přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace k souběžnému obchodu přípravku

Pro udělení povolení k souběžnému obchodu v souladu s ustanovením čl. 52 nařízení ES č. 1107/2009  musí žadatel předložit následující informace a dokumenty:

a) název a registrační číslo přípravku na ochranu rostlin v členském státě původu;

b) členský stát původu;

c) jméno a adresu držitele povolení v členském státě původu;

d) původní označení a návod k použití, s nímž je přípravek na ochranu rostlin určený k zavedení distribuován v členském státě původu. ÚKZÚZ může požadovat překlad příslušných částí návodu k použití v zemi původu;

e) jméno a adresu žadatele;

f) název, jímž bude přípravek na ochranu rostlin určený k distribuci v zavádějícím členském státě označen;

g) návrh označení přípravku, jenž má být uveden na trh;

h) vzorek přípravku určeného k zavedení, pokud to ÚKZÚZ považuje za nutné;

i) název a evidenční číslo referenčního přípravku.

Povolení k souběžnému obchodu se udělí zjednodušeným postupem do 45 pracovních dnů od podání úplné žádosti, pokud je přípravek zamýšlený k souběžnému obchodu shodný s referenčním přípravkem ve smyslu odst. 3 čl. 52, nařízení ES č. 1107/2009. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k vyžádání a doručení veškerých informací potřebných k posouzení shody přípravku povoleného v zavádějícím členském státě (ČR) a přípravku zamýšleného k souběžnému obchodu.

Žádost o udělení povolení k souběžnému obchodu se podává vždy jen pro jeden přípravek.

Žádost se podává pouze v českém jazyce, příp. slovenském jazyce  (s výjimkou původního označení a návodu k použití přípravku podle bodu d)) v souladu s čl. 33 odst. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 a ust. § 16 odst. 1   zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Chce-li žadatel podat žádost v jiném jazyce, musí v souladu s ust. § 16 odst. 2  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, současně s nimi předložit i její úředně ověřený překlad do českého jazyka.