přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o provedení šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, v souladu s čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031

Vytvořil: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
EPO: Elektronické podání je možné
Místo podání Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů provádějí dle čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031 samostatně oprávnění provozovatelé. ÚKZÚZ provádí šetření pouze v případech uvedených zde.

Tento formulář použije registrovaný provozovatel k podání žádosti o provedení šetření jen u rostlin, které nepodléhají uznávacímu řízení ÚKZÚZ, a to v následujících případech:

  • Je-li třeba provést průzkum v bezprostředním okolí místa produkce (okolí školek), nemá-li tam oprávněný provozovatel přístup.

  • Pokud zvláštní požadavky předepsané ve vztahu k regulovaným škodlivým organismům v přílohách V, VIII a X prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 výslovně stanovují, že prohlídky, vzorkování anebo testování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mají být úřední, resp. provedené „příslušným orgánem“. Pak takové šetření může vykonat pouze ÚKZÚZ. Seznam těchto požadavků naleznete zde. Splnění ostatních zvláštních požadavků si pěstitel ověřuje či zajišťuje sám. „Úředním potvrzením“ uváděným ve zvláštních požadavcích se rozumí rostlinolékařský pas vydaný oprávněným provozovatelem nebo ÚKZÚZ.

  • Není-li registrovaný provozovatel oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů a potřebuje, aby mu rostlinolékařské pasy vydal ÚZKÚZ.

 

V souladu s § 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí registrovaný provozovatel podat žádost ve lhůtě, která umožní provedení šetření ve vhodnou dobu a s ohledem na příslušná rizika.

Doporučené termíny pro podání této žádosti:

-  pro rostliny pěstované ve sklenících do 31. ledna

-  pro ostatní rostliny do 30. dubna

- pro hostitelské rostliny bakterie Erwinia amylovora určené do chráněné zóny (vyprodukované v nárazníkové zóně) do 31. května

Žádosti o uznání množitelských porostů osiv a sadby a o uznání porostů rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů najdete v příslušných sekcích na webu ÚKZÚZ: 

Osivo a sadba - uznávání množitelských porostů a osiva

Trvalé kultury - certifikace rozmnožovacího materiálu

 

V případě nejasností týkajících se použití tohoto formuláře kontaktujte místně příslušné pracoviště Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin, Odboru terénní inspekce.

 

Přílohy