přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rizikové látky v půdě ve vztahu k životnímu prostředí - přeshraniční základy ochrany půdy (Bavorsko - Česká republika)

Mezinárodní projekt realizovaný v rámci programu Iniciativy Evropských společenství INTERREG IIIA; registrační číslo projektu CZ.04.4.82/3.1.00.1/0060

logo

logo

Úvod

Řetězec pohoří, tvořený Českým lesem, Šumavou, Smrčinami a Krušnými horami, představuje velký, relativně jednotně stavěný a podobně využívaný přírodní prostor. Tato zeměpisná jednotka tvoří přirozenou překážku pro převládající západní proudění a s ním související dálkový přenos látek. Z tohoto hlediska je územím, kde se ukládají všudypřítomné, činností člověka vznikající škodliviny, jakými jsou těžké kovy, polychlorované uhlovodíky, dioxiny, furany a látky, které okyselují prostředí. Poškození lesů, které se často projevuje právě v této oblasti, lze do značné míry vysvětlit především touto zvláštní zátěžovou situací, zejména atmosférickými vlivy (kyselou depozicí).

Hranice s Českou republikou dělí tento jednotný prostor do dvou politických jednotek, takže se dosud prováděné výzkumné programy omezují vždy jen na území příslušného státu. Ve smyslu trvale udržitelného rozvoje je ve sjednocující se Evropě důležité, aby se problémy týkající se životního prostředí zpracovávaly bez ohledu na hranice a ve vzájemné spolupráci. To se obzvlášť týká zatížitelnosti půd a obsahu rizikových látek v půdách, protože jejich vyplavováním se velmi podstatně ovlivní budoucí kvalita podzemních a povrchových vod. Tyto otázky však lze zodpovědět jen tím, že bude jednotným způsobem zpracován celý tento prostor, což předpokládá přeshraniční spolupráci.

Metodika projektu

Od konce 90. let existují úzké odborné kontakty mezi Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) v České republice a Zemským ústavem pro ochranu životního prostředí - LfU (dříve Bavorským geologickým zemským ústavem) v Marktredwitz (SRN-Bavorsko). Oba kooperující partneři využili možnosti realizace společného projektu v rámci programu Iniciativy Evropských společenství INTERREG IIIA a v letech 2006 - 2008 budou v česko-bavorském pohraničí spolupracovat na řešení projektu "Rizikové látky v půdě ve vztahu k životnímu prostředí - přeshraniční základy ochrany půdy (Bavorsko - Česká republika)" spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU www.strukturalni-fondy.cz.

ÚKZÚZ plní klasické zemědělské úkoly a kromě toho zodpovídá za ochranu půdy, a proto se zabývá zjišťováním typických obsahů anorganických a organických škodlivin v českých půdách. Proto vyvstal zájem rozšířit na území České republiky bavorskou monitorovací síť 8 x 8 km (včetně zkušebního programu), která byla vytvořena v rámci dílčího evropského programu "Vědecké základy aplikace zákonů na ochranu půdy" (GRABEN), financovaném bavorským ministerstvem pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, a na území Bavorska již existuje. Z bavorské monitorovací sítě byly použity tři monitorovací body ležící v blízkosti bavorsko - české hranice. Bavorské monitorovací body jsou fixovány pomocí německého národního systému Transverse Mercator (GK - 4). Z tohoto německého národního systému byl pomocí mezinárodního systému World Global Projection System (WGS 84) proveden přepočet plošného rozmístění monitorovacích bodů na území ČR do systému S-JTSK.
Takto byla do zájmového území podél česko-bavorské hranice přenesena teoretická monitorovací síť, která se rozprostírá do hloubky cca 50 km českého území. V praxi to znamená existenci 278 monitorovacích stanovišť na území ČR podél česko-bavorské hranice, které jsou již vytýčeny.

V rámci společné monitorovací sítě 8 x 8 km (která má návaznost na evropskou monitorovací síť) budou podle stanovené metodiky postupně vykopány půdoznalecké sondy a provedeno jejich pedologické zhodnocení. U každé sondy budou z jednotlivých horizontů odebírány vzorky půd (případně vzorky vegetačního materiálu) a budou zjišťovány půdní vlastnosti, včetně obsahu anorganických a organických rizikových látek v půdě. Následují pedologické a chemické analýzy a vyhodnocení získaných výsledků.

Automaticky se předpokládá vzájemné předávání a společné vyhodnocení dosažených výsledků a prezentace textových a kartografických výstupů.

Výsledky projektu zajistí komplexní volně přístupné informace o rizikových látkách v půdě za značné podpory ze zdrojů Evropské unie a zlepší informovanost občanů České republiky a Svobodného státu Bavorska o stavu životního prostředí. Z pohledu zjišťování vlastností a ochrany půdního fondu lze sledovat také případný vliv na další složky životního prostředí, zejména zdroje podzemních a povrchových vod a detekovat možné příčiny znečišťování životního prostředí. Výsledky projektu zlepší informovanost občanů o stavu životního prostředí v zájmových oblastech (na zemědělském, lesním i ostatním půdním fondu) a mohou sloužit v rozhodovacích procesech orgánů státní správy.

Plánovaná doba realizace projektu

Realizace projektu je naplánována na období od 1. 1. 2006 do 30. 11. 2008 ve třech etapách:

 1. etapa: 1. 1. - 30. 6. 2006 - metodické a přípravné práce;
 2. etapa 1. 7. 2006 - 30. 6. 2008 - terénní a analytické práce;
 3. etapa 1. 7. - 30. 11. 2008 - vyhodnocovací a prezentační práce.

Cíle projektu

Cíle projektu vychází z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, "Priorita 3 - Rozvoj území a životního prostředí", "Opatření 3.1 - ochrana přírody a životního prostředí". Cílem projektu je zjistit zatížení půd na česko-bavorském pomezí. Konkrétně se navrhuje:

 1. stanovení fyzikálních vlastností půdy (soil texture)
 2. stanovení organických látek v půdě (organic pollutants determination in the soil): PCB, PAH, dioxiny, DDT, HCH (vybrané parametry v některých vybraných vzorcích a horizontech)
 3. stanovení anorganických látek v půdě: základní škála rizikových prvků - aqua regia extract (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) + Hg
 4. stanovení přístupných živin + síry v půdě (available forms of P, K, Mg, Ca + S)
 5. stanovení pH (pH value)
 6. stanovení Corg (+ obsah humusu)
 7. stanovení rozpustného organického uhlíku (TOC)
 8. stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC)
 9. stanovení Ntot
 10. stanovení množství uvolňování a potenciálního vyplavování např. Al, Fe a těžkých kovů z (okyselených) půd do podzemních vod
 11. odvození kritických zátěží
 12. zjištění skutečné pufrovací schopnosti půd ve vztahu ke kyselé depozici
 13. prognózování případných vnosů rizikových látek do podzemních vod a očekávaného vyčerpání pufrovací kapacity půd
 14. rozšíření dosavadního spektra sledovaných látek o prvky a sloučeniny významné pro životní prostředí (např. CrIV, CrVI, PCDD/F)
 15. zjištění příčin zatížení pomocí izotopů a pomocí stavu organického uhlíku v půdě
 16. vyjádření výsledků výzkumu formou přeshraničních tématických map (např. mapa kritického zatížení nebo mapa pufrovacího potenciálu půd)

Související odkazy


Příloha k projektu Bavorsko - Česká republika

Grafické znázornění umístění sond.