přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodické materiály CIS - Společné implementační strategie

Implementace Rámcové směrnice vodní politiky přináší mnoho výzev. Mimo jiné i díky skutečnosti, že řada evropských povodí je mezinárodních, překračujících administrativní i národní hranice. Je třeba jednotného přístupu, aby implementace Rámcové směrnice byla efektivní a úspěšná.

Právě za účelem spolupráce a koordinace implementačních činností se členské státy, Norsko a Komise dohodly na zavedení tzv. Společné implementační strategie (CIS), která má zajistit sdílení informací a výměnu dat, testování a zavádění jednotlivých nástrojů, které byly v rámci strategie vyvinuty.

Hlavním úkolem strategie je tvorba praktických materiálů, tzv. guidances. Jedná se o výsledky práce více než 15 expertních a pracovních skupin. Jejich členy jsou odborníci členských i kandidátských států, uživatelů, nevládních organizací, evropských institucí a výzkumných projektů.

Metodické pokyny jsou vydávány, aby pomohli při implementaci jednotlivých prvků Rámcové vodní směrnice. Poskytují souhrnný metodický přístup, který je však potřeba přizpůsobit konkríétním podmínkám jednotlivých členských států EU.

V seznamu níže naleznete přehled vydaných metodických pokynů. Metodické pokyny číslo 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 10 mají k sobě přidružen i souhrn metodiky, který obsahuje celkový přehled daného dokumentu.

Tyto metodiky jsou spolu s dalšími dokumenty vydanými v rámci společné implementační strategie přístupné v anglickém jazyce v databázi WFD CIRCA (Communication Information Resource Centre Administrator).

Vybrané dokumenty v českém jazyce pod příslušnými čísly (v seznamu vyznačeny tučně) jsou k dispozici ke stažení v této sekci.

Přehled publikovaných metodik:

1 Economics and the Environment - The Implementation Challenge of the Water Framework Directive 
2 Identification of Water Bodies
3 Analysis of Pressures and Impacts 
4 Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies 
5 Transitional and Coastal Waters - Typology, Reference Conditions and Classification Systems 
6 Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise 
7 Monitoring under the Water Framework Directive 
8 Public Participation in Relation to the Water Framework Directive 
9 Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive 
10 Rivers and Lakes - Typology, Reference Conditions and Classification Systems 
11 Planning Processes 
12 The Role of Wetlands in the Water Framework Directive 
13 Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential
14 Guidance on the Intercalibration Process (2004-2006) 
15 Groundwater Monitoring (WG C)
16 Groundwater in Drinking Water Protected Areas
17 Direct and indirect inputs in the light of the 2006/118/EC Directive
18 Groundwater Status and Trend Assessment
19 Surface water chemical monitoring.pdf
21 Guidance for reporting under the WFD
22 Updated WISE GIS guidance (nov 2008)
24 River Basin Management in a changing climate

5.4.2004

1. Ekonomika a životní prostředí - úkoly spojené s implementací rámcové vodní směrnice

Cílem tohoto právně nezávazného dokumentu je metodicky vést odborníky a zainteresované subjekty v procesu implementace ekonomických prvků Rámcové směrnice vodní politiky se zvláštním zřetelem k tomu, co bude vyžadovat v roce 2004.


15.1.2003

2. Určení vodních útvarů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 597 KB)

Horizontální metodické pokyny k použití termínu „vodní útvar“ v kontextu Směrnice ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.


1.1.2003

3. Analýza vlivů a dopadů v souladu s rámcovou směrnicí vodní politiky

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout odborníkům metodickou směrnici pro zavádění Směrnice 2000/60/EC, která stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice vodní politiky – dále jen Směrnice).


14.1.2003

4. Stanovení a vymezení silně ovlivněných umělých vodních útvarů

Pokyn týkající se silně ovlivněných a umělých vodních útvarů2 si klade za cíl poskytnout odborníkům a dalším zainteresovaným stranám návod a postupy v oblasti implementace Směrnice 2000/60/ES „ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice vodní politiky – WFD)“. Zaměřuje se na stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů v širších souvislostech vytváření integrovaných plánů povodí tak, jak požaduje WFD.


23.1.2003

7. Pokyny pro monitorování podle Rámcové směrnice o vodní politice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Cílem tohoto dokumentu spolu s dalšími metodickými pokyny vydanými Komisí je poskytnout odborníkům a zainteresovaným subjektům metodické pokyny k implementaci směrnice.


22.11.2002

8. Pokyny k zajištění účasti veřejnosti podle rámcové směrnice vodní politiky

Cílem tohoto dokumentu je pomoci kompetentním úřadům v členských státech a kandidátských zemích se zaváděním článku 14 Rámcové směrnice o vodní politice, který upravuje účast veřejnosti.


30.4.2003

10. Referenční podmínky pro vnitrozemské povrchové vody PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 890 KB)

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout odborníkům a zainteresovaným subjektům metodické pokyny k implementaci Směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodní politice – směrnice).


1.5.2003

11. Nejlepší postupy pro přípravu plánů povodí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout návod úřadům pověřeným implementací Směrnice 25000/60/EC ustanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice vodní politiky“ nebo „Rámcová směrnice“).


1.8.2002

Vymezení oblastí povodí v členských státech PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Výstupy projektu 2.9 - Nejlepší postupy pro přípravu plánů povodí.


1.12.2001

Statistické aspekty identifikace trendů znečištění podzemních vod a seskupování výsledků monitorování PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Závěrečná zpráva projektu vedeného rakouskou Federální agenturou pro životní prostředí (FEA) zaměřeného na vytvoření konkrétních algoritmů pro identifikaci trendů znečišťujících látek a metod seskupování údajů pro interpretaci a prezentaci chemického stavu podzemních vod.