přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitoring půd

Úvod

Za účelem zabezpečení zdravotně nezávadné zemědělské produkce a současně jako podpora pro zabezpečování plnění produkčních i ekologických funkcí zemědělských ekosystémů vznikla v České republice v roce 1992 síť monitorizačních ploch, jež slouží ke sledování kvality zemědělské půdy a vstupů do půdy. Provozování této sítě garantuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně za plné podpory Ministerstva zemědělství ČR. Síť pozorovacích ploch monitoringu funguje na 189 plochách zemědělské půdy a 27 plochách v kontaminovaných územích.

Cíle

  1. Poskytování informací o stavu a vývoji základních produkčních a ekologických vlastností půd pro orgány státní správy. Tyto informace slouží především jako soubor referenčních hodnot pro posuzování výsledků dalších šetření.
  2. V subsystému kontaminovaných ploch jsou vyhodnocovány příčiny kontaminace půd a sledována rizika přestupů rizikových prvků do zemědělské produkce.
  3. V rámci monitoringu (potenciálně) toxických organických látek je vyhodnocováno plošné zatížení zemědělských půd těmito sloučeninami a možné ohrožení potravního řetězce člověka.
  4. Na úrovni ÚKZÚZ, MZe a MŽP je systém monitoringu navázán na zahraniční systémy monitoringů, slouží k presentaci výsledků na mezinárodní úrovni a spolupráci se zahraničními odborníky (vazba zejména na Německo, Slovensko, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko).
  5. Výsledky jsou vyhodnocovány za účelem hodnocení a validace analytických metod.
  6. Výsledky všech oblastí sledování jsou využívány jako zdroje dat pro vědeckovýzkumné projekty.
  7. Výsledky jsou vyhodnocovány za účelem poskytování materiálů pro ročenky a statistické přehledy.


Metodické přístupy
 

Zprávy a publikace


15.2.2017

Publikace k výročí 25let monitoringu půd v České republice

Čtvrtstoletí provozování monitoringu zemědělských půd je jedním ze základních a nenahraditelných podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy nejen v České republice, ale i v dalších zemích EU.