přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o neschválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a thiakloprid Evropskou komisí

Evropská komise rozhodla svými nařízeními č. 2020/18 a č. 2020/17 ze dne 10. ledna 2020, o neschválení účinných látek chlorpyrifos a chlorpyriphos-methyl. Důvodem neschválení podle předpisu je, že nelze vyloučit jejich genotoxický potenciál, který naznačila řada dostupných vědeckých studií, vývojová neurotixicita a dále epidemiologické důkazy o vztahu mezi expozicí chlorpyrifosu a chlorpyrifos-methylu během vývoje s nepříznivými dopady na vývoj nervové soustavy u dětí. Chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl byly klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1B. Použití látek tak nesplnilo kritéria pro schválení podle článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Členské státy, tedy i Česká republika, jsou podle předpisu povinny zrušit povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku chlorpyrifos nebo chlorpyrifos-methyl nejpozději dne 16. února 2020.  Odkladné lhůty pro doprodej a spotřebu stávajících zásob přípravku je smějí být stanoveny nejdéle do dne 16. dubna 2020.

ÚKZÚZ využije možnost stanovení odkladných lhůt v maximální délce. Odkladná lhůta pro doprodej i spotřebu budou končit současně, dne 16. dubna 2020. 

Evropská komise dále rozhodla svým nařízením č. 2020/23 ze dne 13. ledna 2020 o neschválení účinné látky thiakloprid.

Důvodem neschválení bylo riziko kontaminace podzemních vod metabolity thiaklopridu s možnými škodlivými účinky na lidské zdraví. Nemohla být také plně posouzena rizika pro vodní organismy, včely a necílové suchozemské rostliny. Kromě toho byl thiakloprid klasifikován jako látka toxická pro reprodukci kategorie 1B.

Členské státy, tedy i Česká republika, jsou povinny zrušit povolení přípravků obsahujících účinnou látku thiakloprid nejpozději dne 3. srpna 2020. Odkladné lhůty pro stávající zásoby přípravků je možné stanovit nejdéle do dne 3. února 2021. I u thiaklopridu ÚKZÚZ využije možnost stanovení odkladných lhůt v maximální délce.

Vzhledem k tomu, že se ve všech třech případech jedná o běžně používané insekticidy, které mají významné zastoupení v pěstebních technologiích, bude ústav zkoumat možnosti náhrad pro jednotlivé plodiny a škodlivé organismy. Uživatelé si mohou stávající povolené prostředky ochrany ověřit na internetových stránkách ÚKZÚZ na adrese:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1579857687890

 

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel odboru
545 110 431


8.7.2020

Metodické pokyny ke snížení výskytu chlorprophamu (CIPC) v prostorách pro distribuci a skladování brambor

Evropská komise rozhodla v roce 2019 o neschválení účinné látky chlorpropham. S ohledem na možná rezidua této látky ve skladech a jiných prostorách, kde byla látka v minulosti používána, byla ve spolupráci několika celoevropských organizací a sdružení připravena metodika pro čištění materiálu a vybavení skladů a jiných prostor. Dokumenty, včetně grafů a obrázků jsou v anglickém jazyce. Nejdůležitější část textu metodiky uvádíme v českém překladu: