přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1306/2013

6.11.2015

Důvodem zavedení standardů je ochrana vod před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti. Cílem je zabránit znečišťování povrchových a podzemních vod nebezpečnými látkami a omezovat nebo odstraňovat důsledky znečištění, ke kterému již došlo. Kontrola dodržování standardů DZES 1 a 3 je uplatněna v nařízení vlády č. 309/2014 Sb.


Kontrola standardu DZES 1 je zaměřena na:

  • dodržování stanovené ochranné vzdálenosti od břehové čáry při aplikaci přípravků na ochranu rostlin za účelem ochrany vodních organismů,
  • zákaz hnojení v 3metrovém ochranném pásu se vztahuje na aplikaci všech hnojiv (včetně hnojiv statkových), čistírenských kalů, sedimentů...,
  • udržování nehnojeného 25metrového ochranného pásu při kontrole na místě, zakázána je aplikace tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem (kejda a tekutý podíl po její mechanické separaci, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy, digestát aj.).


Zákaz hnojení se netýká pastvy hospodářských zvířat, tzn. pastva je v tomto pásu dovolena. Musí být však zabráněno vstupu zvířat do vody (optimálně za pomoci ohradníků). Omezení rovněž neplatí pro aplikaci tzv. pomocných látek a ponechaných rostlinných zbytků.


Kontrola standardu DZES 3 je zaměřena:

  • na zacházení s nebezpečnými látkami, ověřování vhodného skladování nebezpečných látek, provádění zkoušek těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek ve stanovených termínech, a prověřování odpovídajícího kontrolního systému pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek.

 

zpět na článek