přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva o životním prostředí České republiky

Projektový tým Centrum hodnocení životního prostředí společnosti CENIA, české informační agentury životního prostředí, která je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP) provádí hodnocení životního prostředí a podporu přípravy strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP.

Centrum mimo jiné zajišťuje

  • zpracování Zprávy o životním prostředí ČR pro vládu a Parlament ČR nebo
  • zpracování zpráv o stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR pro krajské úřady a veřejnost.

Zpráva o životním prostředí České republiky je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994, a předkládána ke schválení vládě ČR a následně předkládána k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.

Jedná se o komplexní hodnotící dokument posuzující stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí.

Zpráva o životním prostředí komplexně hodnotí stav životního prostředí v daném roce na základě dostupných dat a informací.

K odstraňování negativních trendů v životním prostředí přistupuje Ministerstvo životního prostředí zaváděním řady legislativních i nelegislativních opatření.

Z oblastí, kterým se Zpráva o životním prostředí věnuje, a které mají vztah k resortu zemědělství můžeme uvést informace o řešení protipovodňových opatření, o ochraně půdy, kde je dlouhodobě vykazován trend intenzivního a nekoordinovaného záboru zemědělské půdy. Cílem zaváděných opatření je zpomalení úbytku zemědělské půdy a její ochrana před degradací a znečištěním. K tomu MŽP přistupuje posílením stávajících a zavedením zcela nových nástrojů v rámci připravované novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Není opomíjena ani další prioritní oblast, a tou je ochrana přírody a krajiny. V této oblasti dochází ke zpřesňování a zkvalitňování managementu chráněných území tak, aby jednotlivé národní parky a chráněné krajinné oblasti sloužily lidem a zároveň aby nedocházelo k ničení či snižování přírodních hodnot území.

Více informací ve vztahu k zemědělské oblasti najdete v kapitolách Ovzduší a klima, Vodní hospodářství a jakost vod, Lesy a krajina nebo v kapitole Půda a zemědělství.

Související odkazy