přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 149/2003
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) § 6

§ 6
Potvrzení o původu
(1) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, vystaví pověřená osoba po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přirozeného zmlazení dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu, a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
(2) Místně příslušným pracovištěm pověřené osoby pro vydání potvrzení o původu je to, v jehož působnosti dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.
(3) Žádost o vystavení potvrzení o původu podle odstavce 1 je žadatel povinen předložit pověřené osobě nejpozději do 21 kalendářních dnů po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, přičemž dnem ukončení tohoto sběru se rozumí poslední den, kdy sběr reprodukčního materiálu proběhl. Nedodrží-li žadatel o vystavení potvrzení o původu stanovenou lhůtu, pověřená osoba potvrzení o původu nevystaví.
(4) Pověřená osoba vystaví nové potvrzení o původu, jestliže
a) je kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3,
b) je selektovaný reprodukční materiál generativního původu následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3, nebo
c) byl reprodukční materiál sloučen podle § 5 odst. 4.
(5) U oddílu, který vznikl sloučením oddílů různého roku zrání, jsou v novém potvrzení o původu uvedeny příslušné roky zrání a podíl reprodukčního materiálu připadajícího na jednotlivé roky.
(6) Pověřená osoba vede evidenci o vydaných potvrzeních o původu a vydaných nových potvrzeních o původu.
(7) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí § 5a odst. 1 až 3 a odstavce 1 až 5 obdobně.
(8) Vzor žádosti podle odstavce 3 a náležitosti potvrzení o původu stanoví vyhláška.
(9) Na vydávání potvrzení o původu se nevztahuje správní řád22).
22) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.