přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jak musí být výrobek označen

12.7.2013

Pravidla a náležitosti označení hnojiva nebo pomocné látky

Základními informacemi o výrobku se rozumí: název výrobku, údaje o výrobci nebo dovozci, popřípadě dodavateli, údaje o složení, rozsahu a způsobu použití, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, údaje o množství nebo velikosti balení, způsobu recyklace obalů, době použití. Fyzikálně-chemické vlastnosti musí být vyjádřeny ve vhodných jednotkách. Jednotlivé informace mohou být také uvedeny v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. Všechny informace musí být uvedeny v národním, tedy českém, jazyce.

Všechna hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty uváděné do oběhu na území České republiky musí být podle § 7 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, opatřena etiketou nebo příbalovým letákem se základními údaji o výrobku. Rovněž výrobky uváděné na český trh podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008, tzv. vzájemné uznávání, musí být viditelně a srozumitelně označeny. Povinnosti označování výrobků vycházejí z předpisů Evropského společenství o povinnostech informovat spotřebitele o výrobku. Tyto předpisy byly implementovány do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uvádět informace o bezpečnosti a ochraně zdraví pro spotřebitele jsou zakotveny v zákoně č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je v souladu se Směrnicí EP a Rady (ES) č. 95/2001, o obecné bezpečnosti výrobků. Informace o způsobu nakládání s použitými obaly jsou uvedeny v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud bychom na některá hnojiva nahlíželi jako na ryze chemické látky, je třeba se při způsobu označování řídit zákonem č. 371/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou rovněž uvedeny informace o způsobu označování.

Související odkazy