přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
8.4.2013

Video - Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pěstování rostlin je důležitou součástí našeho života. Rostliny jsou prvotním zdrojem potravy, podílejí se na tváři krajiny i našeho nejbližšího okolí. Nezbytnou součástí péče o rostliny je ochrana proti původcům chorob, živočišným škůdcům a plevelným rostlinám. V ochraně rostlin proti škodlivým organismům se uplatňují nejen vhodné pěstitelské postupy a využívají odolné odrůdy, ale využívají se ochranné metody jak mechanické, fyzikální, biologické, tak i chemické. Využití chemických metod, tedy používání přípravků v ochraně rostlin však vyžaduje některé nezbytné odborné znalosti i dodržování správného a bezpečného nakládání s přípravky s vyloučením možných rizik na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Z tohoto důvodu ukládá zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči osobám, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky, povinnost mít tyto činnosti zabezpečené odborně způsobilou osobou.


8.4.2013

Video - Sušárny a dřevěný obalový materiál

Státní rostlinolékařská správa zajišťuje, aby dřevěný obalový materiál vyráběný a ošetřovaný v České republice splňoval požadavky kladené na něj národními předpisy a mezinárodními standardy. Jde o všechny dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu, který mohou být cestou pro šíření a zavlékání škodlivých organismů.


8.4.2013

Video - Dovoz a vývoz rostlin do ČR

Jednou z důležitých oblastí činnosti Státní rostlinolékařské správy je výkon dohledu a kontroly v rámci mezinárodního obchodu s rostlinnými komoditami. Dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek ze třetích zemí (tj. zemí, které nejsou členskými státy EU s výjimkou Švýcarska) má zabránit riziku možnosti zavlečení škodlivých organizmů na území České republiky. Může se jednat o organizmy, které se již vyskytují na území ČR, ale také o škodlivé organismy, které se u nás nevyskytují a jejich rozšíření by mohlo způsobit závažné hospodářské škody. Tyto škodlivé organizmy souhrnně označujeme jako tzv. regulované škodlivé organizmy. Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do ČR ze třetích zemí se řídí fytosanitární legislativou, která je srovnatelná ve všech členských státech EU. Obecně lze říct, že omezení se týkají všech rostlin určených k pěstování, některých druhů osiva, několika druhů ovoce a zeleniny, řezaných květin a dřeva. Některé druhy rostlin je zakázáno dovážet úplně nebo jen z některých vyjmenovaných oblastí nebo zemí.


8.4.2013

Video - Národní referenční laboratoř Státní rostlinolékařské správy

Diagnostika je ve Státní rostlinolékařské správě organizována prostřednictvím odboru diagnostiky, který plní funkci národní referenční laboratoře pro diagnostiku a zkušebnictví. Diagnostické laboratoře provádí a koordinují zejména rostlinolékařskou diagnostiku a zkušebnictví podle působnosti, která je stanovena zákonem č. 326/2004 Sb. Hlavní náplní tohoto odboru je nejen komplexní diagnostika škodlivých organismů a poruch rostlin včetně určování patotypů a kmenů škodlivých organizmů, ale také laboratorní testování obsahu účinných organizmů u biologických přípravků.