přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přechodné období po změně podmínek pro získání odborné způsobilosti osob k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

19.12.2012

informace

V České republice byl v roce 2004 zaveden systém osvědčování osob o získání odborné způsobilosti (OZ) k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR), který je aplikován dle zákona č. 326/2004 Sb. (rostlinolékařský zákon). Podle právní úpravy platné do 1. 6. 2012 vydávala Státní rostlinolékařská správa (SRS) fyzickým osobám jednotné osvědčení o OZ platné 5 let, a to na základě absolvování odborného kurzu a úspěšně vykonané zkoušky.

Od roku 2011 byla v souladu s tehdy přijatou novelou rostlinolékařského zákona aplikována alternativa, kdy k nakládání s POR stačilo pouze osvědčení o absolvování kurzu bez zkoušky, aniž by byla stanovena (omezena) platnost tohoto osvědčení. Této možnosti v letech 2011 a 2012 využilo zhruba 6 tisíc osob, v naprosté většině ti, kteří již předtím (v letech 2005 - 2006) úspěšně udělali zkoušku u SRS, a získali tak osvědčení o OZ. Jeho platnost však po 5 letech skončila.

Systém legislativně upravila novela rostlinolékařského zákona č.199/2012 Sb., účinná od 1. 6. 2012. Jsou zavedeny tři stupně osvědčení o OZ s různou mírou požadavku na délku školení a konání zkoušky. Dle přechodných ustanovení v čl. II odstavci 1. této novely se považují držitelé osvědčení o OZ získaného na základě zkoušky podle režimu aplikovaného před nabytím účinnosti novely č. 199/2012 Sb. za držitele osvědčení 3. stupně (nejvyšší stupeň).

Osoby, jejichž oprávnění nakládat s POR bylo dříve legalizováno jen na základě absolvování kurzu bez zkoušky (tato alternativa již v nové právní úpravě není), přechodná ustanovení jmenovitě neřeší. Jde obvykle o osoby, které dle nyní platných předpisů potřebují osvědčení 2. stupně, které lze získat absolvováním kurzu zakončeného písemným testem, a jehož prodlužování je vázáno pouze na absolvování doplňujícího školení bez testu nebo zkoušky. Smyslem přechodných ustanovení zákona je usnadnit získání osvědčení 2. nebo 3. stupně osobám, které v minulosti získaly osvědčení na základě zkoušky.

V tomto kontextu je tak možné působnost přechodných ustanovení vztahovat na všechny osoby, které získaly v minulosti (od data účinnosti rostlinolékařského zákona č.326/2004 Sb.) osvědčení na základě zkoušky bez ohledu na to, zda v současnosti jsou nebo nejsou držiteli tohoto osvědčení. Rozhodující je vykonání zkoušky, kterou již proto není třeba opakovat.

Osoby, které mohou doložit úspěšné složení zkoušky za účelem získání osvědčení o OZ u SRS od doby nabytí účinnosti zákona č.326/2004 Sb., ale nejsou držiteli tohoto osvědčení, musí požádat SRS o vydání osvědčení 1. nebo 2. stupně. Toto osvědčení jim bude vydáno s platností pět let po absolvování doplňujícího školení v souladu s ustanoveními § 86 odstavce 1 resp. odstavce 2 (dle stupně požadovaného osvědčení). Na osoby, které vykonání zkoušky nedoloží, se přechodná ustanovení nevztahují, a tyto musí získat osvědčení o OZ standardně dle aktuálně platných předpisů, tj. v případě osvědčení 2. stupně absolvovat základní kurz a složit písemný test.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem