přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam stanovení

16.6.2021

 1. Stanovení prováděná v půdních vzorcích
 2. Stanovení prováděná v rostlinném materiálu
 3. Stanovení prováděná ve vodách
 4. Stanovení prováděná v hnojivech
 5. Stanovení prováděná v krmivech
 6. Stanovení prováděná v odrůdovém materiálu

 

Stanovení prováděná v půdních vzorcích

A - akreditovaná stanovení

 • A Úprava vzorků
 • A Stanovení sušin

AZP - Agrochemické zkoušení půd

A - akreditovaná stanovení

 • A Mehlich III (P, K, Ca, Mg, Al, B, Cu, Fe, Mn, S, Zn)
 • Mehlich III (As, Cd, Cr, Ni, Pb)
 • A  Stanovení výměnného pH (CaCl2)
 • Stanovení podílu H+ v sorpčním komplexu půdy dvojím měřením pH podle Adamse a Evanse
 • A  Stanovení uhličitanů gravimetricky
 • Stanovení uhličitanů orientačně
 • Druh půdy - hmatová zkouška

Dusík

A - akreditovaná stanovení

 • Stanovení celkového dusíku Ntot
 • Stanovení minerálního dusíku Nmin
 • A Stanovení celkového dusíku Ntot (NIRS)

Uhlík

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení oxidovatelného uhlíku Cox (NIRS)
 • A  Stanovení celkového uhlíku Ctot
 • A Stanovení celkového organického uhlíku TOC (NIRS)

Glomalin

 • Stanovení glomalinu (NIRS)

Fyzikální rozbory

 • Stanovení zrnitosti půd pipetovací metodou

Prvky

A - akreditovaná stanovení

 • A  Lučavka královská (P, K, Mg, Ca, Na, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Al, Fe, Mn)
 • A  Stanovení rtuti
 • 0,43M HNO3 (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Al, Fe, Mn)

Kationtová výměnná kapacita

 • Stanovení kationtové výměnné kapacity podle Mehlicha (S, T, V, H+)
 • Stanovení výměnných kationtů (Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn) ve výluhu 0,1M BaCl2
 • Stanovení výměnné acidity (Al+H) titrací půdního extraktu roztokem 0,025M NaOH do hodnoty pH 7,8
 • Stanovení kationtové výměnné kapacity CEC - součet kationtů (Ca, Mg, K, Na) + výměnná acidita (Al+H)
 • Stanovení stupně nasycení (BS) v % z hodnot výměnných charakteristik BS (%) = 100 x (Ca, Mg, K, Na)/CEC

Nežádoucí látky

A - akreditovaná stanovení

 • A Stanovení obsahu PCB a OCP metodou GC-MS/MS (PCB28/52/101/118/138/153/180, HCB, HCH, DDT/DDD/DDE)
 • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou GC-MS/MS (Acenaften, acenaftylen, antracen, benz(a)antracen, benzo(b/k,)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a/e)pyren, dibenz(a,h)antracen, fenantren, fluoren, fluoranten, chrysen, indenopyren, naftalen, perylen, pyren)
 • A Stanovení pesticidů LC-MS/MS, výčet analytů viz. Příloha Osvědčení o akreditaci
 • Stanovení obsahu uhlovodíků C10 - C40 metodou GC/FID

Ostatní skupinové a selektivní extrakce

A - akreditovaná stanovení

 • 1M NH4NO3 (ICP-MS) (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Tl, V, Zn)
 • CAL (P, K)
 • 0,01M CaCl2 (K, Mg, P)
 • pH (0,1M KCl, 0,2M KCl, H2O)
 • Stanovení specifické elektrické vodivosti

Stanovení prováděná v rostlinném materiálu

A - akreditovaná stanovení

 • Úprava vzorku
 • A  Stanovení sušiny
 • Stanovení dusičnanů (NaNO3)v čerstvém materiálu

Prvky

A - akreditovaná stanovení

 • A Stanovení N, P, K, Ca, Mg, Na
 • A Stanovení As, Al, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, V, Zn

Nežádoucí látky

A - akreditovaná stanovení

 • A Stanovení pesticidů GC-MS/MS, výčet analytů viz. Příloha Osvědčení o akreditaci
 • A Stanovení pesticidů LC-MS/MS, výčet analytů viz. Příloha Osvědčení o akreditaci
 • A Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS/MS (chlormekvát, mepikvát, glyfosát)
 • A Stanovení reziduí dithiokarbamátů metodou GC-MS
 • Stanovení PCB a OCP metodou GC-MS/MS (PCB28/52/101/118/138/153/180, HCB, HCH, DDT/DDD/DDE)

Stanovení prováděná ve vodách

 • Stanovení pH
 • Stanovení aniontů a kationtů: NH4+, NO3-, Cl-, SO4-, PO43-
 • Stanovení prvků: Na, K, Ca, Mg, Al, P, S
 • Stanovení vodivosti

Stanovení prováděná v hnojivech

A - akreditovaná stanovení

 • Stanovení šestimocného chrómu

Stanovení prováděná v kalech, sedimentech

A - akreditovaná stanovení

 • Úprava vzorku
 • Stanovení pH
 • A  Stanovení vlhkosti
 • Stanovení celkového dusíku Ntot

Prvky

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení rtuti
 • A  Stanovení rizikových prvků po mineralizaci v lučavce královské - P, K, Mg, Ca, Na, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Al, Fe, Mn

Nežádoucí látky

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení obsahu PCB a OCP metodou GC-MS/MS (PCB28/52/101/118/138/153/180, HCB, HCH, DDT/DDD/DDE)
 • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou GC-MS/MS (Acenaften, acenaftylen, antracen, benz(a)antracen, benzo(b/k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a/e)pyren, dibenz(a,h)antracen, fenantren, fluoren, fluoranten, chrysen, indenopyren, naftalen, perylen, pyren)
 •  A Stanovení PBDE (GC-MS/MS) (BDE 28/47/66/85/99/100/153/154/183)
 • Stanovení obsahu perfluoroalkylových sloučenin (PFAS) metodou LC-MS/MS

Stanovení prováděná v krmivech

Základní analytika

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení vlhkosti
 • A  Stanovení dusíkatých látek
 • Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v HCl
 • A  Stanovení obsahu tuku
 • Stanovení čísla kyselosti tuku
 • Stanovení nečistot v tuku
 • Stanovení mastných kyselin v olejích a tucích (GC) (k. arachová, behenová, eikosenová, eruková, laurová, linolenová, linolová, myristoolejová, myristová, olejová, palmitoolejová, palmitová, stearová)
 • A  Stanovení vlákniny
 • A  Stanovení neutrálně-detergentní vlákniny
 • A  Stanovení acido-detergentní vlákniny
 • A  Stanovení škrobu
 • A  Stanovení cukrů
 • Stanovení laktozy
 • A  Stanovení popela
 • A  Stanovení podílu popela nerozpustného v HCl
 • Stanovení metabolizovatelné energie
 • A  Stanovení chloridů

Parametry surového glycerolu

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení glycerolu v surovém glycerolu
 • A  Stanovení vody v surovém glycerolu
 • A  Stanovení metanolu v surovém glycerolu
 • Stanovení popela v surovém glycerolu
 • Stanovení netěkavého organického zbytku v surovém glycerolu
 • Stanovení Ni v surovém glycerolu

Prvky

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení P, Ca, Mg, Na, K
 • A  Stanovení Cu, Zn, Fe, Mn, Co
 • Stanovení Mo
 • A  Stanovení Se
 • Stanovení organicky vázaného selenu (HPLC-ICP-MS)
 • A  Stanovení jodu
 • A  Stanovení síry

Doplňkové látky

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení vitaminu A (HPLC)
 • A  Stanovení vitaminu E (HPLC)
 • A  Stanovení vitaminu D3 (LC-MS)
 • Stanovení vybraných karotenoidů (HPLC)
 • A  Stanovení monensinu, salinimycinu, narazinu, nikarbazinu, lasalocidu, robenidinu (HPLC)
 • Stanovení maduramycinu (HPLC)
 • A Stanovení močoviny

Nežádoucí látky

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení Pb, Cd, Cr, Hg
 • A  Stanovení As
 • Stanovení anorganického As (HPLC-ICP-MS)
 • A  Stanovení fluoridů
 • Stanovení dusitanů
 • A Stanovení Ni
 • A  Stanovení mykotoxinů - zearalenon, deoxynivalenol, ochratoxin A (HPLC)
 • A  Stanovení mykotoxinů - aflatoxiny B1, B2, G1, G2; fumonisiny B1, B2; T-2 toxin, HT-2 toxin, DON, ZON, OTA, enniatiny, beauvericin (LC-MS)
 • Stanovení mykotoxinů - nivalenol (LC-MS)
 • A Přírodní toxiny - ergocornin, ergocorninin, ergosin, ergosinin, ergocrystin, ergocrystinin, ergocryptin, ergocryptinin, ergotamin, ergotaminin, ergometrin, ergometrinin, retrosin, monokrotalin, senecionin, senecifilin, senkirkin (LC-MS)
 • A  Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové (LC-MS)
 • Stanovení glukosinolátů (HPLC)

Zakázané látky

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení obsahu PCB a OCP metodou GC-MS/MS (PCB28/52/101/118/138/153/180, HCB, HCH, DDT/DDD/DDE, aldrin, dieldrin, endrin, endrin-keton, endosulfan, eldosulfam sulfát, chlordan, oxychlordan, heptachlor, heptachlorepoxid, methoxychlor, mirex, toxafen)
 • A  GC-MS/MS metoda stanovení pesticidů, výčet analytů viz. Příloha Osvědčení o akreditaci
 • A  LC-MS/MS metoda stanovení pesticidů, výčet analytů viz. Příloha Osvědčení o akreditaci
 • A  Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS/MS (chlormekvát, mepikvát, glyfosát)
 • A  Stanovení reziduí dithiokarbamátů metodou GC-MS

Stanovení prováděná v odrůdovém materiálu

Základní rozbory

A - akreditovaná stanovení

 • Úprava vzorků (obiloviny, luskoviny, olejniny, zelené hmoty, čerstvé hmoty, speciální rostliny)
 • A  Stanovení sušiny
 • A  Stanovení N-látek
 • Stanovení cukrů
 • A  Stanovení škrobu polarimetricky
 • Stanovení celulózy (Kuerschner-Hanák)
 • A  Stanovení sušiny, dusíkatých látek a oleje v řepce ozimé a jarní (NIRS)
 • A  Stanovení oleje ve slunečnici obecné (NIRS)
 • A  Stanovení oleje v máku setém (NIRS)
 • A  Stanovení oleje v hořčici seté (NIRS)
 • A  Stanovení sušiny, dusíkatých látek, škrobu, cukru, stravitelnosti (Dinag, Aufrere), vlákniny, NDF, ADF a celulózy v silážní kukuřici (NIRS)
 • A  Stanovení sušiny, dusíkatých látek, škrobu a tvrdosti v pšenici ozimé a jarní (NIRS)
 • A  Stanovení sušiny, dusíkatých látek, škrobu v ječmeni ozimém (NIRS)
 • A  Stanovení sušiny, dusíkatých látek a škrobu v žitu (NIRS)
 • A  Stanovení dusíkatých látek a škrobu v kukuřici na zrno (NIRS)
 • A  Stanovení dusíkatých látek v tritikale a ovsu pluchatém (NIRS)
 • A  Stanovení dusíkatých látek, oleje a vlákniny v ovsu nahém (NIRS)
 • A  Stanovení sušiny a popela v pšeničné mouce (NIRS)
 • A  Stanovení dusíkatých látek a škrobu v hrachu polním (NIRS)
 • A  Stanovení dusíkatých látek a oleje v sóji (NIRS)
 • A  Stanovení dusíkatých látek v bobu polním (NIRS)
 • Stanovení sušiny v makovině (NIRS)

Olejniny

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení tuku (oleje) v olejnatých semenech
 • Stanovení čísla kyselosti tuku
 • A  Stanovení jodového čísla
 • A  Stanovení mastných kyselin (GC)
 • A  Stanovení glukosinolátů (HPLC)

Obiloviny

A - akreditovaná stanovení

 • Stanovení výtěžnosti mletí pšenice dle Buehlera a Mohse
 • Stanovení popela v mouce
 • A   Stanovení čísla poklesu
 • A   Zelenyho sedimentační test
 • A  Farinografické stanovení vaznosti vody
 • Rapid Mix Test
 • Stanovení reologických vlastností mouky alveografem
 • Stanovení mokrého lepku a hodnoty gluten indexu
 • Stanovení objemové hmotnosti zvané hektolitrová váha
 • Stanovení žlutého pigmentu v mouce a semolině pšenice tvrdé
 • Stanovení rutinu v nažkách pohanky (HPLC)

Speciální rozbory

A - akreditovaná stanovení

 • Stanovení vybraných karotenoidů (HPLC)
 • Stanovení lykopenu spektrofotometricky
 • Stanovení vitaminu C (HPLC)
 • Stanovení opiových alkaloidů (HPLC)
 • A  Stanovení kanabinoidů - THC, CBD, (GC)
 • Stanovení silic v léčivých a speciálních rostlinách
 • Stanovení karvonu a limonenu v kmínové silici (GC)
 • Stanovení hypericinu v třezalce
 • Stanovení aktivity trypsin inhibitoru v luštěninách
 • Stanovení inulinu v čekance polarimetricky
 • Stanovení taninu (kvalitativní stanovení)
 • Stanovení taninu v čiroku a pelušce spektrofotometricky
 • Stanovení namořenosti osiva (LC-MS/MS)