přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB

 

Fotosoutěž spuštěna
více

 


souhrn informací

 

Nové fytosanitární požadavky EU 2019
více

 

Přílohy


zobrazit po
4.6.2013

Bulletin NRL 2/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

  • Zavedení metody LC/MS/MS pro stanovení melaminu, kyseliny kyanurové, ammelidu a ammelinu v krmivech a jiných matricích
  • Skupinové stanovení vybraných mykotoxinů metodou LC-MS
  • Stanovení PCB a OCP v rostlinách
  • Stanovení reziduí pesticidů v rostlinách (vinná réva) 

23.5.2013

Vyjádření ÚKZÚZ k nabídce prodeje tzv. "popínavých jahod“

Tisková zpráva – V posledních letech se v na trhu v České republice objevuje zejména v tištěných médiích řada nabídek prodeje velkoplodých jahodníků. U těchto jahodníků, nezřídka označovaných jako „popínavé jahodníky“, nabízející firmy poukazují na schopnost jahodníků pnout se až do výše 2,5 m.


14.5.2013

Rezidua pesticidů v ekologické produkci a Prováděcí Nařízení EK č. 392 ke kontrole EZ

Tisková zpráva – V ekologickém zemědělství je používání pesticidů značně omezeno, povoleny jsou pouze některé látky přírodního charakteru. Syntetické pesticidy, které tvoří velkou většinu všech pesticidů, jsou zakázány (NR č. 834/2007 (ES), NK č. 889/2008 (ES)).


26.4.2013

Portál farmáře, komunikace s dodavateli, výstupy - statistiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Valná hromada ČMŠSA, 24.4.2013 - Hotel Černigov, Hradec Králové


24.4.2013

Zasedání pracovní skupiny pro materiály k vápnění půd

Tisková zpráva – Dne 23. dubna 2013 se v prostorách pražského regionálního pracoviště ÚKZÚZ konalo zasedání pracovní skupiny pro materiály k vápnění půd (WG 3 CEN TC 260), náležející pod Evropský výbor pro standardizaci (CEN)...8.4.2013

Video - Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pěstování rostlin je důležitou součástí našeho života. Rostliny jsou prvotním zdrojem potravy, podílejí se na tváři krajiny i našeho nejbližšího okolí. Nezbytnou součástí péče o rostliny je ochrana proti původcům chorob, živočišným škůdcům a plevelným rostlinám. V ochraně rostlin proti škodlivým organismům se uplatňují nejen vhodné pěstitelské postupy a využívají odolné odrůdy, ale využívají se ochranné metody jak mechanické, fyzikální, biologické, tak i chemické. Využití chemických metod, tedy používání přípravků v ochraně rostlin však vyžaduje některé nezbytné odborné znalosti i dodržování správného a bezpečného nakládání s přípravky s vyloučením možných rizik na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Z tohoto důvodu ukládá zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči osobám, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky, povinnost mít tyto činnosti zabezpečené odborně způsobilou osobou.


8.4.2013

Video - Sušárny a dřevěný obalový materiál

Státní rostlinolékařská správa zajišťuje, aby dřevěný obalový materiál vyráběný a ošetřovaný v České republice splňoval požadavky kladené na něj národními předpisy a mezinárodními standardy. Jde o všechny dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu, který mohou být cestou pro šíření a zavlékání škodlivých organismů.


8.4.2013

Video - Dovoz a vývoz rostlin do ČR

Jednou z důležitých oblastí činnosti Státní rostlinolékařské správy je výkon dohledu a kontroly v rámci mezinárodního obchodu s rostlinnými komoditami. Dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek ze třetích zemí (tj. zemí, které nejsou členskými státy EU s výjimkou Švýcarska) má zabránit riziku možnosti zavlečení škodlivých organizmů na území České republiky. Může se jednat o organizmy, které se již vyskytují na území ČR, ale také o škodlivé organismy, které se u nás nevyskytují a jejich rozšíření by mohlo způsobit závažné hospodářské škody. Tyto škodlivé organizmy souhrnně označujeme jako tzv. regulované škodlivé organizmy. Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do ČR ze třetích zemí se řídí fytosanitární legislativou, která je srovnatelná ve všech členských státech EU. Obecně lze říct, že omezení se týkají všech rostlin určených k pěstování, některých druhů osiva, několika druhů ovoce a zeleniny, řezaných květin a dřeva. Některé druhy rostlin je zakázáno dovážet úplně nebo jen z některých vyjmenovaných oblastí nebo zemí.


8.4.2013

Video - Národní referenční laboratoř Státní rostlinolékařské správy

Diagnostika je ve Státní rostlinolékařské správě organizována prostřednictvím odboru diagnostiky, který plní funkci národní referenční laboratoře pro diagnostiku a zkušebnictví. Diagnostické laboratoře provádí a koordinují zejména rostlinolékařskou diagnostiku a zkušebnictví podle působnosti, která je stanovena zákonem č. 326/2004 Sb. Hlavní náplní tohoto odboru je nejen komplexní diagnostika škodlivých organismů a poruch rostlin včetně určování patotypů a kmenů škodlivých organizmů, ale také laboratorní testování obsahu účinných organizmů u biologických přípravků.

zobrazit po