přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Biomasa

Biomasu lze obecně chápat jako jakoukoliv hmotu, ze které jsou tvořena těla všech živých organismů. Nejčastěji se však tímto pojmem označují zemědělské suroviny získané pro energetické využití.

Může se jednat o cíleně vypěstované byliny (např. šťovík), rychle rostoucí dřeviny (např. topol) či plodiny (např. řepka), anebo o odpadní suroviny (např. sláma, dřevní štěpka). Biomasu je možné využít pro přímé spalování a výrobu tepla, resp. elektřiny při spalování v elektrárnách, nebo je možné ji využít jako výchozí surovinu pro další OZE. Typickým příkladem mohou být bioplyn nebo kapalná biopaliva.


7.1.2014

Ministerstvo zemědělství vydalo publikaci k možnostem energetického využití biomasy

Na konci loňského roku MZe vydalo publikaci „Možnosti energetického využití biomasy“, která vznikla jako doplněk vládou ČR schváleného Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 - 2020 (dále APB), jehož cílem bylo především vymezit vhodná opatření a principy, která pomohou k efektivnímu a účelnému využití energetického potenciálu biomasy.


29.11.2013

Doplňující informace k Deklaraci cíleně pěstované biomasy

V letošním roce byla poprvé součástí Jednotné žádosti také Deklarace cíleně pěstované biomasy (dále jen „Deklarace“) a to v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. V souvislosti s častými dotazy výrobců či dodavatelů paliva z biomasy, které se týkají změny údajů uvedených v Deklaraci, Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje, že v zájmu plnění kontrolního mechanismu, který byl vyhláškou č. 477/2012 Sb. zaveden, není možné v podané Deklaraci činit dodatečně žádné změny, zároveň pokud žadatel Deklaraci do 15. května letošního roku nepodal, bude biomasa vypěstovaná v letošním roce považována z pohledu vyhlášky č. 477/2012 Sb. za biomasu, která není cíleně pěstovaná.


14.11.2013

Veřejné projednání Aktualizace státní energetické koncepce.

Veřejné projednání Aktualizace státní energetické koncepce včetně posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí se uskuteční dne 21. listopadu 2013 od 15 hod. v Kongresovém sálu interhotelu Ambassador, Václavské náměstí 5—7, 111 24 Praha 1.


30.8.2013

Desatero bioplynových stanic

Ministerstvo zemědělství vydalo v roce 2007 publikaci Desatero bioplynových stanic aneb zásady efektivní výstavby a provozu bioplynových stanic v zemědělství.


21.8.2013

Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám

V pondělí 12. srpna 2013 Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí v první výzvě programu Nová zelená úsporám, určené pro rodinné domy. Příjem žádostí potrvá až do vyčerpání alokace ve výši 1 mld. Kč.


29.4.2013

Deklarace cíleně pěstované biomasy pro energetické využití

Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Dle § 7 odst. 3 této vyhlášky byl do jednotné žádosti nově přidaný formulář Deklarace cíleně pěstované biomasy pro energetické využití (dále jen „Deklarace“).


20.11.2009

Informační leták biomasa 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)