přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zmírňování (mitigace) změny klimatu v ČR v sektoru zemědělství

Zmírnění dopadů (mitigace) změny klimatu spočívá ve snížení emisí radiačně aktivních (skleníkových) plynů do atmosféry Země nebo vázání těchto plynů nebo jejich prekurzorů (např. vázání uhlíku z atmosférického oxidu uhličitého rostlinami při fotosyntéze biomasy, vázání uhlíku ve formě půdní organické hmoty).

Mezi radiačně aktivní plyny, pocházející ze zemědělství, patří metan, oxidy dusíku (zejména oxid dusný) a oxid uhličitý. Emise metanu pocházejí zejména ze živočišné výroby a nakládání se statkovými hnojivy. Emise oxidu dusného jsou uvolňovány především z orné půdy při denitrifikačních procesech dusíkatých hnojiv. Oxid uhličitý pochází z oxidačních procesů nebo ze spalin faremní mechanizace. Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů (mitigační opatření) tedy musí být zaměřena na procesy, při nichž emise vznikají. Mitigační efekt má např. využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je bioplyn nebo rostlinná biomasa. Spalováním bioplynu se mění metan na oxid uhličitý, jehož skleníkový potenciál je 23krát nižší. Při energetickém využití biomasy se uvolňuje pouze oxid uhličitý, který byl předtím navázán do biomasy při procesu fotosyntézy. Energie, uvolněná při spalování těchto surovin, může nahradit energii získanou z fosilních zdrojů.

Národní inventarizační systém skleníkových plynů a problematika změny klimatu jsou k dispozici na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Rada EU a Evropský parlament přijaly rozhodnutí č. 529/2013/EU o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím a o informacích o opatřeních týkajících se těchto činností. Cílem rozhodnutí je stanovit pro toto odvětví harmonizovaný právní rámec pro komplexní a důsledná pravidla započítávání, která jsou v souladu s příslušnými rozhodnutími přijatými podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Uvedené rozhodnutí představuje první krok k začlenění činností LULUCF do závazků EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Pro privátní sektor toto rozhodnutí nepřináší žádné nové povinnosti.

V současnosti probíhá příprava 6. národního sdělení ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a Kjótskému protokolu, které má Česká republika předložit sekretariátu Úmluvy do 4. ledna 2014. Národní sdělení je zprávou o stavu a způsobu implementace mitigačních (snižování emisí skleníkových plynů) a adaptačních (přizpůsobení senegativním dopadům změny klimatu) politik a opatření a rovněž o plnění
závazků vyplývajících z Úmluvy a Protokolu a bude zahrnovat také informace ze sektoru zemědělství, lesnictví a využití půdy a krajiny. Přípravou se zabývá meziresortní poradní skupina, v které je zastoupeno i MZe.

Související odkazy