přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro vlastníky a uživatele půdy

Novelou zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, je upraven § 3aa, kterým je stanovena evidence objektů a evidence ekologicky významných prvků. Tato úprava nahrazuje dříve prováděnou evidenci krajinných prvků.

Dále § 3p výše uvedeného zákona stanoví postup evidence ekologicky významných prvků a jejích aktualizace. Zaevidování ekologicky významného prvku nebo aktualizaci v evidenci ekologicky významných prvků včetně ukončení jeho evidence provádí Regionální odbory SZIF, Oddělení příjmu žádostí a LPIS na základě vlastního nebo přijatého podnětu.

Krajinné prvky v evidenci krajinných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k 1. lednu 2015, se považují za ekologicky významné prvky v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 1. ledna 2015.

V souladu s nařízením vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů se v průběhu evidence zohledňují následující kategorie krajinných prvků: meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny. Tento výčet je od roku 2015 rozšířen o krajinný prvek příkop. Jeho definice zní: Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.

U každého zaevidovaného prvku jsou zaznamenány základní údaje, jako jsou identifikační číslo, druh, příslušnost k půdnímu bloku, příslušnost k dílu půdního bloku, výměra a náležitosti stanovené nařízením vlády, kterými jsou údaje o možnosti jeho vyhrazení jako plochy v ekologickém zájmu.

SZIF zaeviduje ekologicky významný prvek na základě vlastního nebo přijatého podnětu. Po jeho zaevidování SZIF zasílá osobě, jež podnět podala, „Sdělení o provedení aktualizace evidence ekologicky významného prvku“, ve kterém o zaevidování ekologicky významného prvku (např. krajinného prvku) informuje. Toto sdělení SZIF zasílá také uživateli dílu půdního bloku, na němž byl ekologicky významný prvek zaevidován, případně uživatelům těch dílů půdních bloků, k nimž předmětný ekologicky významný prvek přiléhá. Zemědělec má možnost nezahrnout plochu krajinného prvku do plochy jím užívaného dílu půdního bloku, nadále však musí plnit podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, konkrétně pravidla DZES 7, dle kterého žadatel, na jehož dílu půdního bloku se krajinný prvek nalézá, nesmí tyto krajinné prvky rušit ani poškozovat.

Veškeré informace jsou dostupné v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), a to buď prostřednictvím příslušných Regionálních odborů SZIF, Oddělení příjmu žádostí a LPIS, nebo na veřejně přístupné verzi Portálu farmáře.

Co změna znamená pro vlastníka?

Z pohledu vlastníka pozemku, na němž se krajinný prvek nachází, neznamená zaevidování tohoto krajinného prvku do evidence ekologicky významných prvků zásadní změnu a jakoukoliv další zátěž (např. povinnost oznámit zaevidování krajinných prvků do evidence katastrálnímu úřadu, případně jinému orgánu státní správy, nebo samosprávy).

Co změna znamená pro uživatele?

§ 3aa zákona o zemědělství umožňuje za určitých podmínek poskytování podpor vázaných na plochu (jako např. SAPS, agroenvironmentálně klimatická opatření, nebo LFA) i na výměru takto zaevidovaných krajinných prvků, které jsou součástí dílu půdního bloku. Vlastní evidence ekologicky významných prvků nemá významný vliv na povinnost zemědělců nerušit a nepoškozovat krajinné prvky v souladu s podmínkami Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). Stejně jako v předchozích letech budou pracovníci SZIF na žadatelem evidovaných dílech půdních bloků posuzovat tuto podmínku poskytování některých podpor bez ohledu na to, zda příslušné krajinné prvky jsou zaevidovány jako ekologicky významné prvky, či nikoliv.

Věříme, že tato změna přispěje nejen k ochraně krajinných prvků, ale i zlepšení péče o zemědělskou krajinu celkově a zachování její estetické a kulturní hodnoty.

 


 

Související odkazy