přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Tvorba krajinných prvků

Krajinné prvky v krajině vznikaly často samovolně – vynecháváním neúrodně, kamenité či podmáčené půdy, zarůstáním volných míst mezi poli aj.). Tvorba a zakládání nových krajinných prvků je samozřejmě možná. Existují publikace a metodiky tvorby krajinných prvků. Tyto činnosti jsou dokonce finančně podporovány, ať již v rámci pozemkových úprav, či některých dotačních programů Ministerstva životního prostředí.

Pokud se zemědělec rozhodne vytvořit na svém půdním bloku krajinný prvek, je nutné, aby tento nově vytvořený krajinný prvek odpovídal definicím krajinných prvků uvedených v § 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

V souvislosti s tvorbou KP je třeba zmínit pojem Územní systém ekologické stability (dále ÚSES), což je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:  

  • vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu,
  • zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,
  • zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

Související odkazy