přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fytosanitární režim EU

Souhrn informací ve vztahu k nové legislativě.

Na konci roku 2019, kdy nabylo účinnost nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, došlo k významným změnám fytosanitárních postupů v EU. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. Na obě tato nařízení, přijatá Evropským parlamentem a Radou, navazuje řada sekundárních předpisů – nařízení přijímaných Evropskou komisí, která jsou pro členské státy EU přímo platná.

Na národní úrovni byl v souladu s unijními předpisy zásadně upraven zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, k němuž byly vydány nové prováděcí vyhlášky.

PŘEHLED FYTOSANITÁRNÍCH PŘEDPISŮ EU (PDF)

PŘEHLED ZMĚN 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (PDF)

PREZENTACE Z ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ k novému fytosanitárnímu režimu

E-LEARNING PRO PROFESIONÁLNÍ PROVOZOVATELE – učební texty

 

OBECNÉ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z FYTOSANITÁRNÍCH PŘEDPISŮ

Ohlašovací povinnost profesionálních provozovatelů a fyzických osob (PDF)

Povinnosti dopravců, poštovních služeb a internetových prodejců a jiných profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (PDF)

 

REGISTRACE SUBJEKTŮ

Registrace již dříve zaregistrovaných subjektů je i nadále platná. Formát stávajícího reg. čísla (xxxx) se však mění na CZ-xxxx (příklad: CZ-1234).

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

Žádost o složení distančního testu / Žádost o novou registraci a oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

Rostlinolékařská registrace pěstitelů konzumních brambor není vyžadovaná pro jejich přímý prodej konečným uživatelům a spotřebitelům (PDF)

 

VNITŘNÍ TRH EU A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (RL pasy)

Oprávnění k vydávání RL pasů

Informace týkající se vydávání rostlinolékařských pasů ÚKZÚZ – souhrn výhod a nevýhod pro profesionální provozovatele (PDF)

Jaké komodity podléhají pasové povinnosti a v jakých případech musím opatřit rostliny, rostlinné produkty, popřípadě jiné předměty rostlinolékařským pasem? (PDF)

Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy, jaký musí být obsah a jaký může být formát rostlinolékařského pasu? (PDF)

Kdy a jak provádí oprávněný provozovatel šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu? (PDF)

V jakých případech provádí šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů ÚKZÚZ? (PDF)

Rostliny, pro které je v určitých případech pro vydání rostlinolékařského pasu požadováno úřední šetření – prohlídka anebo vzorkování a testování provedené ÚKZÚZ (PDF)

Plán řízení rizik škodlivých organismů (PDF)

Vzory rostlinolékařských pasů nespojených s certifikační návěskou (editovatelné v .docx)

Manuály k šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů

Jak mám postupovat, chci-li provést úřední průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu? (PDF)

Jak postupovat při vymezování a udržování nárazníkových zón u školek, ze kterých se předpokládají dodávky hostitelských rostlin Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón vůči tomuto patogenu v EU? (PDF)

Stanovení a sledování kritických bodů při produkci rozmnožovacího materiálu (PDF)

Účinný plán, podle kterého se postupuje v případě podezření na výskyt nebo zjištění výskytu regulovaných škodlivých organismů – VZOR (editovatelný v .docx)

Kontroly ÚKZÚZ ve školkách lesních dřevin k ověření nepřítomnosti bakterie Xylella fastidiosa (PDF)

 

DOVOZ

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 (PDF)

TRACES NT- postup zadávání (PDF)

Seminář ÚKZÚZ nová legislativa

Seminář ÚKZÚZ dovoz, vývoz

 

VÝVOZ

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska (PDF)

 

DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů (PDF)

Technologicky list - provoz DH ošetřování

Technologicky list - provoz sušárny a ošetřování

Technologický list - výroba a označování

Technologicky list - fumigace SF a označování

 

KARANTÉNNÍ MATERIÁL

Žádost o povolení dovozu nebo přemísťování karanténního materiálu (editovatelné v .doc)

Žádost o udělení oprávnění provozovat izolační zařízení, a o povolení držení a množení karanténního materiálu (editovatelné v .doc)

Jak mám postupovat, chci-li provozovat izolační zařízení a držet a množit karanténní materiál? (PDF)

Jak mám postupovat, chci-li dovážet nebo přemísťovat karanténní materiál? (PDF)

 

ŠKODLIVÉ ORGANISMY

Karanténní škodlivé organismy pro EU (PDF)

Prioritní škodlivé organismy

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny (PDF)

     - Změny v chráněných zónách v ČR (PDF)

Regulované nekaranténní škodlivé organismy pro EU (PDF)

Škodlivé organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla přijata mimořádná opatření EU, v ČR vyhlašovaná Nařízeními ÚKZÚZ

Status výskytu regulovaných škodlivých organismů na území ČR

 

LEGISLATIVA

PŘEHLED FYTOSANITÁRNÍCH PŘEDPISŮ EU (PDF)

Fytosanitární předpisy EU

Fytosanitární předpisy ČR

Nařízení ÚKZÚZ

 

Přílohy


8.2.2021

Přehled fytosanitárních předpisů EU PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 89 KB)

Přinášíme souhrn nových fytosanitárních předpisů, které vstoupily v platnost v závěru roku 2020, týkajících se rostlinolékařských pasů, změn zákazů dovozu a zvláštních požadavků na dovoz rostlin a rostlinných produktů do EU, včetně požadavků stanovených pro dovoz nesadbových hlíz bramboru ze Spojeného království, a uznání rovnocennosti rozmnožovacího materiálu a sadby vyprodukovaných v EU a ve Spojeném království.


16.1.2020

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu regulace škůdců a chorob rostlin

Dnem 15. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 369/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a dalšími předpisy, které jsou přímo platné ve všech členských státech EU dochází v zákoně o rostlinolékařské péči k podstatným změnám v oblasti regulace škůdců a chorob rostlin.