přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej

 Logo projektu
   
 Logo EU  Logo EU
   


Tytuł projektu: Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej
Program: Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Nazwa osi priorytetowej Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń
Nazwa dziedziny wsparcia:      Ochrona środowiska

Mapa

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza.  Nacisk położony jest na wzmocnienie dostępności komunikacyjnej i poprawę jakości środowiska, profilaktykę zagrożeń, rozwój przedsiębiorczości, rozwój turystyki, na wspieranie edukacji i kształcenia ustawicznego oraz współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami lokalnymi oraz instytucjami po obu stronach granicy (patrz Uszczegółowienie Programu).

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podstawy prawne Programu

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1080/2006 (WE) w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (zwane dalej Rozporządzeniem Ogólnym),

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej na www.cz-pl.eu (Dokument Programowy, Uszczegółowienie Programu).