přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.14a

Příl.14a
POTVRZENÍ O PŮVODU, POTVRZUJÍCÍHO IDENTITU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU VZNIKLÉHO SLOUČENÍM ODDÍLŮ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU

                    VYSTAVENO V NÁVAZNOSTI NA SMĚRNICI 1999/105/ES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČLENSKÝ STÁT  ČESKÁ REPUBLIKA              POTVRZENÍ Č. ES:/(KÓD ČLENSKÉHO STÁTU)/(Č)
                             CZ/......................................................1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzujeme, že níže popsaný reprodukční materiál lesních dřevin byl vyprodukován :
                        podle směrnice ES
                        podle přechodných ustanovení směrnice ES 
 
1. Český název:2) ......................................... Vědecký název:2) ..........................................

2. Druh reprodukčního materiálu   
            semenný materiál 
            sadební materiál 
  
3. Kategorie reprodukčního materiálu                
            identifikovaný zdroj 
            selektovaný zdroj 
            kvalifikovaný zdroj 
  
4. Typ zdroje reprodukčního materiálu 
            zdroj semen 
            porost 
            semenný sad

5. Účel použití:3) ....................................................................................................

6. Jednotlivé oddíly ke sloučení: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo potvrzení o původu    Identifikace zdroje reprodukčního materiálu    Množství    Rok zrání
                (evidenční číslo uznané jednotky) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové evidenční číslo uznané
jednotky pro sloučený oddíl: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. autochtonní          neautochtonní          neznámý 
  indigenní           neindigenní 

8. Původ zdroje reprodukčního materiálu (pro neautochtonní/neindigenní materiál, je-li znám): .........................
  ...................................................................................................................
9. Země a oblast provenience zdroje reprodukčního materiálu:4) ........................................................
  ...................................................................................................................
10. Nadmořská výška, popř. výškové pásmo stanoviště zdroje reprodukčního materiálu:5) .................................
  ...................................................................................................................
11. Rok zrání osiva:6) ................................................................................................

12. Množství reprodukčního materiálu:7) ...............................................................................

13. Je materiál, pro který je vystaven tento list, výsledkem dělení většího oddílu, pro který bylo již dříve
  vystaveno potvrzení ES?                            ano        ne  
  Č. předchozího potvrzení ..............................................Množství původního oddílu ................

14. Doba pěstování ve školce:8) ....................................................................................... 
  ...................................................................................................................

15. Další důležité informace: .........................................................................................
16. Dodavatel:9)

Jméno a adresa úředního subjektu:       Razítko úředního subjektu        Jméno odpovědného pracovníka:

                        Datum:                 Podpis:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:
1) CZ (kód členského státu)/kód pobočky pověřené osoby/pořadové číslo/rok, kde kódy pobočky pověřené osoby jsou:     
+------------------------------+----------------------------+
| Název pobočky pověřené osoby | Kód pobočky pověřené osoby |
+------------------------------+----------------------------+
| ÚHÚL ústředí         |       100      | 
| pobočka Stará Boleslav    |       201      | 
| pobočka České Budějovice   |       202      | 
| pobočka Plzeň        |       203      | 
| pobočka Jablonec nad Nisou  |       204      | 
| pobočka Hradec Králové    |       205      | 
| pobočka Brno         |       206      | 
| pobočka Frýdek-Místek    |       207      | 
| pobočka Olomouc       |       208      | 
| pobočka Kroměříž       |       209      | 
+------------------------------+----------------------------+

Pozn. Působnost jednotlivých poboček pověřené osoby v rámci krajů je uvedena v příloze č. 20 této vyhlášky.
V případě vystavování potvrzení o původu na reprodukční materiál dovezený ze třetích zemí podle § 25b zákona 
se místo kódu pobočky pověřené osoby uvede kód "9999"
(Příklad: CZ/205/21/2014 = Česká republika/kód pobočky Hradec Králové/pořadové číslo 21/rok 2014)
2)  Uvede se český a vědecký název dřevin.
3)  Uvede se buď účel "lesnický", nebo pro "jiné účely".
4)  Uvede se " Česká republika" a číslo a název přírodní lesní oblasti (příklad: Česká republika, 
   PLO 7 - Brdská vrchovina ).
5)  Uvede se nadmořská výška nebo číslo lesního vegetačního stupně. (Příklad: 1000 m nebo LVS 7.)
6)  Uvede se rok, ve kterém došlo k dozrání osiva (suroviny). V případě dřevin jako SM, BO, MD, 
   pokud se sběr šišek provádí na počátku nového roku, se uvádí jako rok zrání roku předcházející. Uvedou se všechny 
   roky zrání, ze kterých vznikl sloučený oddíl. 
7)  U množství se uvedou následující údaje:
   v případě suroviny: kg suroviny s přesností na 1 kg [příklad: surovina (šišky) - 157 kg],
   v případe osiva: kg osiva s přesností na 3 desetinná místa,
   v případě sadebního materiálu z přirozeného zmlazení nebo částí rostlin: kusy s přesností na 1 kus.
7) V případě semenného materiálu se uvede množství v kilogramech s přesností 
na tři desetinná místa s rozdělením na surovinu (šišky, plody a plodenství) a osivo, v případě sadebního 
materiálu a částí rostlin se uvede počet kusů s přesností na jeden kus.
8)  Věk a způsob pěstování; uvede se příslušný pěstební vzorec dle přílohy č. 7 této vyhlášky.
9)  V případě fyzické osoby se uvede:
   Jméno, příjmení, datum narození, obchodní firma nebo název, místo (adresa) trvalého pobytu, 
   místo (adresa) podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu) a číslo jednotného registru dodavatele.
   V případě právnické     osoby se uvede:
   Obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy), číslo
   jednotného registru dodavatele.