přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotace

Finanční prostředky na podporu tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou rostlinných plodin (šlechtění rostlinných plodin) jsou poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství, a to formou dotace, konkrétně se jedná o dotační program 3.d. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin resp. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům s diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravovaní genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

Podmínky pro poskytování a čerpání finančních podpor na udržování a využívání rostlinných genotypů jsou stanoveny v každoročně vydávaných Zásadách, kterými se na základě § 1, § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů stanovují podmínky pro poskytování dotací. Žadatelé o dotaci zde najdou postupy pro podávání žádostí, závazné termíny i potřebné formuláře. Text Zásad je koncipován do čtyř částí:

Část A. Obecné podmínky − zahrnuje vymezení podmínek, jejichž splnění je nutné pro přiznání dotace: kdo je oprávněným žadatelem, způsob podání žádostí, vydávání rozhodnutí, odpovědnost příjemce, podmínky kontrolní činnosti.

Část B. Předměty dotací − vymezuje předměty dotace podle uvedených podprogramů včetně maximální výše dotace a podrobných podmínek poskytnutí dotace. Její čtvrtá část stanovuje podmínky pro přiznání dotace na koordinaci a realizaci podpory tvorby rostlinných genotypů ve vztahu k ozdravování polních a speciálních plodin.

Část C. Vyúčtování podpory − vyúčtování podpory a organizačních pokynů pro příjemce dotací.

Část D. Přílohy − obsahuje formuláře žádostí a požadované tabulky uvedené u každého předmětu dotace pro jednotlivé dotační podprogramy.