přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
 • 1
 • 2
 • následující
 • poslední
9.11.2020

Bulletin NRL 3/2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1017 KB)

 • Stanovení glyfosátu po derivatizaci
 • Zavedení kvalitativní detekce transgenu MON 88701 u bavlny
 • Zavedení kvalitativní detekce transgenu VCO-01981-5 u kukuřice
 • Zavedení metody pro identifikaci odrůd ječmene pomocí SSR markerů

4.6.2020

Bulletin 2/2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Optimalizace postupu pro stanovení obsahu arsenu ve vzorcích krmných fosfátů
 • Zavedení extrakce DNA z rostlinného materiálu založené na CTAB podle ČSN ISO 21571
 • Zavedení kvalitativního stanovení geneticky modifikované kukuřice 98140 pomocí qPCR

31.3.2020

Bulletin NRL 1/2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení citrininu v surovinách rostlinného původu
 • Kvalita organické hmoty půdy - stanovení celkového organického uhlíku
 • Využití spektrofotometrických metod pro stanovení obsahu amonného a dusičnanového dusíku v hnojivech

18.11.2019

Bulletin NRL 3/2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 955 KB)

 • Vytvoření nového postupu pro stanovení obsahu celkového selenu metodou ICP-OES v minerálních krmivech a premixech
 • Převedení stanovení persistentních organických polutantů na nový GC-MS/MS systém
 • Verifikace postupu a tvorba JPP pro stanovení obsahu inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech metodou HPLC
 • Stanovení barevného kvocientu Q4/Q6

25.6.2019

Bulletin NRL 2/2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 923 KB)

 • Ověření možnosti stanovení dalších rizikových prvků (Co, Be, V, Mo) v půdním extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES
 • Zavedení kvalitativního stanovení GMO sóji MON 89788 pomocí qPCR
 • Zavedení kvalitativního stanovení GMO kukuřice MON 810 pomocí qPCR

23.4.2019

Bulletin NRL 1/2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 891 KB)

 • Rozšíření metod pro hodnocení ekotoxikologických testů v souvislosti se zavedením nových postupů v aktualizované verzi programu ToxRat
 • Využití NIR spektroskopie pro stanovení vybraných parametrů ve vzorcích brambor
 • Stanovení obsahu kofeinu v krmivech

14.11.2018

Bulletin NRL 3/2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení detekce DAS40278 a MON87460 u kukuřice
 • Stanovení chloristanů v hnojivech
 • Stanovení huminových látek

7.6.2018

Bulletin NRL 2/2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení pesticidního screeningu s využitím systému UHPLC-QTOF
 • Zavedení metody založené na analýze mikrosatelitů (SSR markerů) pro identifikaci odrůd kukuřice

13.3.2018

Bulletin NRL 1/2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení kvalitativních parametrů ve vzorcích pšenice tvrdé (Triticum durum)
 • Zavedení detekce GHB 119 a T304-40 u bavlny 

6.11.2017

Bulletin NRL 3/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení obsahu taurinu v krmivech metodou ionexové chromatografie
 • Zavedení detekce FG72, MON87705 a MON87708 u sóji

1.6.2017

Bulletin NRL 2/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 479 KB)

 • Zavedení metody založené na analýze mikrosatelitů (SSR markerů) pro identifikaci odrůd u révy vinné
 • Převedení metod pro sledování mykotoxinů a dalších nežádoucích látek v krmivech z LC-MS (iontová past) na jiný LC-MS systém
 • Analýza obsahu feromonových odparníků

20.3.2017

Bulletin 1/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 958 KB)

 • Stanovení nízkých koncentrací dusíku v hnojivech
 • Zavedení metody na stanovení aktivity denitrifikačních enzymů v půdních vzorcích
 • Rozšíření testu pro stanovení krátkodobé nitrifikační aktivity (SNA) o možnost analyzovat potenciálně biologicky aktivní hnojiva
 • Převedení stanovení pesticidů na nový GC-MS/MS systém

3.11.2016

Bulletin NRL 3/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Ověření homogenity vzorku pro sledování mykotoxinů
 • Zavedení stanovení HBCD metodou LC-MS/MS
 • Zavedení metody pro stanovení (horkou) vodou extrahovatelného uhlíku
 • Vývoj kalibračních rovnic na sušinu a dusíkaté látky ve vzorcích žita setého metodou FT-NIR spektroskopie

2.6.2016

Bulletin NRL 2/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení flash metody pro měření inhibice luminiscence bakterie Vibrio fischeri
 • Zavedení detekce vnitřního genu bavlny a modifikace 281-24-236 x 3006-210-23 pro syntézu proteinů Cry1F a Cry1Ac
 • Stanovení obsahu karvonu v kmínové silici

8.3.2016

Bulletin NRL 1/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení ergotových alkaloidů
 • Zavedení detekce DP 356043 u sóji a MS8, Rf3, MS8xRf3 u řepky
 • Stanovení organických forem selenu ve vzorcích krmiv

9.11.2015

Bulletin NRL 3/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení testu ekotoxicity se salátem Lactuca sativa
 • Extrakce mikrobiální DNA ze vzorků lesních půd
 • Stanovení obsahu taninu v čiroku spektrofotometricky

1.6.2015

Bulletin NRL 2/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 968 KB)

 • Stanovení reziduí dithiokarbamátových fungicidů
 • Stanovení perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích
 • Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v rostlinném materiálu

11.2.2015

Bulletin NRL 1/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 521 KB)

 • Kvantitativní stanovení kyseliny močové v organických hnojivech metodou HPLC
 • Ověření postupu analýzy hnojiv metodou FAAS a ICP-OES
 • Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (Enterococcus faecium) podle ČSN EN 15788

4.11.2014

Bulletin NRL 3/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 928 KB)

 • Stanovení kvartérních amóniových pesticidů metodou UPLC-MS/MS
 • Zavedení detekce MON863, MIR604, DAS1507 a vybraných kombinací transgenů u kukuřice

17.6.2014

Bulletin NRL 2/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 990 KB)

 • Zavedení metody stanovení vitaminu D v krmivech s využitím techniky LC
 • Stanovení obsahu dusitanů a dusičnanů v silážích a senážích
 • Vývoj kalibrační rovnice na olej ve vzorcích máku metodou FT-NIRS

25.3.2014

Bulletin NRL 1/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 827 KB)

 • Stanovení živočišných tkání v krmivech metodou RT-PCR pro přežvýkavce
 • Izolace a stanovení počtu probiotických kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) podle ČSN EN 15789
 • Zavedení detekce screeningových sekvencí nptII, bar, P-FMV, cryIA(b), pat

29.10.2013

Bulletin NRL 3/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 716 KB)

 • Stanovení namořenosti obilovin
 • Stanovení glycerol-triheptanoátu (GTH) ve zpracovaných odpadních surovinách živočišného původu metodou GC-MS
 • Úprava mineralizačního postupu rostlinného materiálu na suché cestě pro rozklad lesních vegetativních orgánů
 • Převod metod stanovení doplňkových látek na přístroj UHPLC (Dionex UltiMate 3000)

4.6.2013

Bulletin NRL 2/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení metody LC/MS/MS pro stanovení melaminu, kyseliny kyanurové, ammelidu a ammelinu v krmivech a jiných matricích
 • Skupinové stanovení vybraných mykotoxinů metodou LC-MS
 • Stanovení PCB a OCP v rostlinách
 • Stanovení reziduí pesticidů v rostlinách (vinná réva) 

11.3.2013

Bulletin NRL 1/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Multireziduální stanovení pesticidů metodou LC-MS/MS
 • Přímá extrakce DNA z půdních vzorků
 • Stanovení obsahu morfinu v makovině metodou HPLC

1.11.2012

Bulletin NRL 3/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Využití komerčních kitů pro extrakci rostlinné DNA
 • Ověření časové použitelnosti pomletého vzorku při stanovení obsahu oleje ve slunečnicovém semeni
 • Stanovení vybraných perfluorovaných látek metodou UPLC-MS/MS

8.6.2012

Bulletin NRL 2/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 980 KB)

 • Stanovení dusičnanů, síranů a chloridů ve vodách a vodných extraktech půd metodou iontové chromatografie
 • Stanovení kyseliny benzoové v krmivech metodou HPLC s UV detekcí
 • Zavedení techniky UHPLC
 • Vývoj kalibrační rovnice na tvrdost zrna a sušinu v celém zrnu pšenice metodou FT-NIR spektroskopie

28.2.2012

Bulletin NRL 1/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 736 KB)

 • Stanovení obsahu fluoru v krmivech
 • Stanovení specií arsenu v krmivech
 • Vývoj kalibrační rovnice pro oves pluchatý metodou FT-NIR spektroskopie
 • Optimalizace a širší využití metody Mehlich 3 v systému agrochemického zkoušení půd, Část 1. Optimalizace stanovení P a S metodou Mehlich 3

30.11.2011

Bulletin NRL 3/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení bacitracinu, tylosinu, carbadoxu, olachindoxu a virginiamycinu metodou LC/MS/MS
 • Vývoj kalibrační rovnice pro vybrané parametry v luštěninách metodou FT-NIR spektroskopie
 • Oxidačně redukční procesy v půdách

14.7.2011

Bulletin NRL 2/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení obsahu vody a obsahu glycerolu ve vedlejším produktu vznikajícím při výrobě bionafty
 • Zavedení metody pro testování chemikálií pomocí testu s využitím dravého roztoče Hypoaspis aculifer
 • Využití metody gelové permeační chromatografie pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
 • Využití HPLC pro stanovení kyseliny močové

3.3.2011

Bulletin NRL 1/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 810 KB)

 • Stanovení jodu v krmivech a mléce
 • Stanovení selenu ve vzorcích půd
 • Zavedení metody stanovení β-karotenu ve vybraných odrůdách pšenice
 • Plán obecného validačního postupu pro analytické metody používané v laboratořích ÚKZÚZ

20.9.2010

Bulletin NRL 3/2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 12 MB)

 • Návrh metodiky zacvičení experta pro detekci živočišných proteinů v krmivech mikroskopickou metodou se zaměřením na svalová vlákna a kostní fragmenty jako komponent kontaminace krmiv
 • Stanovení cukrů (glukoza, galaktoza, sacharoza, fruktoza, laktoza, maltoza) metodou iontové chromatografie
 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky – 4 Půdní kyselost – acidita

30.4.2010

Bulletin NRL 2/2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

 • Stanovení polybromovaných POP metodou GC-MS (literární rešerše) 
 • Optimalizace stanovení PBDE s využitím GC/MS
 • Stanovení obsahu 3-methylpyrazolu v hnojivech
 • Zavedení metod pro stanovení aktivit půdních enzymů dle ISO/TS 22939 pomocí fluorogenních substrátů 

22.2.2010

Bulletin NRL 1/2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 501 KB)

 • Vývoj kalibrační rovnice na N-látky a škrob ve sladovnickém ječmeni metodou FT-NIRS
 • Využití mikrovlnného rozkladu pro hydrolýzu krmiv – stanovení lysinu
 • Stanovení vybraných prvků v rostlinách metodou ICP-MS po mikrovlnném rozkladu
 • Zavedení multireziduální metody stanovení pesticidů metodou GC-MS/MS

27.11.2009

Bulletin NRL 3/2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

 • Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID
 • Stanovení ß-karotenu a dalších karotenoidů metodou HPLC
 • Stanovení antioxidantů – BHA, BHT, gallátů a ethoxyquinu v premixech a krmných směsích

4.6.2009

Bulletin NRL 2/2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1014 KB)

 • Zavedení metod detekce transgenních odrůd rýže LL601, kukuřice DAS 59122, řepy cukrovky H7-1 a bramboru EH 92-527-1, část 1.: kukuřice DAS 59122
 • Zavedení detekce rostlinných patogenů
 • Ověření možnosti náhrady klasického 1 mm sítka mlýnku ZM 200 při mletí slunečnic za distanční sítko 1,5 mm
 • Zavedení a optimalizace pracovních postupů pro nový automatický extraktor Büchi B-811
 • Stanovení hliníku ve vybraných lesních půdách

12.2.2009

Bulletin NRL 1/2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 468 KB)

 • Porovnání výsledků stanovení obsahu uhlíku a dusíku v půdních vzorcích různými metodami stanovení
 • Zpracování SOP pro přípravu slabých extrakčních činidel (vodný výluh, 1M NH4NO3) a měření vyextrahovaných prvků metodou ICP-MS
 • Stanovení mykotoxinů T-2 toxinu a HT-2 toxinu v krmivech
 • Stanovení hydroxyprolinu v kuřecím mase metodou ionexové chromatografie
 • Alkaloidy lupiny a využití lupiny v krmivářské praxi

11.11.2008

Bulletin NRL 3/2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky

23.7.2008

Bulletin NRL 2/2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 797 KB)

 • Zavedení metod detekce transgenních odrůd kukuřice DAS 59122
 • Dioxinový screening metodou Biosense
 • Zavedení multireziduální metody stanovení pesticidů v krmivech metodou LC-MS/MS

9.3.2008

Bulletin NRL 1/2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 541 KB)

 • Využití extraktorů ASE a IKA pro přípravu a čištění vzorku pro GC/MS analýzy
 • Stanovení thalia ve vzorcích rostlinného materiálu
 • Stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAHs) v půdách metodou HPLC

9.11.2007

Bulletin NRL 3/2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Ověření podmínek mikrovlnného tlakového rozkladu vzorků krmiv pro stanovení nežádoucích látek v krmivech
 • Ověření mikrovlnného rozkladu pro analýzu rostlinného materiálu
 • Stanovení vybraných pesticidů metodou HPLC-MS
 • Příprava pšeničné mouky pro Rapid Mix Test

9.6.2007

Bulletin NRL 2/2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 463 KB)

 • Stanovení kondenzátů močoviny v hnojivech s pomalu působícím dusíkem metodou HPLC
 • Porovnání mineralizačních postupů na stanovení živin ve vzorcích kalů
 • Stanovení NEL metodou plynové chromatografie
 • Využití přístroje GPC pro multireziduální analýzy
 • Zavedení metod pro stanovení aktivit ureázy a ß-glukosidázy jako parametrů aktivity půdních mikroorganizmů

10.3.2007

Bulletin NRL 1/2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 320 KB)

 • Zavedení stanovení zearalenonu v obilovinách, krmných surovinách a podobných matricích metodou ELISA
 • Stanovení ochratoxinu A, deoxynivalenolu, zearalenonu, aflatoxinů a fumonisinů metodou HPLC nebo LC/MS/MS v krmivech
 • Stanovení vybraných OCP v krmivech metodou GC-NCI-MS
 • Hodnocení účinnosti feromonových odparníků

9.11.2006

Bulletin NRL 3/2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 592 KB)

 • Stanovení kontaminací halofuginonu, lasalocidu, maduramycinu, monensinu, narasinu, robenidinu, salinomycinu a semduramycinu metodou HPLC s hmotnostní detekcí
 • Zavedení metody pro analýzu toxafenu pomocí GC-MS
 • Vývoj kalibračních modelů pro parametr olej u slunečnice metodou NIR spektroskopie
 • Zavedení extrakční techniky ASE na stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách

9.6.2006

Bulletin NRL 2/2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

 • Optimalizace elektroforetické metody pro charakterizaci bramborových odrůd pomocí bílkovinných genetických markerů s ohledem na kvalitu elektroforegramu (rozlišení a kontrast) a vytvoření jejich databáze pomocí software BIO-GENE
 • Částečná validace dalších detekčních metod GMO

9.3.2006

Bulletin NRL 1/2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 759 KB)

 • Stanovení obsahu stimulátorů růstu v hnojivech - kyselina indolyloctová, kyselina indolylmáselná
 • Citlivost a mez detekce při separaci v HPLC
 • Strategie výpočtů nejistot měření a návaznost měření na základě analýzy certifikovaného referenčního materiálu
 • Ověřovací (konfirmační) metody pro stanovení doplňkových látek metodou LC/MS-MS

9.11.2005

Bulletin NRL 3/2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 720 KB)

 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky
 • Zjištění vlivu zmražení na vybrané půdně- mikrobiální parametry
 • Stanovení obsahu D9- tetrahydrocannabinolu ( D9-THC) v konopí setém

9.6.2005

Bulletin NRL 2/2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 539 KB)

 • Zavedení metody GPC a její využití při analýze kalů a krmných směsí
 • Rozšíření stanovení OCP o další zakázané látky ze skupiny POP
 • Stanovení PCB v krmných směsích s různým obsahem tuku v sušině
 • Zavedení detekce GMO v laboratoři molekulárně genetické diagnostiky pomocí univerzálního PCR-kitu a vlastních primerů

30.3.2005

Bulletin NRL 1/2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 317 KB)

 • Spektrofotometrické stanovení monensinu a salinomycinu v premixech
 • Problémy přenosu HPLC metod
 • Ověřování mlýnku GRINDOMIX
 • Hmotnost zkušebního vzorku a zrnitost materiálu jako významný zdroj chyby analytického stanovení

30.11.2004

Bulletin NRL 3/2004 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 225 KB)

 • Vybrané kapitoly z pedologie pro chemiky

30.6.2004

Bulletin NRL 2/2004 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 409 KB)

 • Zabezpečení jakosti výsledků zkoušek
 • Porovnání výsledků stanovení glukosinolátů v řepce olejce metodou HPLC a metodou GC
 • Stanovení celkového dusíku v lesních půdách metodou blízké infračervené spektroskopie
zobrazit po
 • 1
 • 2
 • následující
 • poslední