přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odbor NRL Brno, ONRL Brno

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Odbor NRL Brno
Hroznová 63/2, 60300 Brno

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Mgr. Jan Sadílek, Ph.D.
ředitel odboru
543 548 215
Mgr. Karel Fritsch
přírodovědný analytik - diagnostik
543 548 293
Marcela Marečková
asistent
543 548 294

Předmětem akreditace jsou chemické analýzy základních živin a sledovaných látek v půdách, rostlinných materiálech, krmivech, čistírenských kalech, sedimentech a lyzimetrických vodách. Akreditovaná stanovení jsou označena A.

Díky flexibilnímu rozsahu akreditace může pracoviště zařazovat podle aktuální potřeby nové normalizované nebo modifikované metody zkoušení a rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů.

Organizační struktura

Organizačně je Odbor NRL Brno členěn na tato oddělení:

 • Oddělení agrochemických analýz
 • Oddělení analytiky krmiv
 • Oddělení testování odrůd
 • Oddělení optických analytických metod
 • Oddělení reziduálních analýz
 • Oddělení NIR spektroskopie

Garanti jednotlivých akreditovaných zkoušek odpovídají za kvalitu analytických výsledků a jsou odborně způsobilí provádět validace metod v potřebném rozsahu. Někteří odborníci úzce spolupracují s příslušnou EU referenční laboratoří (EURL) a aktivně se zúčastňují jednání v rámci EU.

Činnost odboru

Činnost odboru je určena především požadavky technických odborů spadajících pod Sekci zemědělských vstupů, Sekci rostlinné výroby a Sekci zemědělské inspekce. 

Část kapacity pracoviště je věnována pracím na vývojových úkolech. Ty jsou zaměřeny zejména na zlepšení analytických postupů, ověření nových analytických metod či řešení požadavků technických odborů na rozšíření sortimentu stanovení.

Odbor NRL Brno úzce spolupracuje s Oddělením mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, pro které zabezpečuje zkoušky homogenity a stability.

Přístrojové vybavení

Pracoviště je vybaveno moderní přístrojovou technikou umožňující stanovení široké škály parametrů.

Pro přípravu vzorků určených pro elementární analýzu se používá mikrovlnné rozkladné zařízení a dále klasická zařízení pro rozklad na suché a na mokré cestě. Pracoviště disponuje přístroji pokrývajícími širokou škálu především optických metod (optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES, atomová emisní spektrometrie AES, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS, automatický analyzátor rtuti AMA-254, UV-VIS spektrofotometrie a NIR spektroskopie).

K přípravě vzorků pro stanovení látek organické povahy se využívají extrakční a čisticí techniky.

Pracoviště je vybaveno moderními chromatografickými přístroji s hmotnostně selektivními i konvenčními detektory. Pro stanovení základních složek vzorku a kontrolu deklarovaného složení jsou k dispozici kapalinové chromatografy (HPLC) se základním detektorem UV/VIS nebo DAD, plynové chromatografy (GC) s detektory FID a MS a iontový chromatograf pro separaci a stanovení látek iontové povahy. Pro stanovení stopových koncentrací nežádoucích a zakázaných látek se využívají moderní přístrojové sestavy hmotnostního spektrometru s kapalinovým nebo plynovým chromatografem (LC-MS a GC-MS), které umožňují i vysoce specifickou tandemovou hmotnostní spektrometrii. Pracoviště je vybaveno vysoko rozlišujícím přístrojem pro stanovení přesné hmoty UHPLC-HRMS s detektorem typu Q-TOF.

Pracoviště je rovněž vybaveno NIR-spektrometry, automatickým titračním zařízením a komplexní pekařskou linkou včetně mlýnu pro přípravu mouky a přístrojů pro stanovení sledovaných vlastností mouky jako jsou farinograf a alveograf.

V oblasti NIR spektroskopie pracoviště zpracovává vlastní kalibrační modely pro stanovení prováděná v odrůdovém materiálu, krmivech a v půdách.

Seznam stanovení

 1. Stanovení prováděná v půdních vzorcích
 2. Stanovení prováděná v rostlinném materiálu
 3. Stanovení prováděná ve vodách
 4. Stanovení prováděná v hnojivech
 5. Stanovení prováděná v krmivech
 6. Stanovení prováděná v odrůdovém materiálu

 


15.4.2020

Seznam stanovení