přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sadba brambor

Hlavní zásady pro založení porostu

O uznání množitelského porostu může dodavatel požádat na formuláři o uznání množitelského porostu a pro pozemek, na kterém bude porost umístěn platí:

  • rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál smí být vyráběn pouze na pozemcích v uzavřených pěstebních oblastech,
  • před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens s negativním výsledkem,
  • pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
  • provedený průzkum na pozemku a skutečnost, že není dotčen MRO prokazuje dodavatel od roku 2021 pouze "Čestným prohlášením": "Prohlašuji, že na pozemku byla provedena kontrola výskytu háďátka bramborového s negativním výsledkem a není dotřen MRO v důsledku výskytu CMS."
  • sadba brambor může být vysázena pouze na pozemku, na kterém nebyly v předcházejících 3 letech pěstovány brambory, ÚKZÚZ kontroluje tuto skutečnost dle LPIS.

Uznávání sadby brambor

Po vydání Uznávacího listu na množitelský porost může dodavatel požádat o uznání sadby:

  • vyplní tiskopis „Žádost o uznání osiva/sadby“, a přiloží výsledek mechanického rozboru sadby, který provedl inspektor ÚKZÚZ nebo smluvní osoba,
  • mechanický rozbor provádí: - u kategorií SE 1, SE 2 a E 1-3 semenářský inspektor ÚKZÚZ, - u kategorií A, B semenářský inspektor ÚKZÚZ nebo osoba, s níž Ústav uzavřel smlouvu k provádění mechanického rozboru sadby brambor kategorií A a B.
  • na základě žádosti a provedeného mechanického rozboru vydá Ústav konečný doklad na sadbu.

Níže v souborech naleznete vzory návěsek vzorků sadby brambor.

Přílohy

Formuláře