přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oprávnění k vydávání RL pasů

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

Pokud profesionální provozovatel  hodlá vykonávat činnost, jejímž předmětem je dovážení do Unie nebo přemísťování v rámci jejího území rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů (pro něž je na základě prováděcích aktů nařízení (EU) 2016/2031 přijatých podle čl. 72 odst. 1, čl. 73, čl. 74 odst. 1, čl. 79 odst. 1 a čl. 80 odst. 1  vyžadováno rostlinolékařské osvědčení (v případě dovozu) nebo rostlinolékařský pas (v případě přemísťování), musí požádat o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských (RL) pasů. 

Vyplněnou žádost je možné podat:

osobně nebo poštou na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby - registrace osob
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5

pomocí datové schránky ústavu: ugbaiq7

podání emailem na podatelna@ukzuzcz - dokument musí být opatřen elektronickým podpisem

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů vydá ÚKZÚZ profesionálnímu provozovateli registrovanému v „Jednotném registru osob“ na základě jeho žádosti, a to pro konkrétní čeledi, rody nebo druhy rostlin, rostlinné produkty a jiné předměty a jejich příslušné komodity, které profesionální provozovatel uvede v žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, pokud uvedený provozovatel

  • prokáže nezbytný rozsah znalostí k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů, a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů pro dotčené komodity,

     

  • má zavedeny systémy a postupy, které mu umožňují splnit povinnosti týkající se vysledovatelnosti.

     

Provozovatelé oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů musí

- provádět zodpovědně šetření k vydávání rostlinolékařských pasů (pokud nejde o případ, kdy šetření provádí ÚKZÚZ), a to prostřednictvím osob proškolených k provádění tohoto šetření, a vést záznamy o výsledcích všech těchto šetření (včetně těch, která provádí ÚKZÚZ) po dobu nejméně tří let,

- před vydáním rostlinolékařského pasu stanovit a sledovat kritické body svého produkčního procesu a vést o tom záznamy po dobu nejméně tří let (záznamy mohou být jak analogové, např. ve školkařské knize, v sešitu, tak digitální – v PC),

- vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s předpisy,

- plnit požadavky na vysledovatelnost

Plnění výše uvedených požadavků bude ÚKZÚZ kontrolovat při každoročních pravidelných úředních kontrolách.

 

Žádost o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů se podává na společném formuláři Jednotná registrace a evidence osob“. Žádost obsahuje kromě žádosti o registraci i žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů.

 

Po obdržení žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů vyzve ÚKZÚZ písemně žadatele k absolvování distančního e-learningového testu.

Ve výzvě obdrží žadatel/é přihlašovací údaje k absolvování testu.

Součásti distančního testu je výukový materiál, který obsahuje znalosti, které musí mít každý profesionální provozovatel oprávněný k vydávání rostlinolékařských pasů. Žadatel musí složit test do 30 dnů ode dne získaní přístupu. Lhůta 30 dnů bude počítána od data doručení výzvy, a tedy získání přístupových údajů. Výsledek testu se zobrazí účastníkovi po jeho absolvování. Test je možné v uvedeném období skládat opakovaně.

 

Po úspěšném zakončení testu a ověření zavedení systémů a postupů, které umožňují splnit povinnosti týkající se vysledovatelnosti bude žadateli vydán doklad o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů.

 

V souvislosti s novelou zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů se stanoví přechodné ustanovení pro osoby zapsané před nabytím účinnosti novely tohoto zákona v úředním registru ÚKZÚZ pod registračním číslem podle zákona č. 326/2004 Sb. nebo podle zákona č. 219/2003 Sb. Tyto osoby se považují nejen za osoby registrované, ale i oprávněné k vydávání rostlinolékařských pasů, pokud nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů prokáží, že disponují požadovanými znalostmi k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů, a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů pro dotčené komodity, tedy pokud úspěšně absolvují distanční e-learningový test.


 

PDF Postup pro registraci dle Nařízení (EU) 2016/2031 Otevírá se do nového okna. (94 KB)

Přílohy

Formuláře