přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
1.12.2020

Možnosti využití odpadních vod z výrobních zařízení pro závlahy zemědělských plodin a rizika z toho plynoucí pro otázky bezpečnosti potravin

Práce je zaměřena na právní a normativní úpravy řešící nakládání s odpadními vodami, recyklaci vody ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu, možnosti úpravy odpadních vod, vliv používání odpadních vod na bezpečnost potravin a zhodnocení poptávky po recyklovaných vodách.


6.1.2020

Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů za rok 2019

Hodnocení odpadních vod z průmyslových činností, konkrétně z kategorií 6.4 a) a 6.5, které jsou charakteristické svým vysokým biologickým znečištěním a posuzované parametry CHSKcr (chemická spotřeba kyslíku) a BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku).


5.12.2018

Zjištění hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF

Zpráva se podrobně zabývá nepříznivým vlivem tzv. tuhých znečišťujících látek na stav životního prostředí a lidské zdraví, jehož zdroj představují průmyslové činnosti, konkrétně ze zařízení zpracovatelského průmyslu. Na základě vyhodnocení některých dopadů tak poukazuje na nutnost sledování těchto látek a případného měření.


5.12.2018

Stanovisko TPS pro jednání o návrhu dokumentu Food, Drink and Milk Industries (FDM BREF) v otázkách emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (VOC)

V rámci vyjádření TPS k předmětné problematice byl vypracován dokument, ve kterém bylo shromážděno a vyhodnoceno množství dostupných dat z nejrůznějších ověřených zdrojů za účelem získání přehledné informace o hodnotách emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (VOC), příp. o jiných emisích v relevantních zařízeních kat. 6.4 – zpracovatelský průmysl.


24.11.2016

Hodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) u potravinářských podniků, VÚPP, 2016

Kategorie 6.4 – Hodnocení BAT u potravinářských podniků. Funkční úkol zahrnuje analýzu původního BREFu před zahájením revize, hodnocení odpovídajících technologií; jak moc jsou zastaralé, či nepoužitelné v českém prostředí, vytipování možných negativních dopadů do praxe.


16.1.2012

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby mléka a mléčných výrobků

Návrh revize referenčního dokumentu („BREF“) zařízení na úpravu a zpracování mléka o kapacitě odebíraného mléka vyšší než 200 t denně (v průměru za rok) dle přílohy č. 1 zákona číslo 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci) v platném znění.


17.12.2010

Manuál k praktickému využití nejlepších dostupných technik (BAT) v pivovarech a sladovnách

Cílem manuálu je informování pracovníků výrobců, výrobních závodů, státní správy i široké odbornou veřejnost o nejlepších dostupných technikách (BAT) při výrobě piva a sladu.


26.1.2010

Zprávy a studie v roce 2008

Zprávy a studie k výrobním činnostem zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci - potravinářská a zpracovatelská zařízení.


26.1.2010

Zprávy a studie v roce 2007

Zprávy a studie k výrobním činnostem zařízení dle zákona o integrované prevenci (příloha č. 1) - potravinářská a zpracovatelská zařízení.


18.1.2010

Porovnání směrných hodnot BREF s rozsahem využívání výrobních postupů nejlepších dostupných technik (BAT) v rámci pivovarsko - sladařského výrobního odvětví s přihlédnutím ke specifikacím CHZO „České pivo“

Zpracování technologických informací, výsledků statistických šetření a modelových výpočtů, vycházejících z komplexního monitoringu nejvýznamnějších ukazatelů referenčního dokumentu BREF a z rozsahu aplikace BAT technik v českých pivovarech a sladovnách, prakticky využitelných orgány státní správy pro rozhodovací procesy v rámci správních řízení při vydávání integrovaných povolení a při posuzování vlivů.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední