přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předmět činnosti státního podniku

Předmět činnosti podniku je dán zakládací listinou a vyplývá ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Hlavní činnosti státního podniku Povodí Odry:

 • správa a údržba významných a určených drobných vodních toků včetně toků hraničních,
 • provozování a údržba vodních děl,
 • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod,
 • investiční činnost včetně protipovodňových opatření,
 • sledování stavu a péči o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, přípravu a zajišťování jejich úprav,
 • poskytování technických, ekonomických a jiných údajů na vyžádání vodoprávních úřadů, podávání podnětů, návrhů a vyjádření pro správní rozhodování na úseku státní správa ve vodním hospodářství,
 • vytváření podmínek pro oprávněná nakládání s vodami,
 • spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích,
 • řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu,
 • činnost v oblasti plánování podle vodního zákona,
 • činnost akreditovaných laboratoří,
 • geodetické služby,
 • poradenská činnost,
 • výroba elektrické energie,
 • rybné hospodářství.

Zdroje financování:

 • platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí dle § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • příjmy z podnikatelské činnosti,
 • finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu dle § 102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (např. ochrana před povodněmi, odstraňování povodňových škod, revitalizace vodních cest atd.).