přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 10

§ 10
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování
(K § 15 odst. 4 zákona)
(1) Semenný sad nebo směs klonů se zakládá podle dokumentace registrované pověřenou osobou. Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu je možno je uznat, pokud jejich stav je v souladu s dokumentací a splňují požadavky uvedené v příloze č. 26.
(2) Semenný sad je možno uznat jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu teprve tehdy, když v sadu v souladu s dokumentací pro založení zůstal zachován potřebný počet a skladba klonů s dobrým zdravotním stavem a semenný sad je ve věku, kdy nastoupila plodnost, na které se podílí nadpoloviční většina zastoupených klonů.
(3) Směs klonů je možno uznat tehdy, když je schopna poskytovat reprodukční materiál ve skladbě, množství a kvalitě, podle dokumentace pro založení uznaného zdroje registrované pověřenou osobou.
(4) Rodiče rodiny se uznávají za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu pro záměrnou hybridizaci nebo sběr semen z volného sprášení. Klony a ortety se uznávají za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu k odběru částí rostlin pro zakládání semenných sadů, realizaci šlechtitelských programů a jiné účely. Uznány mohou být rodiče rodiny, ortety a klony, které splňují požadavky uvedené v příloze č. 26.
(5) Vlastník zdroje podá žádost o uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu pověřené osobě. Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Přílohy k žádosti - žádost o uznání semenného sadu nebo směsi klonů za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu a žádost o uznání rodiče rodiny, ortetu nebo klonu za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu jsou uvedeny v přílohách č. 27a a 27b.
(6) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o
a) délce doby uznání; v případě semenných sadů a směsí klonů nejvýše na 10 let,
b) vytvoření uznaných jednotek, kterým je přiděleno evidenční číslo (§ 7 odst. 2),
c) rodičích rodiny, ortetech a klonech, a to jejich seznam a popisné údaje, v případě semenných sadů a směsí klonů schéma jejich rozmístění, spon jejich výsadby a rok založení zdroje,
d) pozemku, na kterém se zdroj nachází, a to katastrální území, parcela, plocha, nadmořská výška a výškové pásmo,
e) názvu zdroje, jedná-li se o semenné sady a směsi klonů, a
f) splnění požadavků pro uznání zdroje uvedených v příloze č. 26.
(7) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se žlutou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.