přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sadba brambor

V roce 2016 došlo k zásadní změně legislativy, kategorie, počty generací, zdravotní stav porostů, mechanický rozbor sadby atd.. Tyto změny jsou platné od 1.1.2016. Sklizeň, hodnocení porostů a mechanický rozbor sadby z roku 2015 bude hodnocen podle původní vyhlášky. Přihlašování porostů na rok 2016 je nutné již zasílat na novém formuláři i další hodnocení již pak podléhají změnám vyhlášky č. 368/2015.

Hlavní zásady pro založení porostu

  • rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál smí být vyráběn pouze v uzavřených pěstebních oblastech,
  • před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis a Globodera pallida s negativním výsledkem,
  • pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus a  Ralstonia solanacearum,
  • sadba brambor může být vysázena pouze na pozemku, na kterém nebyly v předcházejících 3 letech pěstovány brambory,
  • k založení množitelského porostu nesmí být použita krájená sadba,
  • souvratě nesmí být osázeny bramborami.

Posklizňové zkoušky sadby brambor jsou součástí uznávacího řízení v porostu a provádí se v rozsahu stanoveném každoročně Ústavem. Procento hlíz napadených viry se zjišťuje metodou ELISA.

Uznávání sadby brambor

Po vydání Uznávacího listu na množitelský porost může dodavatel požádat   o uznání sadby:

  • vyplní tiskopis „Žádost o uznání osiva/sadby“,
  • mechanický rozbor může provést: - u kategorií SE 1, SE 2 a E 1-3 semenářský inspektor ÚKZÚZ, - u kategorií A, B semenářský inspektor ÚKZÚZ nebo osoba, s níž Ústav uzavřel smlouvu k provádění mechanického rozboru sadby brambor kategorií A a B. Seznam takto oprávněných osob je uveden v příloze č. 3 této publikace,
  • na základě provedeného mechanického rozboru vydá Ústav konečný doklad na sadbu.

Kontrola sadby z dovozu v roce 2016

Vzorkování pro kontrolu výskytu virových chorob:

Maximální počet odebraných vzorků 150 ks.

Generace Náchylné odrůdy Ostatní odrůdy
RM předstupňů a základní 30 % 15 %
A 25 % 10 %
B 15 % 5 %

Náchylné odrůdy: Annabelle, Asterix, Belmonda, Carrera, Ditta, Everest, Evita, Excellency, Fabiola, Fortus, Impala, Madona, Marketa, Orlena, Priamos, Sinora, Saturna, Taisiya, Tosca, Xerxes.

Ostatní odrůdy: preferují se odrůdy, které byly do ČR dovezeny poprvé.

Přílohy

Formuláře