přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fytosanitární požadavky při dovozu rostlin do ČR

22.3.2013

Dovoz do ČR = dovoz ze třetích zemí (tj. země, které nejsou členy EU)

1. Je třeba při dovozu do České republiky dovozní povolení?

Ne, dovozní povolení se při dovozu do ČR nevyžaduje.

2. Které zásilky podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole?

Dovozní rostlinolékařské kontrole podléhají zásilky podle § 22 odst. 1 bodu a, b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se obecně o rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené v příloze č. 9 části B vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška 215/2008 Sb., které jsou dováženy ze třetích zemí do České republiky a zásilky nebo partie určené do chráněné zóny. Může se jednat taktéž o dřevo ve formě prokladů, nosníků, palet nebo obalového materiálu (dále jen „dřevěný obalový materiál“), jenž se používá při dopravě zboží všeho druhu, které je dováženo ze třetích zemí do České republiky

3. Podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole také rostlinné produkty pro potravinářské či krmné účely?

Dovozní rostlinolékařské kontrole podléhají vždy jen rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem ze třetích zemí uvedené v uvedeném prováděcím právním předpise.  Ostatní zásilky dovozní rostlinolékařské kontrole běžně nepodléhají (s výjimkou kontroly podle § 21 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.). Jedná se zejména o zásilky rostlinných produktů určených pro potravinářské, nebo krmné účely:

 • zelenina a některé kořeny a hlízy s výjimkou hlíz bramboru
  (Solanum tuberosum L.) a listové zeleniny (jiné než plody a osivo) Apium graveolens L. a Ocimum L.
 • jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů s výjimkou některých plodů uvedených v příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3 vyhlášky č. 215/2008 Sb. (viz otázka č. 9)
 • káva, čaj, maté a koření
 • mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
 • olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny (ne osivo)
 • šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
 • rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
 • cukr a cukrovinky
 • kakao a kakaové přípravky
 • přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
 • přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
 • různé jedlé přípravky rostlinného původu
 • nápoje, lihoviny a ocet
 • zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo
 • tabák a vyrobené tabákové náhražky

4. Musí být dovozce zásilek podléhajících dovozní rostlinolékařské kontrole registrovaný?

Ano, podle § 12 bodu 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb. musí být podnikající fyzická nebo právnická osoba registrovaná, jestliže dováží rostliny/rostlinné produkty uvedené v příloze č. 9 části B vyhlášky č. 215/2008 Sb., které pak dál uvádí na trh. Výjimkou jsou dovozci, kteří je dovážejí jen pro vlastní užití nebo ke spotřebě během přepravy, pokud přitom nemůže dojít k rozšíření škodlivých organismů. Rovněž nemusí být registrovaná fyzická nepodnikající osoba.

5. Kde se jako dovozce můžu zaregistrovat?

Žádost o registraci je možné podat prostřednictvím inspektorů pro dovoz a vývoz.

6. Co je třeba splnit při dovozu rostlin s kořeny do ČR?

Dovážet je možné jen rostliny, na které se nevztahuje zákaz dovozu. Rostliny, které je zakázáno dovážet, jsou uvedeny v příloze č. 3 části A vyhlášky č. 215/2008 Sb. Ostatní rostliny musí být při dovozu do ČR opatřeny rostlinolékařským osvědčením (tzv. fytocertifikát) vystaveným obvykle rostlinolékařskou službou země původu zásilky a musí splňovat zvláštní požadavky podle přílohy č. 4 části A oddílu II vyhlášky č. 215/2008 Sb. Tyto zvláštní požadavky se liší podle druhu/rodu rostliny. Splnění konkrétních zvláštních požadavků je nutné v případech, kdy je možný výběr z několika alternativ, potvrdit v rostlinolékařském osvědčení v kolonce dodatkové prohlášení. Dovážené zásilky musí být při vstupu na území EU předloženy k dovozní rostlinolékařské kontrole.

7. Existují výjimky u zásilek rostlin, které lze dovézt bez rostlinolékařského osvědčení, přestože dovozní rostlinolékařské kontrole běžně podléhají?

Ano, zásilky, které jsou dováženy do limitu, kterým jsou specifikována malá množství rostlin nebo rostlinných produktů (§ 7 odst. 7 zákona č. 326/2004 Sb., § 4 odst. 5 vyhlášky č. 215/2008 Sb.) mohou být dovezeny bez rostlinolékařského osvědčení a nemusí být podrobeny ve vstupních místech dovozní rostlinolékařské kontrole. Jedná se o rostliny nebo rostlinné produkty, které nejsou určeny k obchodním a výrobním účelům.

Jedná se o:

1. ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)  - 2 kg

2. řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici  - 1 kytice

3. osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.) - 5  sáčků v originálním balení pro drobný prodej.

8. Co je třeba splnit při dovozu osiva do ČR?

Osivo následujících druhů musí být podle přílohy č. 9 části B oddílu I bodu 1.2 vyhlášky č.215/2008 Sb. při dovozu do ČR opatřeno rostlinolékařským osvědčením:

– Cruciferae, Graminae a Trifolium L. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye,

Triticum L., Secale spp. a Triticosecale Wittmack, původem z Afgánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA,

Capsicum L., Helianthus annuus L, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

Osivo jiných, než uvedených druhů lze dovážet bez omezení.

9. Co je třeba splnit při dovozu plodů do ČR?

Plody následujících druhů musí být podle přílohy č. 9 části B oddílu I bodu 3 vyhlášky č. 215/2008 Sb. při dovozu do ČR opatřeny rostlinolékařským osvědčením:

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců; Momordica L. a Solanum melongena L.

Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí.

10. Jaké jsou podmínky pro dovoz dřevěného obalového materiálu?

Od 1.3.2005 musí být dřevěný obalový materiál (a tedy i palety) při dovozu do ČR ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska ošetřený a označený podle mezinárodního standardu ISPM 15 (bod 2. přílohy č. 4 části A oddílu I vyhlášky č. 215/2008 Sb.). Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno. Další informace o dovozu dřevěného obalového materiálu naleznete v záložce: Často kladené otázky - ISPM 15, dřevěné obaly

11. Jaké jsou podmínky pro dovoz rostlinných druhů podléhajících CITES?

K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) ze třetích zemí je nutné vývozní povolení CITES země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU. Při dovozu exemplářů z přílohy C a D (dle legislativy EU) se dovozní a vývozní povolení nepožadují a dovozce pouze vyplní ve vstupním místě do ES na celním úřadě formulář oznámení o dovozu. Při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES, je však nutné i vývozní povolení země původu. U uměle vypěstovaných rostlin může vývozní povolení ze země původu nahradit rostlinolékařské osvědčení.

12. Jak je to s dovozem karanténního materiálu pro vědecké účely?

Rostlinolékařská správa může na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby rozhodnout, že se ustanovení zákazu dovozu (§ 7 odst. 1, 3 a 5 zákona) nevztahují na dovoz a přemísťování škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné a vědecké účely anebo pro práci ve šlechtění odrůd. Dovoz nebo přemísťování karanténních škodlivých organismů je v kompetenci pracovníků OOŠO ÚKZÚZ.