přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 83/1996
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů § 1

§ 1
Oblastní plány rozvoje lesů
(1) Oblastní plány rozvoje lesů (dále jen "oblastní plány") stanoví pro přírodní lesní oblasti vymezené v příloze č. 1, rámcové zásady hospodaření. Jsou podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
(2) Oblastní plány se zpracovávají na období 20 let. Ve zdůvodněných případech je možné plány zpracovat na jiné období.
(3) Ministerstvo zemědělství vyhlásí ve Věstníku Ministerstva zemědělství záměr vypracovat oblastní plán a stanoví termín, do kdy mohou dotčené právnické a fyzické osoby uplatnit své připomínky; zpracovatel předloží při závěrečném šetření (odstavec 10) přehled o tom, jak se s připomínkami vyrovnal.
(4) Pokud dojde k závažné změně podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, např. ke změně deklarovaného veřejného zájmu, k výrazné změně zdravotního stavu lesů, vyžadující změnu zásad hospodaření a priorit státní lesnické politiky, zadá Ministerstvo zemědělství zpracování změny oblastního plánu nebo jeho části.
(5) Oblastní plán obsahuje:
a) rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů dané oblasti, zejména pro funkci produkční (výhled produkčních možností) a funkce mimoprodukční, zejména vodoochrannou, půdoochrannou, rekreační, reprodukční (zachování a rozvoj genofondu), ochrany přírody apod.,
b) přehled veřejných zájmů deklarovaných zejména prostřednictvím kategorizace lesů a výhled jejich vývoje,
c) přehled překryvu účelovosti lesů, prioritních funkcí lesa a případných střetů zájmů,
d) rozbor přírodních podmínek, podle potřeby doplnění a upřesnění typologického mapování, vyhodnocení antropicky podmíněných změn prostředí apod. Výsledkem typologického mapování je typologická mapa. Součástí typologické mapy je legenda, zahrnující slovní vyjádření označení lesních typů, případně souborů lesních typů, vyskytujících se v dané přírodní lesní oblasti,
e) rozbor ohrožení lesů imisemi a dalšími škodlivými činiteli,
f) základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,
g) návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa, včetně vymezeného a schváleného územního systému ekologické stability,1)
h) návrh využití geograficky nepůvodních dřevin,
i) údaje o stavu lesa a rozbor hospodaření vycházející z dostupných údajů platných lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření,
j) návrh řešení dopravního zpřístupnění lesa, vyžadují-li to místní podmínky.
(6) Pro typologické mapování se využívá přehled souborů lesních typů České republiky podle přílohy č. 2 této vyhlášky.
(7) Základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory [odstavec 5 písm. f)] jsou:
a) cílová druhová porostní skladba; doporučené zastoupení dřevin v mýtním věku, vyjádřené v procentech, které je z hlediska zabezpečení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů v dané přírodní lesní oblasti optimální,
b) minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů podle přílohy č. 3 této vyhlášky,
c) hospodářský způsob v alternativách, rozlišuje se:
1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu,
2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popř. i pod ochranou přilehlého porostu,
3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu,
4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu,
d) obmýtí (obmýtní doba), jako plánovaná rámcová ustálená produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udaná počtem let zaokrouhleným na desítky,
e) obnovní doba, jako plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného do hospodářského souboru, udaná počtem let, zaokrouhleným na desítky,
f) další doporučení v poznámce, např. hospodářský tvar, který je výsledkem způsobu hospodaření, zejména způsob vzniku lesních porostů; rozlišují se hospodářské tvary lesa:
1. vysoký (vysokokmenný), vzniklý ze semen nebo sazenic,
2. nízký (pařezina), vzniklý výmladností,
3. střední (sdružený), vzniklý jako kombinace výmladkové složky a jedinců semenného původu.
(8) Základní hospodářská doporučení nezbytná pro odvození závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (tj. minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, obmýtí a obnovní doba) jsou uvedena v příloze č. 3 této vyhlášky.
(9) Výstupem oblastního plánu jsou mapy vyhotovené v analogové a digitální formě v souvislém zobrazení na podkladě státních mapových děl, zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000, grafické a tabelární přehledy a textová část obsahující členění dle odstavce 5, výsledná doporučení a závěry. Součástí textové části je technická zpráva a příloha dokladující rozhodnutí vztahující se ke kategorizaci lesů (deklarovanému veřejnému zájmu).
(10) Součástí zpracování oblastního plánu je základní šetření stanovující podmínky a podrobnosti pro jeho zpracování v dané přírodní lesní oblasti a závěrečné šetření, při kterém orgán státní správy lesů prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené základním šetřením.
(11) Oblastní plány jsou veřejně přístupné na příslušném orgánu státní správy lesů a u právnických osob, jím pověřených, a zpracovatelé lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov v oblasti si mohou pořizovat výpisy a opisy z nich, mimo pozemků nezbytných pro potřeby obrany státu.2)
1) § 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. § 5 vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech. Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.