přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 15

§ 15
Podrobnosti o vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o lesní školkařské činnosti
(K § 24 odst. 4 zákona)
(1) Dodavatel, který uvedl reprodukční materiál do oběhu, vede o každém oddílu reprodukčního materiálu tuto evidenci:
a) český a vědecký název dřeviny, popřípadě označení klonu nebo směsi klonů,
b) evidenční číslo uznané jednotky,
c) číslo potvrzení o původu,
d) kategorie reprodukčního materiálu (identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný, testovaný),
e) oblast provenience,
f) jde-li o semenný materiál, rok zrání,
g) jde-li o sadební materiál, stáří a druh semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údaje o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny; údaje jsou uváděny podle vzorce označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu podle přílohy č. 7,
h) jde-li o části rostlin, rok odběru a specifikace odebraných částí použitých k produkci sadebního materiálu,
i) účel použití reprodukčního materiálu,
j) množství reprodukčního materiálu,
k) označení odběratele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla [§ 8 odst. 1 písm. c) zákona].
(2) Evidenci podle odstavce 1 je možno nahradit archivováním jednotlivých průvodních listů, pokud splňují požadavky na tuto evidenci.
(3) Držitel licence, který provozuje lesní školkařskou činnost, vede kromě údajů uvedených v odstavci 1 také písemnou a grafickou evidenci.
(4) Písemná evidence podle odstavce 3 obsahuje:
a) průběžně aktualizovanou evidenci o každém oddílu rozpěstovaného sadebního materiálu; pokud dojde v průběhu pěstování oddílu ke změně celkového množství sadebního materiálu o více než 10 % oproti předchozímu stavu, dodavatel pořídí a eviduje záznam se zdůvodněním tohoto nárůstu či poklesu množství sadebního materiálu,
b) specifikaci ploch v lesní školce s uvedením celkové plochy lesní školky, celkové produkční plochy a podílu volné plochy, skleníků, fóliovníků a pařenišť a ostatní plochy,
c) inventurní stavy každého oddílu rozpěstovaného sadebního materiálu se stavem k 31. prosinci každého kalendářního roku s vyznačením
1. oddílu,
2. českého a vědeckého názvu dřeviny, popřípadě klonu nebo směsi klonů,
3. evidenčního čísla uznané jednotky,
4. stáří a druhu semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údajů o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny; údaje jsou uváděny podle vzorce označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu podle přílohy č. 7,
5. kategorie reprodukčního materiálu,
6. množství sadebního materiálu,
7. produkční plochy, na níž je oddíl pěstován.
(5) Grafická evidence podle odstavce 3 obsahuje:
a) grafický plánek lesní školky s označením jednotlivých produkčních ploch,
b) grafickou evidenci stavu rozpěstovaného sadebního materiálu podle jednotlivých oddílů s aktualizací k 31. prosinci každého kalendářního roku,
c) viditelné označení jednotlivých oddílů na ploše lesní školky.
(6) O každém oddílu reprodukčního materiálu, který má v držení k 31. prosinci předchozího kalendářního roku nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, předkládá držitel licence pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o
a) českém a vědeckém názvu dřeviny, popřípadě o označení klonu nebo směsi klonů,
b) evidenčním čísle uznané jednotky,
c) číslu potvrzení o původu,
d) roku zrání, jde-li o semenný materiál,
e) stáří a druhu semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údajů o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny, jde-li o sadební materiál; údaje jsou uváděny podle vzorce označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu podle přílohy č. 7,
f) roku odběru a specifikaci odebraných částí u části rostlin (např. oddenkové řízky, explantáty) použitých k produkci sadebního materiálu,
g) účelu použití reprodukčního materiálu,
h) množství reprodukčního materiálu,
i) odběrateli; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla [§ 8 odst. 1 písm. c) zákona].
(7) Držitel licence, který provozuje lesní školkařskou činnost, předkládá kromě údajů uvedených v odstavci 3 také údaje o
a) specifikaci ploch v lesní školce s uvedením celkové plochy lesní školky, celkové produkční plochy a podílu volné plochy, skleníků, fóliovníků a pařenišť a ostatní plochy,
b) produkční ploše, na níž jsou pěstovány jednotlivé oddíly podle odstavce 3.