přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
9.11.2020

Bulletin NRL 3/2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1017 KB)

 • Stanovení glyfosátu po derivatizaci
 • Zavedení kvalitativní detekce transgenu MON 88701 u bavlny
 • Zavedení kvalitativní detekce transgenu VCO-01981-5 u kukuřice
 • Zavedení metody pro identifikaci odrůd ječmene pomocí SSR markerů

4.6.2020

Bulletin 2/2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Optimalizace postupu pro stanovení obsahu arsenu ve vzorcích krmných fosfátů
 • Zavedení extrakce DNA z rostlinného materiálu založené na CTAB podle ČSN ISO 21571
 • Zavedení kvalitativního stanovení geneticky modifikované kukuřice 98140 pomocí qPCR

31.3.2020

Bulletin NRL 1/2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení citrininu v surovinách rostlinného původu
 • Kvalita organické hmoty půdy - stanovení celkového organického uhlíku
 • Využití spektrofotometrických metod pro stanovení obsahu amonného a dusičnanového dusíku v hnojivech

18.11.2019

Bulletin NRL 3/2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 955 KB)

 • Vytvoření nového postupu pro stanovení obsahu celkového selenu metodou ICP-OES v minerálních krmivech a premixech
 • Převedení stanovení persistentních organických polutantů na nový GC-MS/MS systém
 • Verifikace postupu a tvorba JPP pro stanovení obsahu inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech metodou HPLC
 • Stanovení barevného kvocientu Q4/Q6

25.6.2019

Bulletin NRL 2/2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 923 KB)

 • Ověření možnosti stanovení dalších rizikových prvků (Co, Be, V, Mo) v půdním extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES
 • Zavedení kvalitativního stanovení GMO sóji MON 89788 pomocí qPCR
 • Zavedení kvalitativního stanovení GMO kukuřice MON 810 pomocí qPCR

23.4.2019

Bulletin NRL 1/2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 891 KB)

 • Rozšíření metod pro hodnocení ekotoxikologických testů v souvislosti se zavedením nových postupů v aktualizované verzi programu ToxRat
 • Využití NIR spektroskopie pro stanovení vybraných parametrů ve vzorcích brambor
 • Stanovení obsahu kofeinu v krmivech

14.11.2018

Bulletin NRL 3/2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení detekce DAS40278 a MON87460 u kukuřice
 • Stanovení chloristanů v hnojivech
 • Stanovení huminových látek

7.6.2018

Bulletin NRL 2/2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení pesticidního screeningu s využitím systému UHPLC-QTOF
 • Zavedení metody založené na analýze mikrosatelitů (SSR markerů) pro identifikaci odrůd kukuřice

13.3.2018

Bulletin NRL 1/2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení kvalitativních parametrů ve vzorcích pšenice tvrdé (Triticum durum)
 • Zavedení detekce GHB 119 a T304-40 u bavlny 

6.11.2017

Bulletin NRL 3/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení obsahu taurinu v krmivech metodou ionexové chromatografie
 • Zavedení detekce FG72, MON87705 a MON87708 u sóji

1.6.2017

Bulletin NRL 2/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 479 KB)

 • Zavedení metody založené na analýze mikrosatelitů (SSR markerů) pro identifikaci odrůd u révy vinné
 • Převedení metod pro sledování mykotoxinů a dalších nežádoucích látek v krmivech z LC-MS (iontová past) na jiný LC-MS systém
 • Analýza obsahu feromonových odparníků

20.3.2017

Bulletin 1/2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 958 KB)

 • Stanovení nízkých koncentrací dusíku v hnojivech
 • Zavedení metody na stanovení aktivity denitrifikačních enzymů v půdních vzorcích
 • Rozšíření testu pro stanovení krátkodobé nitrifikační aktivity (SNA) o možnost analyzovat potenciálně biologicky aktivní hnojiva
 • Převedení stanovení pesticidů na nový GC-MS/MS systém

3.11.2016

Bulletin NRL 3/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Ověření homogenity vzorku pro sledování mykotoxinů
 • Zavedení stanovení HBCD metodou LC-MS/MS
 • Zavedení metody pro stanovení (horkou) vodou extrahovatelného uhlíku
 • Vývoj kalibračních rovnic na sušinu a dusíkaté látky ve vzorcích žita setého metodou FT-NIR spektroskopie

2.6.2016

Bulletin NRL 2/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení flash metody pro měření inhibice luminiscence bakterie Vibrio fischeri
 • Zavedení detekce vnitřního genu bavlny a modifikace 281-24-236 x 3006-210-23 pro syntézu proteinů Cry1F a Cry1Ac
 • Stanovení obsahu karvonu v kmínové silici

8.3.2016

Bulletin NRL 1/2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Stanovení ergotových alkaloidů
 • Zavedení detekce DP 356043 u sóji a MS8, Rf3, MS8xRf3 u řepky
 • Stanovení organických forem selenu ve vzorcích krmiv

9.11.2015

Bulletin NRL 3/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

 • Zavedení testu ekotoxicity se salátem Lactuca sativa
 • Extrakce mikrobiální DNA ze vzorků lesních půd
 • Stanovení obsahu taninu v čiroku spektrofotometricky

1.6.2015

Bulletin NRL 2/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 968 KB)

 • Stanovení reziduí dithiokarbamátových fungicidů
 • Stanovení perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích
 • Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v rostlinném materiálu

11.2.2015

Bulletin NRL 1/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 521 KB)

 • Kvantitativní stanovení kyseliny močové v organických hnojivech metodou HPLC
 • Ověření postupu analýzy hnojiv metodou FAAS a ICP-OES
 • Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (Enterococcus faecium) podle ČSN EN 15788

4.11.2014

Bulletin NRL 3/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 928 KB)

 • Stanovení kvartérních amóniových pesticidů metodou UPLC-MS/MS
 • Zavedení detekce MON863, MIR604, DAS1507 a vybraných kombinací transgenů u kukuřice

17.6.2014

Bulletin NRL 2/2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 990 KB)

 • Zavedení metody stanovení vitaminu D v krmivech s využitím techniky LC
 • Stanovení obsahu dusitanů a dusičnanů v silážích a senážích
 • Vývoj kalibrační rovnice na olej ve vzorcích máku metodou FT-NIRS
zobrazit po