přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
9.6.2007

Bulletin NRL 2/2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 463 KB)

 • Stanovení kondenzátů močoviny v hnojivech s pomalu působícím dusíkem metodou HPLC
 • Porovnání mineralizačních postupů na stanovení živin ve vzorcích kalů
 • Stanovení NEL metodou plynové chromatografie
 • Využití přístroje GPC pro multireziduální analýzy
 • Zavedení metod pro stanovení aktivit ureázy a ß-glukosidázy jako parametrů aktivity půdních mikroorganizmů

10.3.2007

Bulletin NRL 1/2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 320 KB)

 • Zavedení stanovení zearalenonu v obilovinách, krmných surovinách a podobných matricích metodou ELISA
 • Stanovení ochratoxinu A, deoxynivalenolu, zearalenonu, aflatoxinů a fumonisinů metodou HPLC nebo LC/MS/MS v krmivech
 • Stanovení vybraných OCP v krmivech metodou GC-NCI-MS
 • Hodnocení účinnosti feromonových odparníků

9.11.2006

Bulletin NRL 3/2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 592 KB)

 • Stanovení kontaminací halofuginonu, lasalocidu, maduramycinu, monensinu, narasinu, robenidinu, salinomycinu a semduramycinu metodou HPLC s hmotnostní detekcí
 • Zavedení metody pro analýzu toxafenu pomocí GC-MS
 • Vývoj kalibračních modelů pro parametr olej u slunečnice metodou NIR spektroskopie
 • Zavedení extrakční techniky ASE na stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách

9.6.2006

Bulletin NRL 2/2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

 • Optimalizace elektroforetické metody pro charakterizaci bramborových odrůd pomocí bílkovinných genetických markerů s ohledem na kvalitu elektroforegramu (rozlišení a kontrast) a vytvoření jejich databáze pomocí software BIO-GENE
 • Částečná validace dalších detekčních metod GMO

9.3.2006

Bulletin NRL 1/2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 759 KB)

 • Stanovení obsahu stimulátorů růstu v hnojivech - kyselina indolyloctová, kyselina indolylmáselná
 • Citlivost a mez detekce při separaci v HPLC
 • Strategie výpočtů nejistot měření a návaznost měření na základě analýzy certifikovaného referenčního materiálu
 • Ověřovací (konfirmační) metody pro stanovení doplňkových látek metodou LC/MS-MS

9.11.2005

Bulletin NRL 3/2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 720 KB)

 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky
 • Zjištění vlivu zmražení na vybrané půdně- mikrobiální parametry
 • Stanovení obsahu D9- tetrahydrocannabinolu ( D9-THC) v konopí setém

9.6.2005

Bulletin NRL 2/2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 539 KB)

 • Zavedení metody GPC a její využití při analýze kalů a krmných směsí
 • Rozšíření stanovení OCP o další zakázané látky ze skupiny POP
 • Stanovení PCB v krmných směsích s různým obsahem tuku v sušině
 • Zavedení detekce GMO v laboratoři molekulárně genetické diagnostiky pomocí univerzálního PCR-kitu a vlastních primerů

30.3.2005

Bulletin NRL 1/2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 317 KB)

 • Spektrofotometrické stanovení monensinu a salinomycinu v premixech
 • Problémy přenosu HPLC metod
 • Ověřování mlýnku GRINDOMIX
 • Hmotnost zkušebního vzorku a zrnitost materiálu jako významný zdroj chyby analytického stanovení

30.11.2004

Bulletin NRL 3/2004 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 225 KB)

 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky

30.6.2004

Bulletin NRL 2/2004 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 409 KB)

 • Zabezpečení jakosti výsledků zkoušek
 • Porovnání výsledků stanovení glukosinolátů v řepce olejce metodou HPLC a metodou GC
 • Stanovení celkového dusíku v lesních půdách metodou blízké infračervené spektroskopie
zobrazit po