přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předmět činnosti státního podniku

Předmět činnosti podniku je dán zakládací listinou a vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.

Hlavní činnosti státního podniku Povodí Vltavy:

 • Pořizování Plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje
 • Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
 • Ochrana před povodněmi
 • Vydávání stanovisek správce povodí k žádostem o povolení k nakládání s vodami, stavebního povolení pro stavbu vodních děl, pro vydání souhlasu a vyjádření vodoprávních úřadů
 • Zpracování komplexních manipulačních řádů vodních děl
 • Správa významných a drobných vodních toků, jejichž správcem byl určen nebo vykonává jejich správu
 • Péče o koryta vodních toků a břehové porosty
 • Provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, ke kterým má právo hospodařit
 • Vytváření podmínek umožňující oprávněná nakládání s vodami
 • Oznamování závad ve vodním toku vodoprávnímu úřadu
 • Spolupráce při zneškodňování havárií
 • Udržování splavnosti vodních cest
 • Zpracování vodohospodářské bilance
 • Zajišťování odborné pomoci pro činnost vodoprávních úřadů
 • a další činnosti

Zdroje financování:

 • Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí dle § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Příjmy z podnikatelské činnosti
 • Finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu dle § 102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů