přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznamovací povinnosti podnikatelů

kteří uvádějí přípravky nebo pomocné prostředky na trh v České republice nebo přípravky vyrábí nebo přemisťují k použití v jiném státě

Přemístění za účelem uvedení na trh v České republice

Podle  § 60 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které přemístí  přípravky na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“) nebo pomocné prostředky za účelem uvedení na trh v České republice (dále jen „ČR“), povinny oznámit ÚKZÚZ vždy do 3 pracovních dnů od přemístění na území ČR název přípravku nebo pomocného prostředku a čísla a množství jednotlivých šarží. Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které na území ČR přípravky nebo pomocné prostředky vyrábí, jsou povinny do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí oznámit ÚKZÚZ obchodní název přípravku nebo pomocného prostředku a množství dle jednotlivých šarží, které uvedly pro ČR na trh.

Výroba a přemísťování přípravku určeného k použití v jiném členském státě nebo třetí zemi

Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které dovezou ze třetí země nebo přemístí přípravek nebo pomocný prostředek z jiného členského státu na území ČR za účelem jeho dalšího přemístění do jiné členské země nebo vývozu do třetích zemí, jsou povinny dle § 59 zákona oznámit ÚKZÚZ vždy do 3 pracovních dnů od přemístění nebo dovozu do ČR následující informace: označení oznamovatele, název přípravku nebo pomocného prostředku, množství po jednotlivých šaržích, typ a velikost obalu, místo výroby nebo skladování a identifikaci způsobu přepravy, trasy a datum a čas přepravy. Osoby, které na území ČR přípravky nebo pomocné prostředky vyrábí za účelem vývozu do třetí země nebo přemístění do jiného členského státu tyto informace podávají ÚKZÚZ do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí.

Prodloužení doby použitelnosti

Přípravky nebo pomocné prostředky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku na základě analýz odpovídajícího vzorku. Držitel povolení je dle § 47 zákona povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu a tuto skutečnost oznámit ÚKZÚZ do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu. V oznámení je nutné uvést název přípravku nebo pomocného prostředku a číslo šarže. Vhodné je uvést i množství přeznačeného přípravku nebo pomocného prostředku.

Přebalování

Přebalování musí být dle § 31b zákona oznámeno ÚKZÚZ nejpozději 3 pracovní dny před přebalením s uvedením místa přebalení a názvu a sídla subjektu, který přípravky nebo pomocné prostředky přebaluje. Z oznámení musí být zřejmý název přípravku nebo pomocného prostředku před a po přebalení, vhodné je uvést také číslo šarže, velikost obalu před a po přebalení, množství, dobu použitelnosti a datum přebalování. 
                       

Podací místo

Oznámení výše uvedených informací ÚKZÚZ může být podáno jedním z uvedených způsobů:

 • Elektronické podání – datová zpráva prostřednictvím datové schránky ÚKZÚZ (ugbaiq7)
 • Doporučeně poštou na adresu
        ÚKZÚZ
        Odbor kontroly zemědělských vstupů
        Oddělení kontroly a aplikační techniky
        Zemědělská 1752/1a, Brno, 61300
 • Osobně na podatelnu v době od 8.00 do 15.00 hod
        ÚKZÚZ
        Zemědělská 1752/1a, Brno, 61300
 • E-mailem (se zaručeným podpisem)
 • On-line v programu PPP.

Pro možnost využívání programu PPP je třeba si zřídit přístup na portál e-Agri. Ten zajišťují regionální pracoviště Agentury pro zemědělství a venkov (SZIF), kde je uživateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.  Po obdržení uživatelského jména a hesla je nutné před prvním přihlášením kontaktovat pracovníky ÚKZÚZ pro přidělení uživatelských rolí (zápis přípravků přemístěných na území ČR) v programu PPP. Tuto možnost lze prozatím využít pouze pro oznámení dle § 60 zákona.

 

Kontakty

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Tomáš Jedlička 545 110 453
602 472 248
Milan Sychra 545 110 460
602 287 237

Pracovní postup v programu PPP je k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ: manuály PPP -  hlášení o uvádění POR na trh. V případě nejasností využijte kontakt na pana Milana Sychru.

 

Sankce v případě nedodržení povinností jsou stanoveny zákonem.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2020

Popis byl naposledy aktualizován

03.08.2020

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.