství DON pro zrno, se jednalo většinou o velmi slabé až slabé příznaky a obsahy DON.

Podrobné výsledky týkající se náhodně odebraných vzorků z pozorovacích bodů ozimé pšenice jsou uvedeny v samostatné tabulce "Přehled výskytu růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) v klasech pšenice ozimé náhodně odebraných na pozorovacích bodech v roce 2009".

Závěr:

Výsledky tohoto průzkumu poskytují přehled o výskytu růžovění klasů pšenice na PB pšenice ozimé. Dále poukazují na výskyt této choroby v porostech, které byly fungicidně ošetřeny přípravky registrovanými proti jejím původcům, mimo jiné i v porovnání s porosty fungicidně neošetřenými. Jak z výsledků vyplývá, ani ošetření porostu registrovanými fungicidy proti růžovění klasů pšenice (klasovým fuzariózám) ještě neznamená nulový výskyt příznaků choroby, resp. nulový obsah DON. Průzkum bude ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni prováděn i v roce 2010.

V porovnání s rokem 2008 byl v roce 2009 na PB pšenice ozimé zjištěn o 19 % vyšší výskyt porostů napadených růžověním klasů pšenice a o 17 % vyšší výskyt vzorků se zvýšeným obsahem DON. Průměrný stupeň napadení klasů touto chorobou byl u pozitivních vzorků stejný jako v roce 2008 a průměrný obsah DON ve vzorcích s jeho výskytem byl oproti roku 2008 o 53 % vyšší. Nejvyšší zjištěný obsah DON byl pod úrovní maxima zaznamenaného v roce 2008. Zato překročení hygienického limitu množství DON pro zrno bylo šestkrát častější než v roce předchozím. Celkově lze konstatovat, že výskyt choroby a zvýšených obsahů DON na pozorovacích bodech pšenice ozimé byl v roce 2009 vlivem nadměrných srážek a vysoké vzdušné vlhkosti v červnu a v červenci vyšší než v roce 2008.

Doporučení pro praxi:

Výskyt růžovění klasů pšenice je ovlivněn mnoha faktory. Jsou to především předplodiny (například kukuřice, obilnina a obilní směska představují zvýšené riziko rozvoje fuzariotoxinů) a charakter vývoje počasí v daném roce, zejména v období kvetení pšenice. Dále záleží na způsobu obdělávání půdy (minimalizace – vyšší výskyt), na odrůdě (existuje značný rozdíl v citlivosti na původce choroby u jednotlivých odrůd pšenice), na termínu sklizně a na způsobu uskladnění obilovin.

Ochrana porostu proti růžovění klasů pšenice proto spočívá ve více krocích, které v kombinaci vedou následně ke snížení výskytu choroby, a tím také k dosažení vysokého výnosu kvalitního zrna. Ke snížení ohrožení porostů touto chorobou přispívá dodržování vhodného osevního postupu, nezvyšování podílu obilnin a kukuřice v této rotaci a volba odrůd s vyšším stupněm rezistence. Dále je to zaorávka strniště a slámy, podpora rozkladu posklizňových zbytků přihnojením dusíkem, podpora dobrého růstu vyváženou výživou a ochrana před poléháním.

Z výsledků tohoto průzkumu však vyplývá, že minimalizace nebo nevhodná předplodina nemusí být vždy příčinou zvýšeného výskytu choroby, příp. deoxynivalenolu.

Důležitá je ochrana rostlin pomocí vhodných fungicidů obsahujících látky účinné proti původcům růžovění klasů pšenice (např. tebuconazole, prothioconazole). Účinnost fungicidů je silně variabilní, ovlivněná odrůdou, agresivitou patogena a podmínkami prostředí. Kvalitní fungicidní ochrana obilnin podstatně napomáhá k omezení výskytu choroby a výskytu toxinů v zrně. Ke snížení výskytu choroby také přispívá ošetření obilnin proti chorobám pat stébel a listovým chorobám, které potažmo omezuje napadení klasu. Rozhodující je pak kvalitní ošetření klasu. Aplikace fungicidu musí být provedena v době největší vnímavosti k infekci - ve fázi kvetení. Rychlý a velmi silný nástup infekce, který nastává v příznivých povětrnostních podmínkách, vede k tomu, že vhodná doba pro aplikaci je poměrně krátká. V Seznamu registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin jsou uvedeny následující povolené fungicidy proti této chorobě na pšenici: Fandango 200 EC, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Proline 250 EC, Prosaro 250 EC, Swing Top.

Zpracoval: Petr Kroutil