přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přechodné období po transformaci institutu odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

2.1.2013

Tisková zpráva – V České republice byl v roce 2004 zaveden systém osvědčování osob o získání odborné způsobilosti (OZ) k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR), který je aplikován legislativně dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Dle právní úpravy platné do 1. 7. 2012 vydávala SRS fyzickým osobám jednotné osvědčení o OZ platné 5 let na základě absolvování odborného kurzu a úspěšně vykonané zkoušky.

Od roku 2011 byla v souladu s výkladovým stanoviskem Ministerstva zemědělství ČR aplikována alternativa, kdy k nakládání s POR postačilo pouze osvědčení o absolvování kurzu bez zkoušky, aniž by byla omezena platnost tohoto osvědčení. Této možnosti v letech 2011 a 2012 využilo cca 6 tisíc osob, v naprosté většině však těch, kteří již předtím (v letech 2005-6) úspěšně vykonali zkoušku u SRS a získali na tomto základě osvědčení o OZ, jehož platnost však po 5 letech skončila.

Institut odborné způsobilosti byl poslední novelou zákona o rostlinolékařské péči vydanou pod č. 199/2012 Sb. zásadně transformován. Touto legislativní změnou byly zavedeny tři stupně osvědčení o OZ s různou mírou požadavku na délku školení a konání zkoušky. Dle přechodných ustanovení v čl. II odstavci 1. této novely se považují držitelé osvědčení o OZ získaného na základě zkoušky podle režimu aplikovaného před nabytím účinnosti novely č. 199/2012 Sb. za držitele osvědčení 3. stupně (nejvyšší stupeň).

Osoby, které vlastní oprávnění nakládat s POR na základě absolvování kurzu bez zkoušky (tato alternativa již v nové právní úpravě není), přechodná ustanovení jmenovitě neřeší. Jedná se obvykle o osoby, které dle nyní platných předpisů potřebují osvědčení 2. stupně, které lze získat absolvováním kurzu zakončeného písemným testem, a jehož prodlužování je vázáno pouze na absolvování doplňujícího školení bez testu nebo zkoušky. Smyslem přechodných ustanovení zákona je zajistit získání osvědčení 2. stupně osobám, které v minulosti získaly osvědčení na základě zkoušky.

V tomto kontextu je tak možné působnost přechodných ustanovení vztáhnout na všechny osoby, které získaly v minulosti (od data účinnosti rostlinolékařského zákona č. 326/2004 Sb.) osvědčení na základě zkoušky bez ohledu na to, zda v současnosti jsou nebo nejsou držiteli tohoto osvědčení. Za rozhodující je považováno vykonání zkoušky, jejíž opakování již nebude u OZ druhého stupně vyžadováno, protože takové opakování není ani součástí nového režimu dle aktuální právní úpravy.

Osoby, které mohou doložit úspěšné složení zkoušky za účelem získání osvědčení o OZ u SRS od doby nabytí účinnosti zákona č. 326/2004 Sb., ale nejsou v současnosti držiteli platného osvědčení, mohou požádat SRS o vydání osvědčení druhého stupně. Toto osvědčení jim bude vydáno s platností pět let po novém absolvování doplňujícího školení v souladu s ustanoveními § 86 odstavce 2. Na osoby, které vykonání zkoušky nedoloží, se přechodná ustanovení nevztahují, a tyto musí získat osvědčení o OZ standardně dle aktuálně platných předpisů, tj. v případě osvědčení 2. stupně absolvovat základní kurz a složit písemný test.

Případné dotazy k problematice odborné způsobilosti lze směřovat na e-mailovou adresu oz@srscz.

Doplňující školení budou zajišťovat školící zařízení pověřená Ministerstvem zemědělství k provádění školení odborné způsobilosti. Zájemci o absolvování těchto školení se mohou obracet přímo na tato školící zařízení, jejichž seznam lze nalézt zde.

Zájemce o kurz zaplatí poplatek za školení a po absolvování školení je možné požádat Státní rostlinolékařskou správu o vydání osvědčení druhého stupně, nebo se přihlásit na zkoušky k získání osvědčení třetího stupně (přihláška za zkoušky je zpoplatněna kolkem v hodnotě 200Kč).

Osoby, které si v přechodném období obnovily odbornou způsobilost na základě vykonání zkoušky, se podle přechodného ustanovení považují za držitele osvědčení třetího stupně s platností osvědčení na 5 let.

Odborný garant
Ing. Václav Jugl, tel. 235 010 380, vaclavjugl@srscz.

 

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Kontakt s médii:
725 358 724
e-mail: zbynekskodacek@srscz
www.srs.cz