O vodě

Voda tvoří spolu se vzduchem základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

Lidé se s ní mohou běžně setkat ve třech různých skupenstvích: v pevném – led, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára. Význam vody v krajině můžeme přirovnat k významu krve v lidském těle. Voda zabezpečuje přenos látek i energie, z rozboru vody tedy můžeme posuzovat „zdravotní stav“ naší krajiny. 

Česká republika je vnitrozemský stát Střední Evropy. Rozloha území činí 78 864 km2 a počet obyvatel se blíží 10,3 milionu. Česká republika sousedí s Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem a celková délka státních hranic činí 2 290,2 km. Z toho je 738 km označováno za tzv. mokrou hranici, neboť ji tvoří hraniční řeky. 

Území České republiky je významnou pramennou oblastí Evropy a z hlediska vod ji můžeme označit za

„střechu Evropy“. Voda v řekách odtéká z České republiky do tří moří: Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny naše významnější vodní toky odvádějí vodu na území sousedních států. Proto jsou vodní zdroje České republiky závislé téměř výhradně pouze na srážkách. 

Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území České republiky na tři hlavní povodí (území, ze kterého odvádí vodu jedna řeka): povodí Labe (jeho součástí jsou významná povodí Vltavy a povodí Ohře), povodí Odry a povodí Moravy a Dyje (Dunaje).