přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Udržitelné používání pesticidů

V roce 2009 byla přijata směrnice Rady a EP 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Spolu s ní byly přijaty dva další právní předpisy Společenství, které jsou klíčové pro povolování přípravků na ochranu rostlin a pro jejich uvádění na trh – Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 a Nařízení EP a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů.

Z praktického hlediska je významná zejména směrnice 2009/128/ES (dále „směrnice“), jejíž obsah přesahuje rámec zemědělství a dotýká se oblasti zdraví lidí a ochrany všech složek životního prostředí. Pojem udržitelné používání pesticidů směrnice definuje jako „snižování rizik a omezování vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a podporu používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů“.

V souladu s požadavkem směrnice připravila v gesci Ministerstva zemědělství k tomu ustanovená mezirezortní Koordinační pracovní skupina návrh českého Národního akčního plánu k zajištění udržitelného používání pesticidů. Návrh byl v období červen - červenec 2012 na internetových stránkách Ministerstva zemědělství předložen k veřejné diskuzi. Vyhodnocení všech připomínek uplatněných v rámci veřejné diskuze naleznete zde

Dne 12. září 2012 schválila návrh vláda ČR svým usnesením č. 660 jako „Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice“ (dále „NAP“). Český NAP stanovuje dva hlavní cíle:

  • omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany zdraví lidí, ochrany vod a ochrany životního prostředí, a
  • optimalizace využívání přípravků bez omezení rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů.

K zajištění plnění hlavních cílů NAP obsahuje 13 dílčích cílů a 69 opatření, termínovaných od roku 2013 do roku 2020 a zaměřených na snížení rizik a omezení dopadů používání přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví a životní prostředí, s cílem podpořit zejména vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin tak, aby se snížila závislost na používání přípravků. Při stanovení dílčích cílů a opatření vychází NAP ze závěrů zhodnocení současného stavu v oblastech ochrany zdraví lidí, vod a životního prostředí před negativním působením přípravků a z posouzení dostupnosti metod ochrany rostlin, které upřednostňují méně rizikové technologie včetně povědomí zemědělců o těchto metodách v ČR. Dílčí cíle tak spočívají zejména v posílení stávajícího systému odborného poradenství v ochraně rostlin, zvýšení povědomí profesionálních uživatelů přípravků o jejich možných rizicích na necílové složky prostředí a jak jim lze předcházet. Další dílčí cíle NAP směřují k lepšímu provázání stávajících opatření, a to i mezi rezorty, zejména ve smyslu zajistit prevenci před vznikem rizik z používání přípravků.

K zajištění realizace NAP se odhaduje potřeba specifických neinvestičních nákladů ve výši asi 34,5 mil. Kč ročně. Jako hlavní zdroj financí k pokrytí nákladů na předávání odborných informací a dobudování odborného poradenského systému v ochraně rostlin se přitom předpokládají prostředky Programu rozvoje venkova ČR na léta 2014-2020.

NAP bude realizován od roku 2013. Průběžné hodnocení plnění NAP se předpokládá 2x ročně a jedenkrát ročně bude připravena výroční zpráva plnění NAP a předložena na úrovni ministrů zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí pro informaci. Aktualizace NAP bude připravena na základě návrhu předloženého ministry zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí vládě ke schválení usnesením vždy nejpozději po 5 letech.

Přílohy