přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný dozor

28.7.2014

Odborný dozor při přezkoušení hnojiv, při jejich uvádění do oběhu a při jejich používání

Odborný dozor při přezkoušení hnoji, při jejich uvádění do oběhu a při jejich používání

Podle §12 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.

1. Všeobecně

Odborný dozor při přezkoušení hnojiv a pomocných látek, při jejich uvádění do oběhu, skladování a používání, jakož i při používání upravených kalů a sedimentů na zemědělské půdě vykonává Ústav na základě zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb., č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.  

Ústav dozírá, zda podmínky stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy dodržují:

  1. výrobci, dovozci (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a dodavatelé;
  2. zemědělští podnikatelé (ve smyslu § 2e odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů).

Ústav rovněž dozírá, zda výše uvedené osoby dodržují povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v oblasti hnojiv (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003, o hnojivech, v platném znění).  

Výkon odborného dozoru se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

2. Postup při výkonu odborného dozoru

Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu.

Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je:

  1. předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen "povinná osoba"), jež je přítomna na místě kontroly,
  2. doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo
  3. první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

Výsledným dokumentem celého kontrolního procesu je protokol o kontrole, který shrnuje celkový průběh kontroly a obsahuje zjištěný stav věci a kontrolní zjištění.

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.

Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne.