přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Brexit

Připravenost na brexit v oblasti obchodu s komoditami, které jsou pod dozorem ÚKZÚZ

BREXIT

Co je to „brexit“?

„Brexit“ je označení pro proces vystoupení UK z EU. Jedná se o složené slovo ze dvou anglických slov Britain (Británie) a exit (vystoupení). Dne 23. 6. 2016 proběhlo v UK referendum o vystoupení z EU za účasti 72,2 % oprávněných voličů. Britové se 51,9 % většinou (17,2 mil. hlasů) vyjádřili pro odchod z EU. I přes to, že výsledek referenda není právně závazný, rozhodla vláda UK v souladu s výsledkem referenda oznámit záměr vystoupit z EU dne 29. 3. 2017, čímž byl spuštěn proces dle čl. 50 Smlouvy o EU (SEU).

 

Co je to dohoda o vystoupení? 

Návrh první verze právního textu dohody o vystoupení byl zveřejněn 28. 2. 2018, od té doby probíhalo vyjednávání mezi EK a UK ve snaze dosáhnout shody nad celým právním textem.  Dne 14. 11. 2018 dospěli EK a vyjednávači UK ke shodě jak nad textem dohody o vystoupení, tak nad politickým prohlášením o rámci budoucích vztahů. 

Dne 25. 11. 2018 vedoucí představitelé EU27 na mimořádném zasedání Evropské rady (dle čl. 50 SEU) potvrdili dohodu o vystoupení UK z EU (ve znění předloženém vyjednavači EU vyjednavačům UK). Lídři rovněž schválili politické prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK, které je připojeno k dohodě o vystoupení a na nějž se tato dohoda odkazuje.

Dohoda o vystoupení představuje předpokládané završení vyjednávání o vystoupení UK z EU dle čl. 50 SEU.  Dohoda zahrnuje rovněž ustanovení upravující přechodné období a protokoly k Irsku a Severním Irsku, Gibraltaru a Kypru.

Dohoda stanoví podmínky vystoupení UK z EU. Nabízí právní jistotu, jakmile Smlouvy
a právní předpisy EU přestanou pro UK platit.

 

Co je to přechodné období?

Přechodné období je pojem, se kterým počítá návrh dohody o vystoupení. Představuje období ode dne, kdy UK přestane být členským státem EU do konce roku 2020. Během tohoto období zůstane, až na výjimky, vůči a v UK nadále účinné právo EU. Tento časový úsek tak má sloužit doslovně jako přechod mezi dosavadním postavením UK jakožto členského státu EU a novým (budoucím) vztahem mezi UK a EU, který by měl být v tomto období dojednán. Během přechodného období bude UK také jako doposud vázáno mezinárodními dohodami/smlouvami EU (včetně obchodních) a bude participovat na unijních programech, které jsou financované z rozpočtu EU (včetně programů jako je například Erasmus+). UK ve své terminologii pro toto období používá přídomek implementační. Přechodné období by mělo pomoci zejména orgánům státní správy, podnikům a občanům přizpůsobit se vystoupení UK.

Na základě žádosti UK se Evropská rada dne 11. dubna 2019 dohodla na dalším prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU do 31. října 2019. Pokud Spojené království ratifikuje dohodu o vystoupení kdykoliv před 31. říjnem 2019, k vystoupení dojde k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení ratifikačního postupu.

Pokud Spojené království neratifikuje dohodu o vystoupení do 31. října 2019 nebo nepožádá o třetí prodloužení, s nímž bude Evropská rada jednomyslně souhlasit, lhůta podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU poté vyprší. Od 1. listopadu 2019 tak bude Spojené království třetí zemí bez dohody zajišťující spořádané vystoupení. Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně ratifikace na straně Spojeného království a k celkové tamní vnitrostátní situaci se musí všichni aktéři i nadále připravovat na všechny možné výsledky, včetně vystoupení bez dohody.

 

Co je to „tvrdý brexit“ ?

Tvrdým brexitem se rozumí brexit bez dohody. V případě brexitu bez dohody bude EU muset uplatňovat své předpisy pro třetí země včetně vyžadování plnění celních formalit v rámci dovozu a vývozu, provádění celních kontrol, a dále v případě dováženého zboží kontrol dodržování sanitárních a fytosanitárních norem a ověřování souladu se předpisy EU. Analogicky obdobně bude UK uplatňovat své vlastní celní a ostatní předpisy vůči zboží pocházejícímu z členských států EU.

 

PŘIPRAVENOST NA BREXIT

 

PRAVIDLA OBCHODU S KOMODITAMI, KTERÉ JSOU POD DOZOREM ÚKZÚZ

 

A) VÝVOZ Z ČR (EU) DO UK

 

1. Fytosanitární oblast

Předpokládá se, že po brexitu nedojde k výrazné změně obchodních podmínek. Nicméně rostlinolékařské pasy budou v obchodu nahrazeny rostlinolékařským osvědčením, což sebou ponese vyšší nároky na vývozce i na ÚKZÚZ. Především se tato záležitost dotkne obchodu se dřevem a dalších komodit, které si však určí UK. Předpokladem je, že budou v zásadě ve shodě s dovozními fytosanitárními požadavky EU. Ze strany ÚKZÚZ budou prováděna šetření před vývozem a vyžadovány příslušné poplatky (poplatek za vystavení rostlinolékařského osvědčení (500 Kč) a poplatek za šetření (250 Kč).

 

2. Ochrana práv k odrůdám rostlin

UK bude nadále uznávat práva již schválená Odrůdovým úřadem Společenství v EU. V případě podaných žádostí budou muset být tyto podány znovu, a to u agentury APHA (Animal and Plant Health Agency), stejně jako zcela nové žádosti (žadatelé tak budou muset požádat o ochranu zvlášť v EU a zvlášť v UK, i když je zatím v diskusi, zda UK bude uznávat testy EU – tzv. DUS testy).

 

3. Obchodování s rostlinami, osivy a rozmnožovacím materiálem

UK má v plánu umožnit obchodování s rozmnožovacím materiálem odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd EU, a to po dobu dvou let od vystoupení z EU (po tomto období budou muset být příslušné odrůdy zahrnuty v Národním seznamu UK). 

 

4. Dřevěný obalový materiál

Záležitostí, která se dotkne všech vývozců, kteří používají pro přepravu zboží dřevěný obalový materiál, je skutečnost, že tento bude muset splnit mezinárodní standard ISPM č. 15. To znamená, že musí být ošetřen a označen v souladu s tímto standardem. Tato podmínka bude platit v případě jakéhokoliv brexitu. Nejedná se o povinnost, která je vždy kontrolována.

 

Více viz http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/vyvoz-do-tretich-zemi/

 

5. Krmiva

Pro vývoz krmných produktů do UK po Brexitu nejsou avizovány žádné změny související s činností ÚKZÚZ. U vývozu do třetích zemí se předpokládá obecné dodržení potravinového práva, pokud nestanoví jinak orgány dovážející země nebo právní předpisy, normy, zásady správné praxe a jiné právní a správní postupy platné v dovážející zemi. Současné právní předpisy UK jsou v souladu s předpisy EU. V případě požadavku na vystavení certifikátu volného obchodu (Free sale certificate) pro vývoz do UK, bude tento vyhotoven pracovníky oddělení krmiv.

 

6. Hnojiva

Trh s hnojivy v UK je velmi liberální – není potřeba je před jejich uvedením na trh registrovat, certifikovat atd. Osoba odpovědná za jejich uvedení na trh UK je odpovědná za jejich bezpečnost. V tomto smyslu se tedy v případě jakéhokoliv brexitu nic nezmění.

 

7. Přípravky na ochranu rostlin

Vývoz přípravků na ochranu rostlin se i po Brexitu bude řídit povoleními k jednotlivým přípravkům, vydaným v UK. UK nepředpokládá revizi již vydaných povolení.

 

B) DOVOZ Z UK DO ČR (EU)

 

1. Fytosanitární oblast

Každá zásilka, která podléhá rostlinolékařské kontrole, musí být opatřena mezinárodně uznávaným dokladem, kterým je tzv. rostlinolékařské osvědčení (Phytosanitary certificate). Rostlinolékařské osvědčení vystavuje příslušný orgán rostlinolékařské péče daného státu, ze kterého se rostliny vyváží. Rostlinolékařské osvědčení garantuje splnění dovozních požadavků podle druhu komodity, škodlivých organismů a zvláštních požadavků, jsou-li požadovány. Podmínky jsou určeny směrnicí Rady 2000/29/ES. To znamená, že zboží, které bude podléhat dovozním fytosanitárním požadavkům, bude muset být opatřeno rostlinolékařským osvědčením a ve vstupních místech bude podléhat dovozní rostlinolékařské kontrole (včetně zpoplatnění). Předpokladem je, že by se u všech dovozů využívala tzv. snížená četnost dovozních kontrol (značné ulehčení dovozu; nelze s jistotou stanovit, že tomu tak bude). Dále je nutné brát v úvahu přílohu č. III jmenované směrnice, která stanovuje plošné zákazy dovozu některých komodit ze třetích zemí, čímž by postihla i UK. Předpokládá se, že budou stanoveny výjimky pro UK, přičemž konkrétní výjimky doposud stanoveny nejsou.

 

2. Ochrana práv k odrůdám rostlin

Odrůdový úřad Společenství nebude nadále uznávat pro udělení komunitární ochrany výsledky zkoušek, na základě kterých byla udělena práva v UK. Pro udělení komunitárních ochranných práv v EU budou muset zkoušky proběhnout v EU.

 

3. Obchodování s rostlinami, osivy a rozmnožovacím materiálem

Obchodovat lze v rámci EU, tedy i v ČR, pouze certifikovaným osivem odrůd vyjmenovaných druhů, které jsou registrované v některém ČS a odrůda je zapsaná v EU Společném katalogu. Pokud je odrůda registrovaná v současné době pouze v UK, nebo udržovatel odrůdy sídlí v UK, po vystoupení UK z EU budou odrůdy vymazány z EU Společného katalogu a osivo tedy nebude splňovat podmínky pro uvádění do oběhu. Po vystoupení UK z EU bude nakládáno s UK jako se třetí zemí se všemi důsledky. To znamená, že dovážet osivo vyrobené v UK lze až v okamžiku, kdy UK obdrží tzv. ekvivalenci pro polní přehlídky.

 

4. Dřevěný obalový materiál

I pro dovoz zásilek všeho druhu, přepravovaných prostřednictvím dřevěných obalů, budou platit pravidla jako u jiných třetích zemí, tj. dřevěné obaly musí být ošetřeny a označeny podle standardu ISPM č. 15. Tato podmínka bude platit v případě jakéhokoliv brexitu.

Více viz http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/vyvoz-do-tretich-zemi/

 

5. Krmiva

Po Brexitu se subjekty dovážející krmné produkty do ČR budou muset registrovat u ÚKZÚZ jako dovozci. V případě prvotní registrace pro uvádění do oběhu proběhne standardní registrační řízení pro činnost dovozu krmiv. Vydání rozhodnutí o registraci je spojeno s poplatkem 2000 Kč. V případě schválení provozu pak činí poplatek 3000 Kč. Pokud je subjekt, pro činnost uvádění do oběhu, již u ÚKZÚZ registrován, proběhne přeregistrace formou změny spojená s poplatkem 500 Kč. Součástí požadavků pro registraci je identifikace zahraničního výrobního nebo dodavatelského provozu a dováženého krmiva včetně jeho složení.

 

6. Hnojiva

Registrace hnojiv podle zákona o hnojivech, jejichž držitelem je subjekt z UK, budou zrušeny v případě jakéhokoliv brexitu. Pro legální uvádění těchto výrobků na český trh je bude potřeba registrovat ve prospěch subjektu, který je usazen v EU. Další možnost pro neharmonizovaná hnojiva představuje jejich schválení v rámci EU (registrace, certifikace atd. – podle právních předpisů jednotlivých členských zemi) a pro uvádění na český trh následně využít vzájemné uznání. Pro harmonizovaná hnojiva lze využít režim tzn. hnojiv ES (podle nařízení o hnojivech). I zde však musí být výrobce usazen v EU – proto by subjekt z UK ani této možnosti v případě jakéhokoliv brexitu využít nemohl.

 

7. Přípravky na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin se povolují v každé členské zemi, v níž má být přípravek uváděn na trh anebo používán. Proto Brexit nebude mít na existující povolení v ČR vliv. Povolení o vzájemném uznání z UK vydaná před dnem Brexitu zůstanou v ČR v platnosti.  Ukončí se pouze možnost souběžného obchodu z UK. UK se po Brexitu stane třetí zemí, zatímco souběžný obchod je možný jen mezi členskými zeměmi. Dovoz z UK všech ostatních typů přípravků na ochranu rostlin, povolených v ČR, zůstane po Brexitu beze změny.

 

Užitečné odkazy:

https://www.brexitinfo.cz/

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/brexit/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-k-vystoupeni-velke-britanie-z-eu-146317/

https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/index.html

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_cs

https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_cs

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_cs.htm


3.2.2020

Brexit a související změny v obchodu

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje všechny obchodníky, vývozce a turisty, o opatřeních, které se vztahují na dovoz regulovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU.