přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 149/2003
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) § 8

§ 8
(1) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že ke každému oddílu je dodavatelem vystaven a připojen průvodní list, ve kterém jsou vedle údajů uvedených v § 5 odst. 2 dále uvedeny tyto údaje:
a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla,
b) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
c) označení odběratele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla,
d) množství reprodukčního materiálu a počet balení,
e) údaj o tom, zda byl reprodukční materiál množen vegetativně.
Ustanovení zvláštních právních předpisů7), 8) o uvádění reprodukčního materiálu do oběhu nejsou tímto dotčena.
(2) Průvodní list reprodukčního materiálu uváděného do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí obsahovat též údaje uvedené v § 5 odst. 3.
(3) Průvodní list testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů musí obsahovat též označení "předběžně uznáno".
(4) Průvodní list semen a plodů uváděných do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí dále obsahovat údaje o
a) čistotě, tedy hmotnostním podílu čistých semen nebo plodů, semen nebo plodů jiných druhů a neškodných nečistot připadajících na produkt uváděný do oběhu jako oddíl osiva,
b) klíčivosti čistých semen nebo plodů; v případě, že klíčivost není možné nebo účelné zjistit, o životaschopnosti zjištěné za pomoci specifických metod,
c) hmotnosti 1000 čistých semen nebo plodů,
d) počtu klíčivých semen nebo plodů na kilogram produktu uváděného do oběhu jako semenný materiál; v případě, že počet klíčivých semen nebo plodů není možné nebo účelné zjistit, o počtu životaschopných semen nebo plodů na kilogram.
(5) Není-li možno údaje podle odstavce 4 písm. b) a d) zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu k prvnímu kupujícímu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek.
(6) V případě Populus ssp. musí průvodní list obsahovat také jejich klasifikační označení.
(7) Pokud jsou průvodní list nebo obal reprodukčního materiálu označeny barevně, použije se k označení výlučně barva
a) žlutá pro identifikovaný reprodukční materiál,
b) zelená pro selektovaný reprodukční materiál,
c) růžová pro kvalifikovaný reprodukční materiál a
d) modrá pro testovaný reprodukční materiál.
(8) Při uvádění do oběhu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je dodavatel povinen předat odběrateli na jeho žádost kopii příslušného potvrzení o původu.
(9) Specifické metody podle odstavce 4 písm. b), obsah a formu průvodního listu, způsob jeho připojení a klasifikační označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška.
7) Zákon č. 153/2000 Sb.
8) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.