přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 5

§ 5
Podrobnosti o obsahu a formě průvodního listu, o způsobu jeho připojení a o klasifikačním označení částí rostlin a sadebního materiálu
(K § 8 odst. 9 zákona)
(1) Ke každému oddílu reprodukčního materiálu vystavuje dodavatel průvodní list, který je současně rostlinolékařským pasem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13).
(2) Pro semenný materiál se vyhotovuje průvodní list v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie13) podle vzoru uvedeného v příloze č. 16 nebo průvodní list pro chráněné zóny podle vzoru uvedeného v příloze č. 16a při vývozu a dovozu do těchto zón. K celému oddílu semenného materiálu se připojuje průvodní list, jehož kopie, s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje jednou dovnitř a jednou vně každého balení zásilky.
(3) Pro části rostlin se vyhotovuje průvodní list v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie13) podle vzoru uvedeného v příloze č. 17 nebo průvodní list pro chráněné zóny podle vzoru uvedeného v příloze č. 17a při vývozu a dovozu do těchto zón, jehož kopie, s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje jednou dovnitř a jednou vně ke každému balení zásilky.
(4) Pro sadební materiál se vyhotovuje průvodní list v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie13) podle vzoru uvedeného v příloze č. 18 nebo průvodní list pro chráněné zóny podle vzoru uvedeného v příloze č. 18a při vývozu a dovozu do těchto zón, jehož kopie, s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje k celému balení zásilky.
(5) Průvodní list může být odlišen podle kategorie reprodukčního materiálu barvou: identifikovaný - žlutou, selektovaný - zelenou, kvalifikovaný - růžovou, testovaný - modrou.
(6) Pokud je dodavatel oprávněn k vystavování rostlinolékařských pasů podle jiného právního předpisu4), je průvodní list rostlinolékařským pasem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13).
(7) Životaschopnost semen nebo plodů se zjišťuje biochemickou zkouškou barvením v roztoku trifenylchlorid tetrazolia.
(8) Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie podle § 25c zákona může v průvodních listech uvedených v přílohách č. 16 až 18 uvést identifikační kódy odpovídající příslušným položkám na etiketě nebo v dokumentu dodavatele podle doporučení Komise Evropské unie11).
4) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Doporučení Komise č. 2012/90/EU ze dne 14. února 2012 týkající se pokynů pro uvádění údajů umožňujících určení oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin a údajů, které mají být uvedeny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele.
13) Čl. 78 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES.