přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Další důležité právní předpisy, upravující činnost ústavu.

Ústav je orgánem státní správy, do jehož působnosti náleží specializovaná kontrola a odborný dozor podle výše jmenovaných zvláštních předpisů (viz § 2 písm. d) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů); při výkonu odborného dozoru tedy musí postupovat podle zákona o státní kontrole, nestanoví-li tyto zvláštní předpisy jinak, a dále podle zákona č. 147/2002 Sb. (§7).

V souladu s § 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ústav postupuje při výkonu své působnosti v souladu s tímto zákonem, nestanoví-li výše jmenované zvláštní zákony jiný postup. Dalším obecným procesním předpisem, podle nějž ústav v některých případech postupuje (např. ve věcech správních poplatků vybíraných podle jednotlivých zvláštních zákonů a udržovacích poplatků podle zákona č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Související odkazy


4.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 78/2004 Sb.

Ústav je správním úřadem na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy.


4.2.2011

Informace o činnosti podle zákon č. 110/1997 Sb.

Ústav je jedním z orgánů vykonávajících dozor podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích.


4.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 408/2000 Sb.

Podle tohoto zákona ústav uděluje ochranná práva k novým odrůdám a vydává šlechtitelské osvědčení.


4.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 156/1998 Sb.

Ústav podle § 12 zákona vykonává odborný dozor při přezkoušení hnojiv, při uvádění hnojiv a pomocných látek do oběhu, při jejich skladování a používání, jakož i při používání upravených kalů a sedimentů.


4.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 97/1996 Sb.

Ústav je orgánem odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství (viz § 6 písm. a) citovaného zákona).


3.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 219/2003 Sb.

Ústav podle tohoto zákona řídí správní řízení ve vztahu k oběhu osiva a sadby.


3.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 91/1996 Sb.

Ústav je podle § 16 zákona orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o krmivech.


3.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 321/2004 Sb.

Ústav je podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, pokud jde o vinohradnictví.


3.2.2011

Informace o činnosti podle zákona č. 147/2002 Sb.

Tento zákon v obecné podobě vymezuje postavení ústavu jako správního úřadu a vyjmenovává úseky, na kterých ústav vykonává svoji působnost, a další činnosti odborného charakteru, jež ústav provádí.