přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace MZe pro provozovatele krmivářských podniků o nové prováděcí vyhlášce k zákonu o krmivech

21.11.2008

Jak již došlo do povědomí odborné zemědělské veřejnosti nabyla dne 1.ledna 2008 účinnost novela zákona o krmivech ve znění zákona č. 214/2007 Sb. ze dne 18. července 2007. Současně byla vydána nová prováděcí vyhláška č. 356/2008 Sb., která stanoví technické podrobnosti.

 

             Jak již došlo do povědomí odborné zemědělské veřejnosti nabyla dne 1.ledna 2008   účinnost novela zákona o krmivech ve znění zákona č. 214/2007 Sb. ze dne 18. července 2007. V době od jeho vydání proběhla řada seminářů pořádaných Agrární komorou ČR, zemědělskými svazy i sdružením výrobců krmných směsí za spoluúčasti Ministerstva zemědělství za účelem vysvětlení  nového pojetí zákona a ve vazbě na přímo použitelná  nařízení ES, která se již  do vnitrostátních předpisů nepřevádějí.

Zákon o krmivech stanoví povinnosti a základní požadavky, zatímco  podrobnosti a zejména technické ukazatele má stanovit prováděcí předpis – vyhláška. Upravená koncepce zákona včetně nově formulovaných zmocnění k vydání  vyhlášky si vyžádalo  zcela nový prováděcí  předpis.

Tím se stala  vyhláška č. 356/2008 Sb. ze dne 16. září 2008, kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Byla publikována ve Sbírce zákonů České republiky částce 116, rozeslané dne 1. října 2008  Nabyla účinnost dnem 16. října 2008 a nahradila  vyhlášku č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

 Podobně. jako tomu bylo v novele zákona o krmivech, musely být i z vyhlášky odstraněny všechny duplicity, které v minulosti vznikly v důsledku transposice některých nařízení ES vydaných před naším přistoupením k Evropské unii. Novou vyhláškou je tedy    překrývání předpisů odstraněno, ale  pro provozovatele krmivářských podniků to znamená používat i přímo použitelné předpisy ES, to jest příslušná nařízení ES,  upravující oblast výroby, uvádění do oběhu a používání krmiv, doplňkových látek a premixů. Odkazy na tato nařízení  jsou v textu zákona i vyhlášky, popř. v poznámkách pod čarou, uvedeny.

Co najdeme ve  vyhlášce?

            Ve vyhlášce zůstávají všechny požadavky příslušných směrnic ES, které  byly ve zrušené vyhlášce č. 451/2000 Sb., jsou však zahrnuty v jiných paragrafech, případně v jiném pořadí. Jedná se o  seznam a limity nežádoucích látek, seznam krmných surovin a požadavky na ně a navazující určitá proteinová krmiva,  požadavky na krmiva pro zvláštní účely výživy a seznam povolených určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, částečný seznam   povolených doplňkových látek, deklarované jakostní znaky a jejich tolerance pro krmné suroviny a kompletní a doplňková krmiva, požadavky na biologické zkoušení produktů ke krmení  aj.    

             Rovněž jsou  jako dosud uvedeny  požadavky stanovené  rozhodnutími Komise ES, a to zákaz používat v krmivech bílkoviny z kvasnic rodu „Candida“ kultivované na n-alkánech  a seznam surovin, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat je zakázáno.

            Vyobrazení skladištních škůdců, které  je vnitrostátním požadavkem, bylo zachováno.           

             Ve vyhlášce nenajdeme požadavky na doplňkové látky a premixy a seznam doplňkových látek povolených nařízeními ES, a to zejména všechny enzymy a mikroorganizmy, kokcidiostatika, s výjimkou jedné látky (halofuginon hydrobromid), doplňkové látky k silážování, radionuklidní pojiva a některé jednotlivé látky z různých kategorií a funkčních skupin. Pro orientaci v této oblasti může sloužit Registr Společenství pro doplňkové látky podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1831/2003,který je aktualizován, a jehož webová adresa je uvedena ve vyhlášce v příloze č. 11 části A Obecná ustanovení. V tomto Registru ES je u každé látky uvedeno číslo předpisu ES – směrnice nebo nařízení - kterým byla povolena.

     Z vyhlášky musela být vypuštěna také ustanovení týkající  se krmiv, která se vztahovala k nařízení ES vydanému k prevenci a potírání BSE (TSE), a ustanovení vztahující se ke krmivům z nařízení o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou potřebu. V příslušných částech vyhlášky jsou však vazby na tato nařízení vyznačeny.

            Jak z uvedeného vysvětlení vyplývá, do seznamu povolených doplňkových látek – přípravků -  mohly být do vyhlášky zařazeny jen doplňkové látky a přípravky povolené směrnicemi ES, a to ve vazbě na původní základní směrnici Rady 70/524/EHS, o doplňkových látkách do krmiv.. Doplňkové látky povolené nařízeními ES a podmínky jejich použití je třeba hledat přímo v příslušných nařízeních Komise ES. Pro podrobnější vysvětlení  je  dále uvedeno příslušné ustanovení vyhlášky, a to  § 14  Požadavky na doplňkové látky, který zní:

         „Seznam a účel užití povolených doplňkových látek  je uveden v přímo použitelných předpisech Evropských společenství5), které  upravují oblast doplňkových látek, a  v  příloze

č. 11 části B, pokud tyto doplňkové látky nejsou povoleny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5).“

V poznámce pod čarou č. 5  jsou pak jako příklad uvedena některá nařízení Komise ES, kterými byly doplňkové látky povoleny nebo jejich povolení upraveno anebo rozšířeno.

         Znění § 14 se může zdát poněkud složitým nebo málo srozumitelným. Jeho formulace je ve shodě i s formulací vyhlášky Spolkové republiky Německo. Ve své podstatě to znamená, že pokud je vydáno nové nařízení Komise ES, které  upravuje požadavky na doplňkovou látku nebo nové užití látky zařazené v příloze vyhlášky č. 11, pak od data účinnosti takového nařízení již není  tato doplňková látka hodnocena podle uvedené přílohy vyhlášky, ale  vztahuje se na ni jen nařízení.

           Nově je do vyhlášky zařazen postup pro používání tzv. tolerancí při posuzování analytických výsledků obsahů  nežádoucích látek podle  ustanovení směrnice Komise 2005/6/ES  o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Pro tento účel   jsou ve vyhlášce uvedeny i definice  výtěžnosti a nejistoty měření. Vlastní postup pro posouzení výsledků analys je uveden v příslušné části vyhlášky v návaznosti na stanovené požadavky. Na stejném principu je založeno stanovení tolerancí při analytickém  ověřování deklarovaného obsahu doplňkových látek.

 Požadavky na krmné suroviny, určitá proteinová krmiva, kompletní a doplňková krmiva a na krmiva pro zvláštní účely výživy (§§ 6 až 13) odpovídají  požadavkům příslušných směrnic. Převzetí je ve stejném rozsahu, jako tomu bylo dosud, jsou však vypuštěna ustanovení, která  jsou nyní obsažena v některém ze souvisejících nařízení ES nebo byla národní úpravou.  

            Část  Označování krmiv (§§ 17 až 21)  obsahuje požadavky na označování krmných surovin, určitých proteinových krmiv, krmných směsí a krmiv pro zvláštní účely výživy. Nezahrnuje požadavky na označování doplňkových látek a premixů, které jsou jen v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003,  o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.  Ustanovení této části vyhlášky jsou řazena v jednotlivých paragrafech  jinak než  tomu bylo dosud, požadavky na označování však zůstávají v podstatě beze změny, jak stanoví příslušné směrnice.

            V ustanoveních pro označování krmných surovin  i krmných směsí nejsou již citována předepsaná tzv. varovná upozornění,  týkající se krmných surovin živočišného původu. Jsou nahrazena ustanovením „Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na označování krmných surovin (kompletních a doplňkových krmiv) stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v oblasti nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu7).“ 

V poznámce pod čarou č. 7 jsou uvedeny odkazy na nařízení ES, kterými jsou nařízení EP a Rady č. 999/2001 ve znění nařízení Komise (ES) č. 1292/2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o výživu zvířat, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, v platném znění. Varovná upozornění musí být tedy uváděna i nadále, a to způsobem, jak je stanoveno nařízeními.

            V návaznosti na výše uvedenou citaci nařízení Komise (ES) č. 1292/2005 je třeba upozornit na novou skutečnost,  že s účinností od 20. října 2008 platí nařízení Komise (ES) č. 956/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. Změna se týká přílohy IV v části II a III a je spojena s podmínkami, za kterých sepovoluje zkrmovat neodstaveným přežvýkavým hospodářským zvířatům rybí moučku. 

               Ustanovení pro označování krmných směsí obsahujících doplňkové látky (§ 20 odst. 13 až 18) jsou uvedena přesně podle znění dosud stále platného článku 16 směrnice Rady 70/524/EHS, o doplňkových látkách do krmiv. S ohledem na výše uvedené znění § 14 vyhlášky bylo nutno použít i v těchto ustanoveních   stejnou dikci při odkazech na   povolené doplňkové látky uvedené v příloze č. 11 nebo povolené podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek.

            Do části vyhlášky  Přílohy k žádostem (§§ 22 až 25)  jsou zařazeny podrobnosti obsahu příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu, údaje o krmivu, ustanovení o odborné způsobilosti a o homogenitě podle zmocnění v  § 4 a 5 odst. 9 zákona. Požadavky jsou stanoveny tak, aby noví žadatelé o registraci nebo o schválení provozů, popřípadě žadatelé o změny, nebyli zatěžováni nadměrnou administrativou, a aby bylo dodrženo ustanovení nařízení (ES) č. 183/2005, o hygieně krmiv, které stanovilo základní povinnosti pro provozovatele krmivářských podniků, jichž se nařízení týká.

            Oproti zmocnění v zákoně o krmivech, nebyly uplatněny požadavky, týkající se dokladu o pracovní přesnosti míchacího zařízení a plánů kontroly jakosti, neboť by přesahovaly rámec nařízení ES č. 183/2005.

            S tím souvisí i zcela nový přístup k naplnění požadavku  zákona  (§ 4 a 5)  k ověřování homogenity  doplňkových látek v krmivech nebo premixech. Za tím účelem se v § 24 odst. 1 vyhlášky stanoví, že  „homogenituprokazuje provozovatel ústavu (tj. ÚKZÚZ) dokladem, který obsahuje  název a adresu provozu, typ míchacího zařízení, výrobní číslo a rok výroby, název výrobce míchacího zařízení, dobu míchání a počet otáček míchacího elementu, doklad o homogenitě přiložený výrobcem míchacího zařízení jako součást technické dokumentace nebo prohlášení provozovatele, že prokázal účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogennost “ 

 

               V části Požadavky na provozy (§ 26 a 27)je třeba upozornit na nové ustanovení týkající se pojízdné výrobny krmiv, a to časového plánu výroby, který obsahuje předpokládané období provozu, datum, hodinu a místo výroby, druhy vyráběných krmiv a registrační značku vozidla pojízdné výrobny krmiv.

Ustanovení § 27 Kontrola rizik u prvovýrobců, jejíž vymezení ve vnitrostátním právním předpisu vyplývá z nařízení o hygieně krmiv, je upravena tak, aby zahrnovala zejména ta rizika, na něž upozorňuje Codex Alimentarius citovaný v nařízení o hygieně krmiv, a další rizika, která jsou obecně považována za ohrožení potravinového řetězce i v jiných, než krmivářských předpisech. Odkazy na tyto předpisy jsou uvedeny v poznámkách pod čarou. Jedná se o zákon o hnojivech, veterinární zákon,  zákon o rostlinolékařské péči a nařízení (ES) č. 999/2001, č. 1774/2002, č. 178/2002 a č. 183/2005, která na rizika pro potravinový řetězec upozorňují.

 

Část Biologické zkoušení (§§ 28 až 30) je v souladu s nově vydaným nařízením Komise (ES) č. 429/2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek. Vzhledem k tomu, že nařízení ponechává ještě po určitou dobu možnost zkoušet bezpečnost doplňkových látek podle některých částí původní směrnice, která je do vyhlášky v plném znění transponována, je tato možnost promítnuta do § 31 odst. 2 jako přechodné ustanovení.

            Pro provozovatele krmivářských podniků uvádějících  produkty ke krmení do oběhu je důležitý § 31  Přechodná ustanovení, který v odstavci 1  stanoví, že „Krmiva, doplňkové látky a premixy označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 31. prosince 2009.“ Jedná se o způsob označování podle dřívější vyhlášky č. 451/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

To má umožnit výrobcům  využít dosavadní obaly a matrice  pro jejich tisk v podstatě až do doby, kdy bude vydáno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) k uvádění produktů ke krmení na trh, které částečně změní i způsob označování. Konečný návrh tohoto nařízení projednává v současné době Evropský parlament, a je předpoklad, že by mohlo být vydáno začátkem roku 2009.

             

           Ustanovením § 32 se zrušuje vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

            Podobně  jako to bylo v předchozí zrušené vyhlášce č. 451/2000 Sb., je i v nové vyhlášce většina technických požadavků zařazena do rozsáhlých příloh. Vzhledem k tomu, že tyto přílohy jsou nyní řazeny v jiném pořadí, některé mají i jinou skladbu a jejich číslování je odlišné, je dále pro rychlou informaci a orientaci uveden jejich seznam, který ve vyhlášce není.

Příloha č. 1  Zakázané látky a produkty

Příloha č.2 Nežádoucí látky a produkty – Maximální limity obsahu nežádoucích látek v produktech ke krmení

Příloha č. 3  Skladištní škůdci

                    I.    Seznam škůdců

                    II.   Roztoč dravý

                   III.  Vyobrazení skladištních škůdců a roztoče dravého

Příloha č. 4   Krmné suroviny    

                 Část A  Obecná ustanovení

I.    Výklad

II.   Definování pojmů technologické úpravy krmných surovin

                 Část B  Základní seznam krmných   surovin 

                     1.   Zrna obilovin, jejich výrobky a vedlejší výrobky

                     2.   Olejnatá semena,olejnaté plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky

                     3.   Semena luskovin, jejich výrobky a vedlejší výrobky

                     4.   Hlízy, kořeny, jejich výrobky a vedlejší výrobky

                     5.   Ostatní semena a plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky

                     6.   Pícniny a objemná krmiva

                     7.   Ostatní rostliny, jejich výrobky a vedlejší výrobky

                     8.   Mléčné výrobky

                     9.   Výrobky ze suchozemských zvířat

                   10.   Ryby a ostatní mořští živočichové, jejich výrobky a vedlejší výrobky

                   11.   Minerální látky

                   12.   Varia

               Část C  Ostatní krmné suroviny  neuvedené v části B

               Část D  Krmné suroviny s omezeným použitím 

               Část E  Skupiny krmných surovin pro označování krmných směsí pro domácí   zvířata

Příloha č. 5  Tolerance pro jakostní znaky krmných surovin a určitých proteinových krmiv

Příloha č. 6  Určitá proteinová krmiva

                  1. Proteinové produkty z mikroorganizmů

                       1.1.  Bakterie

                       1.2.  Kvasnice

                        1.3.  Řasy

                        1.4.  Nižší houby

                  2.  Dusíkaté sloučeniny nebílkovinné povahy

                         2.1.   -------

                         2.2.   Amonné soli

                         2.3.   Vedlejší produkty výroby aminokyselin fermentací

Příloha č. 7  Kompletní a doplňková krmiva   

         Část A  Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro   hospodářská zvířata, 

                  Část B  Tolerance pro jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata

Příloha č. 8  Část A   Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro   domácí zvířata,  

                  Část B  Tolerance pro jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata

Příloha č.9   Výpočet energie u kompletních a doplňkových krmiv

Příloha č.10  Zvláštní účely výživy    

                  Část A  Obecná ustanovení

                   Část B  Seznam určených užití

Příloha č.11  Doplňkové látky (povolené směrnicemi ES  - stav k datu vydání vyhlášky) 

                  Část A   Obecná ustanovení 

                  Část B   Seznam doplňkových látek 

                             Konzervanty

                            Antioxidanty

                            Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující  látky

                             Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

                            Radionuklidní pojiva – látky povoleny přímo použitelnými předpisy ES

                            Regulátory kyselosti

                   Doplňkové látky k silážování  –  látky povoleny přímo použitelnými předpisy ES

                             Barviva včetně pigmentů

                                 1. Karotenoidy a xantofyly

                                  2. Jiná barviva

                                  3. Barviva povolená k barvení potravin

                              Zchutňovadla

                                  1. Všechny přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty

                                  2. Umělé látky

                             Vitaminy a provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky

                              Aminokyseliny, jejich soli a analogy

                              Močovina a její deriváty

                              Kokcidiostatika a histomonostatika - (jedna látka)

                              Mikroorganizmy  –  látky povoleny přímo použitelnými předpisy ES

                              Enzymy –  látky povoleny přímo použitelnými předpisy ES

                     Část C   Hodnocení doplňkových látek 

                               I.  Tolerance obsahu účinné látky zahrnující technologické chyby 

                              II. Postup hodnocení

Příloha č.12   Biologické zkoušení    

                           1.  Výklad pojmů,

                           2.  Základní biologické zkoušení,

                           3.   Zkoušení jakosti živočišných produktů,

                          4.   Zkoušení bezpečnosti, 

                          5.   Zkoušení konzervační účinnosti

Příloha č.13  Základní  biologické  zkoušení  krmiv  

                          1.  Biologická testace 

                           2.  Bilanční zkouška, 

                           3.  Krmná zkouška

Příloha č.14  Zkoušení konzervační účinnosti 

Příloha č.15   Zkoušení jakosti živočišných produktů 

                          1.  Zkoušení jakosti masa 

                           2.  Zkoušení mléka 

                           3.  Zkoušení vajec

Příloha č.16  Část I. Biologické zkoušení určitých  proteinových  krmiv

  Biologické zkoušení doplňkových látek

                       Část II.A   Biologické zkoušení doplňkových látek jiných než       mikroorganizmy a enzymy 

   Část II.B  Biologické zkoušení mikroorganizmů a enzymů

Příloha č.17  Souhrnná dokumentace biologického zkoušení

 

Příloha č.18  Monografie k souhrnné dokumentaci   biologického  zkoušení doplňkových  látek

 

 

Zpracovala  1. listopadu  2008  Ing. Fischerová

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem