přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Označování výrobce u hnojiv ES

4.8.2015

Nařízení 2003/2003 (dále jen nařízení) uvádí definici „výrobce“, ze které vyplývá, že výrobcem ve smyslu nařízení nemusí být nutně pouze ten, kdo dané hnojivo fyzicky vyrobil, ale je to vždy ta osoba, která mění vlastnosti hnojiva. Vlastnostmi hnojiva potom nejsou myšleny pouze chemické charakteristiky, ale také značení (etiketa/příbalový leták). Rozumí se tím tedy nejen ten, kdo by takové hnojivo například přebalil do jiných obalů, ale i ten, kdo jej označí jako „hnojivo ES“. Výrobcem se stává i ten, kdo hnojivo ES opatří překladem etikety do národního jazyka a přelepí jím původní etiketu. Základním rysem definice výrobce je jednoznačné určení odpovědnosti za hnojivo ES. Fyzický producent hnojiva nemůže nést odpovědnost za to, že jeho výrobek bude další osoba uvádět na trh jako hnojivo ES, za nové balení, etiketu atd.

Údaj o výrobci ve smyslu nařízení je potom údajem povinným, přičemž povinné údaje musí být zřetelně odděleny od údajů nepovinných a ostatních. V ostatních údajích je potom možné uvést i původ hnojiva, například označením „Původ hnojiva:…..“. Není v žádném případě možné uvést znovu „výrobce“ a udat jinou osobu než v údajích povinných, protože rozpor mezi povinnými a ostatními údaji je nepřípustný. 

Pakliže je hnojivo ES uváděno na trh distributorem, tedy bez jakéhokoli zásahu byť i do jazyka či formy etikety, měl by tento být schopen prokázat, že hnojivo nakoupil již jako hnojivo ES, včetně etiket hnojiva ES v českém jazyce. Tak nenese odpovědnost za vady hnojiva, ať již kvalitativní, nebo vady značení, které jsou stále velmi závažné a časté. Způsob, jakým to prokáže není dán, ale jako vhodné se jeví indikace hnojiva ES například ve fakturách či dodacích listech. Tím se distributor chrání pro případ, že fyzický výrobce bude tvrdit, že hnojivo dodal jako hnojivo registrované a s označením jako hnojivo ES nemá nic společného. V případě dovozů ze členských států platí to samé, distributor (nestane-li se výrobcem ve smyslu nařízení) by měl prokázat, že již továrna či obchodník v zahraničí byli těmi, kdo hnojivo označili českou etiketou s označením hnojiva ES.

Ostatní údaje v označování hnojiv ES

Nařízení uvádí přímo dvě kategorie údajů na etiketách a příbalových letácích – povinné a nepovinné. Zmiňuje však i údaje ostatní. Tyto musí být jasně odděleny od povinných a nepovinných (nejlépe například povinné a případně nepovinné údaje seskupit do tabulky a tu silně orámovat) a nesmí být s nimi v rozporu. Jinak je jejich obsah na výrobci.

Etiketa by měla obsahovat například i varovná označení, pakliže hnojivo může představovat rizika, i když se o tomto nařízení přímo nezmiňuje. Takovéto označování se potom řídí dalšími evropskými právními předpisy, které platí paralelně s nařízením.